Searching...
martes, 17 de marzo de 2015

ACPV eixos llops nazis baix la pell de discriminats / ACPV esos lobos nazis bajo la piel de discriminadosYa ha passat més d'un any i mig des de la declaració de la AVL de que valencià i català són lo mateix i ara són les universitats, llevat de la d'Elig per estar en eleccions, les quals unides a ACPV i recolzats per PSPV, EUPV, ERPV, Compromís, Podem i Els Verts reclamen un nova llei llingüística perque la de l'us que tenim implantada a la força des de l'any 1983, la qual va permetre l'entrada del català en l'ensenyança de forma llegal, en el consentiment de tots els partits polítics per l'acort arribat entre Zaplana, Aznar i Pujol, ya no els és suficient. Clar que ells la denominen la llei que va permetre llevar el castellanisme de les aules que vàrem patir en la dictadura franquista i els efectes de la Batalla de Valéncia.

Encara se senten molt discriminats i castellanisats, i per això ara volen una nova llei que done llegalitat a l'unitat de les llengües, encara que com sempre fan ho disfrassen un poquet per a enganyar als pares i ells preferixen nomenar-la “per una nova i efectiva llei d'igualtat llingüística” en un objectiu clar, “que els valenciaparlants no patixquen discriminació en ningun àmbit social i no tinguen que passar-se al castellà per obligació”

Una de les mides seria el requisit llingüístic (títul de català obligatori de la AVL al qual nomenen valencià per covardia i engany) per a tots els treballadors de les administracions públiques presents en el territori valencià, com ya ocorre en els professors. “Si no és aixina, el dret dels ciutadans a ser atesos en la seua pròpia llengua i oficial queda en paper banyat” afirmen des de ACPV. Atra de les mides, és que el català siga vehicular en el sistema educatiu, i que els concertats que finança la Generalitat, a soles puguen otorgar-se als centres que incloguen el programa d'ensenyança en català. I afigen que els privats també haurien de tindre un mínim exigible d'ensenyança en català.

Segons estos radicals, la realitat social i real és el castellà perque en la nostra terra s'ha produït una castellanisació per terra, mar i aire que tira per terra l'igualtat llingüística. Demanen posar fi a que la Generalitat a soles es comunique en castellà i que a soles facen traduccions de manera ornamental. Círcul Cívic Valencià es passa els dies llegint els comunicats de la Generalitat, Ajuntaments...i estan en perfecte català de la AVL, per lo tant afirmem que universitats, partits i acpv menten d'una forma escandalosa.

Atra petició és elevar el coneiximent de la llengua a “deure de coneiximent passiu”, i per a defendre açò posen d'eixemple la tan odiada per ells Constitució Espanyola -esta gent viu en un món de contradiccions total- que estipula que “tots els espanyols tenen el deure de conéixer la llengua espanyola” i demanem “equiparar-la i dispondre d'una garantia llegal per a poder viure el  valencià en independència de la llengua dels interlocutors” Traduït a un idioma que tots entenguen, açò vol dir que si un castellà nos parla en la seua llengua nosatros li contestem en català,

¡Quina manera d'importar les més nazis costums de Catalunya!

Círcul Cívic Valencià no pot quedar-se callat davant de tant de despropòsit, perque o no vivim en la mateixa terra o estos menten molt i els assegurem que la bona és la segona opció.

¿Discriminació? La discriminació es la que porten a terme els partits polítics i els seqüestradors de les universitats i l'educació que tracten la llengua valenciana com a dialecte incult del català a exterminar (valencià de calitat diuen), discriminen al valencià quan per a accedir a l'universitat t'obliguen a estudiar i respondre a favor de l'extermini del valencià per mig de 6 autors catalans i 4 catalanistes. Se discrimina quan en les universitats se degrada la llengua valenciana a dialecte.

