Searching...
lunes, 2 de marzo de 2015

Rita destrossa el català de la AVL i l'esquerra pancatalanista s'ha tirat a fòc i flama a per ella

Rita destrossa el català de la AVL i l'esquerra pancatalanista s'ha tirat a fòc i flama a per ella                           

Com tots vostés ya saben, l'alcaldesa de Valéncia, Rita Barberà improvisà en el seu discurs de la Crida i com no, els dies seguits ad est acte estan sent molt més que mogudets. La dòna estigué feta un huit i l'entrada a les Falles 2015 si alguna cosa no seran, és ignorades per ningú. 

Ans d’entrar en la polèmica, volem donar l'enhorabona a la Fallera Major de Valéncia, Estefania López Montesinos, de la comissió Malilla-Isla Cabrera, i a la Fallera Major Infantil, Maria Donderis Sanchis, de la comissió Quart Extramurs-Velázquez.
I donar-li les gràcies a Estefania perque ella si que va fer un discurs en valencià. Gràcies per representar al poble valencià, chiqueta preciosa de la ciutat més bonica de tot lo món. 


¡Vixca Valéncia! ¡Vixquen les Falles!
Des de Círcul Cívic Valencià volem manifestar-nos a favor de l'esquerra radical valenciana -per una volta i sense que servixca de precedent ¡eh!- Gràcies Rita per no parlar valencià i destrossar el català de la AVL, com eres una pancatalanista a l'igual que ho són Morera, Puig, Blanco, Morcillo, no nos queda més remei que felicitar-te per demostrar que poden passar 24 anys i el català de la AVL no es memorisà massa be. I és que, una llengua aliena no es deprén encara que t'obliguen, si no la sents com a teua. 
Per una vegada està molt be que se queixen de que s'han befat i s'han comés barbaritats en la seua benvolguda aliena llengua catalana de la AVL, ya que la paguem que la utilisen els càrrecs i que la destrossen ells mateixa. 
Chimo Puig acusa a Barberà de que “no fon un accident anecdòtic” i afegí “destrossar una part de la nostra cultura, befar-se d'ella, com és la llengua, és d'una gran irresponsabilitat” 
Joan Calabuig l'acusà de “decadència molt dures, és trist” i llamentà que en 24 anys com alcaldesa de Valéncia no siga capaç de pronunciar tres o quatre frases coherents en “valencià” “Quan u està davant d'un colectiu tan important, en el moment de l'inici de les festes,  s’ha de  tindre un respecte, preparar-se un poc les coses. No és possible acodir en eixa situació allí, improvisant”
Enric Morera aconsellà a Barberà que “es pose en contacte en Escola Valenciana per a participar en el programa de voluntariat llingüístic per a que deprenga català” 
Ignaci Blanco, “me sentí avergonyit i indignat com valencià per l'intervenció injustificable, impresentable i indecent de l'alcaldesa de Valéncia i les seues barbaritats llingüístiques en la cridà”
El rector de l'universitat de Valéncia, Esteban Morcillo, afirmà que les persones en responsabilitats de govern deuen utilisar el valencià normalisat i correcte.
Jesús Huget, secretari de CVC (consell valencià de cultura) considerà “greu que un representant públic faça un us poc responsable de la llengua i reclamà a les autoritats ser més comedits a l'hora de parlar valencià”
¿ A qué fot, fastidia, incordia, molesta, irrita i molt que és burlen de la llengua d'u? Puix nos alegrem que senten vostés lo que sentim nosatros a diari en les seues declaracions pancatalanistes, les trobades, l'immersió llingüística i l'imperialisme català.

¿S'HAN DONAT CONTE QUE NINGUN PERSONAGE D'ESTOS S'HA ATREVIT A CRITICAR EL VALENCIÀ DE LA FALLERA MAJOR? AIXÒ NOMÉS TÉ UNA RESPOSTA, I ÉS QUE ESTEFANIA SI QUE PARLÀ EN VALENCIÀ I CONTRA AIXÒ NO PODEN FER RES MÉS QUE QUEDAR-SE CALLADETS.

Nosatros som els qui estem en casa, en la nostra terra, aixina que a qui no li agrade el valencià, carretera i manta, que Barcelona està propet. 

Nosatros som els qui parlem i escrivim valencià,els qui defenem la terra, la cultura, la Real Senyera, la llengua valenciana. Vostés, els qui sobren. 

Nosatros sabem de qui som fills, d'a on venim i cap a on anem. Vostés, els qui sobren. 

Nosatros som els qui callem davant les continues ingerències seues, en trobades, llibres de text, manifestacions radicals, ara en Falles tots els dies l'intifalla, en cap atre lloc del món s'actua en tanta impunitat com vostés ho fan ací. 