Si dona igual el nom de la llengua ¿Quina és l'obsessió de acpv? No és llògic dir llengua valenciana en Valéncia segons la seua pròpia teoria, perque la llengua que ells defenen és la catalana.

Equivalència; igualtat de valor entre dos o més coses. ¿Tracta l'educació i les universitats al valencià i al català en equivalència? ¿O el tracta de dialecte incult del català? ¿podem convalidar la càtedra de llengua valenciana en la catalana? ¡Ai, no! Que esta gent se la va carregar perque acpv, esquerra radical i adoctrinats no volen l'equivalència, volen la substitució i extermini de la llengua valenciana. 
¿Acàs aneu a demanar un domini .val o un còdic ISO, necessari per a que el valencià existixca internacionalment?

Els juïns. El coromull de l'hipocresia i del cinisme, el PPCV es va sometre en els juïns i vos donà la raó, pero este fet ben calladet que el teniu, puix forma part del vostre teatre.

El PP. Van de salvadors pero en realitat son uns pancatalanistes com vosatros i este teatre l'hem pagat els valencians en diners i en cultura -el paper seria més o manco: “yo de cara el poble m'enfronte pero vos done la raó per darrere" - ¿A ón estaríeu vosatros si el PP no haguera blindat la AVL dins l'Estatut? ¡Ahi està la prova!

Servici al poble. ¿Quin servici al poble és que un funcionari li parle en una llengua que li és estranya (el bon valencià segons ells) a un ciutadà valencià? ¿L'administració pública no està per a servir al poble? ¿Ara també volen convertir-la en un atra oficina de política llingüística?

ACPV, esquerra radical, sindicats, adoctrinats; Estos són els de “no politisem la llengua que ya crearem nosatros oficines de política llingüística fins la sopa i la politisarem nosatros. ¿Eh?

Discriminació, persecució; li diu el llop a les ovelles, els mateixos que degraden el valencià a dialecte incult del català i imponen en català per damunt del castellà i valencià, les nostres dos llengües oficials i naturals. Eixos són els que es queixen d'estar perseguits...
Ya ha pasado más de un año y medio desde la declaración de la AVL de que valenciano y catalán son lo mismo y ahora son las universidades, salvo la de Elche para estar en elecciones, las cuales unidas a ACPV y apoyados por PSPV, EUPV, ERPV, Compromiso, Podemos y Los Verdes reclaman un nueva ley lingüística porque la del uso que tenemos implantada por la fuerza desde el año 1983, la cual permitió la entrada del catalán en la enseñanza de forma legal, con el consentimiento de todos los partidos políticos por los acuerdos alcanzados entre Zaplana, Aznar y Pujol, ya no les es suficiente. Claro que ellos la denominan la ley que permitió quitar el castellanismo de las aulas que sufrimos en la dictadura franquista y los efectos de la Batalla de Valencia.

Aunque aun se sienten muy discriminados y castellanizados, por lo que ahora quieren una nueva ley que dé legalidad a la unidad de las lenguas, aunque como siempre hacen lo disfrazan un poquito para engañar a los padres y ellos prefieren llamarla "por una nueva y efectiva ley de igualdad lingüística "con un objetivo claro," que los valenciano hablantes no padezcan discriminación en ningún ámbito social y no tengan que pasarse al castellano por obligación"

Una de las medidas sería el requisito lingüístico (título de catalán obligatorio de la AVL al que nombran valenciano por cobardía y engaño) para todos los trabajadores de las administraciones públicas presentes en el territorio valenciano, como ya ocurre con los profesores. "Si no es así, el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su propia lengua y oficial queda en papel mojado" afirman desde ACPV. Otra de las medidas, es que el catalán sea vehicular en el sistema educativo, y que los concertados que financia la Generalitat, solamente puedan otorgar ayudas a los centros que incluyan el programa de enseñanza en catalán. Y añaden que los privados también deberían tener un mínimo exigible de enseñanza en catalán.

Según estos radicales, la realidad social y real es el castellano porque en nuestra tierra se ha producido una castellanización por tierra, mar y aire que echa por tierra la igualdad lingüística. Piden poner fin a que la Generalitat solo se comunique en castellano y que solo hagan traducciones de manera ornamental. Círculo Cívico Valenciano se pasa los días leyendo los comunicados de la Generalitat, Ayuntamientos... y están en perfecto catalán de la AVL, por lo tanto afirmamos que universidades, partidos y ACPV incrementan de una forma escandalosa.

Otra petición es elevar el conocimiento de la lengua a "deber de conocimiento pasivo", y para defender esto ponen de ejemplo la tan odiada por ellos Constitución Española -esta gente vive en un mundo de contradicciones total- que estipula que "todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua española "y pedimos" equipararla y disponer de una garantía legal para poder vivir el valenciano con independencia de la lengua de los interlocutores "Traducido a un idioma que todos entiendan, esto quiere decir que si un castellano nos habla en su lengua nosotros le contestamos en catalán,

¡Qué manera de importar las más nazis costumbres de Cataluña!

Círculo Cívico Valenciano no puede quedarse callado ante tanto despropósito, porque o no vivimos en la misma tierra o éstos mienten mucho y les aseguramos que la buena es la segunda opción.

¿Discriminación? La discriminación es la que llevan a cabo los partidos políticos y los secuestradores de las universidades y la educación que tratan la lengua valenciana como dialecto inculto del catalán a exterminar (valenciano de calidad dicen), discriminan al valenciano cuando para acceder a la universidad te obligan a estudiar y responder a favor del exterminio del valenciano por medio de 6 autores catalanes y 4 catalanistas. Se discrimina cuando en las universidades se degrada la lengua valenciana en dialecto.
Si da igual el nombre de la lengua ¿Cuál es la obsesión de ACPV? No es lógico decir lengua valenciana en Valencia según su propia teoría, porque la lengua que ellos defienden es la catalana.

Equivalencia; igualdad de valor entre dos o más cosas. ¿Trata la educación y las universidades al valenciano y al catalán con equivalencia? ¿O lo trata de dialecto inculto del catalán? ¿Podemos convalidar la cátedra de lengua valenciana con la catalana? ¡Ay, no! Que esta gente se la cargó porque ACPV, izquierda radical y adoctrinados no quieren la equivalencia, quieren la sustitución y exterminio de la lengua valenciana. ¿Acaso van a pedir un dominio .val o un código ISO, necesario para que el valenciano exista internacionalmente?

Los juicios. El colmo de la hipocresía y del cinismo, el PPCV se sometió en los juicios y os dio la razón, pero este hecho bien calladito que lo tenéis, pues forma parte de su teatro.

El PP. Van de salvadores pero en realidad son unos pancatalanistas como vosotros y este teatro lo hemos pagado los valencianos con dinero y con cultura -el papel sería más o menos: "yo de cara al pueblo me enfrento pero os doy la razón por detrás" - ¿Dónde estaríais vosotros si el PP no hubiera blindado la AVL dentro del Estatuto? ¡Ahí está la prueba!

Servicio al pueblo. ¿Qué servicio al pueblo es que un funcionario le hable en una lengua que le es extraña (el buen valenciano según ellos) a un ciudadano valenciano? ¿La administración pública no está para servir al pueblo? ¿Ahora también quieren convertirla en otra oficina de política lingüística?

ACPV, izquierda radical, sindicatos, adoctrinados; Estos son los de "no politicen la lengua que ya crearemos nosotros oficinas de política lingüística hasta la sopa y la politizaremos nosotros. ¿Eh?

Discriminación, persecución; le dice el lobo a las ovejas, los mismos que degradan el valenciano a dialecto inculto del catalán y imponen el catalán por encima del castellano y valenciano, nuestras dos lenguas oficiales y naturales. Esos son los que se quejan de estar perseguidos...

0 comentarios:

 
Back to top!