Nosatros, que els quede ben clar, seguirem ací, donant la cara contra aquell que gose intentar alguna cosa contra tot el nostre patrimoni, que per supost, inclou la llengua VALENCIANA.


Twitter : @CCivico_val
Rita destroza el catalán de la AVL y la izquierda pancatalanista se tira a degüello a por ella                     
Como todos ustedes ya saben, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá improvisó en su discurso de la Crida y como no, los días seguidos a este acto están siendo mucho más que moviditos. La mujer estuvo hecha un ocho y la entrada a las Fallas 2015 si algo no serán, es ignoradas por nadie.


Antes de entrar en la polémica, queremos dar la enhorabuena a la Fallera Mayor de Valencia, Estefanía López Montesinos, de la comisión Malilla-Isla Cabrera, y a la Fallera Mayor Infantil, María Donderis Sanchis, de la comisión Cuarto Extramusrs-Velázquez.
Y darle las gracias a Estefanía porque ella sí que hizo un discurso en valenciano. Gracias por representar al pueblo valenciano, niña preciosa de la ciudad más bonita de todo el mundo.
¡Vixca Valencia! ¡Vixca las Fallas!Desde Círculo Cívico Valenciano queremos manifestarnos a favor de la izquierda radical valenciana -por una vez y sin que sirva de precedente ¡eh! - Gracias Rita por no hablar valenciano y destrozar el catalán de la AVL, como eres una pancatalanista al igual que lo son Morera, Puig, Blanco, Morcillo, no nos queda más remedio que felicitarte por demostrar que pueden pasar 24 años y el catalán de la AVL no se memoriza nada bien. Y es que, una lengua ajena no se aprende aunque te obliguen, si no la sientes como tuya.
Por una vez está muy bien que se quejen de que se han mofado y se han cometido barbaridades con su querida y ajena lengua catalana de la AVL, ya que la pagamos que la utilicen los cargos y que la destrocen ellos mismos.
Chimo Puig acusa a Barberá de que "no fue un accidente anecdótico" y añadió "destrozar una parte de nuestra cultura, burlarse de ella, como es la lengua, es de una gran irresponsabilidad"
Joan Calabuig la acusó de "decadencia muy dura, es triste" y lamentos que en 24 años como alcaldesa de Valencia no sea capaz de pronunciar tres o cuatro frases coherentes en "valenciano" "Cuando uno está ante un colectivo tan importante, en el momento del inicio de las fiestas, se debe tener un respeto, prepararse un poco las cosas. No es posible acudir en esa situación allí, improvisando"
Enric Morera aconsejó a Barberá que "se ponga en contacto con Escuela Valenciana para participar en el programa de voluntariado lingüístico y que aprenda catalán"
Ignacio Blanco, "me sentí avergonzado e indignado como valenciano por la intervención injustificable, impresentable e indecente de la alcaldesa de Valencia y sus barbaridades lingüísticas en la Crida"
El rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, afirmó que las personas con responsabilidades de gobierno deben usar el valenciano normalizado y correcto.
Jesús Huguet, secretario de CVC (CVC) consideró "grave que un representante público haga un uso poco responsable de la lengua y reclamó a las autoridades ser más comedidos a la hora de hablar valenciano"

¿A qué jode, fastidia, incordia, molesta, irrita y mucho que se burlen de la lengua de uno? Pues nos alegramos que sienten ustedes lo que sentimos nosotros a diario con sus declaraciones pancatalanistas, trobades, la inmersión lingüística y el imperialismo catalán.

¿SE HAN DADO CUENTO QUE NINGUN PERSONAJE DE ESTOS SE ATREVE A CRITICAR EL VALENCIANO DE LA FALLERA MAYOR? ESTO SOLO TIENE UNA RESPUESTA, Y ES QUE ESTEFANIA SÍ HABLÓ EN VALENCIANO Y CONTRA ESTO NO PUEDEN HACER NADA MÁS QUE QUEDARSE CALLADITOS.

Nosotros somos los que estamos en casa, en nuestra tierra, así que al que no le guste el valenciano, carretera y manta, que Barcelona está cerquita.

Nosotros somos los que hablamos y escribimos valenciano, quienes defendemos la tierra, la cultura, la Real Señera, la lengua valenciana. Ustedes, los que sobran.

Nosotros sabemos de quien somos hijos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ustedes, los que sobran.

Nosotros somos los que callamos ante las continuas injerencias suyas, trobades, libros de texto, manifestaciones radicales, ahora en Fallas todos los días el intifalla, en ningún otro lugar del mundo se actúa con tanta impunidad como ustedes lo hacen aquí.


Nosotros, que les quede bien claro, seguiremos aquí, dando la cara contra aquel que ose intentar algo contra todo nuestro patrimonio, que por supuesto, incluye la lengua VALENCIANA.

Twitter : @CCivico_val0 comentarios:

 
Back to top!