Searching...
martes, 10 de marzo de 2015

Queixa a l’institut Serra d’Espadà en Onda (Castelló) / Queja al Instituto Serrà de Espadán en Onda (Castellón)

Una volta més Círcul Cívic Valencià fa de mig per a que uns pares puguen fer arribar al centre a on estudien sos fills una queixa. En els Pdf poden vore tant la circular motiu d’esta queixa com la carta entregada en mà i en sagell d’entrada de l’Institut.

La manera de rebre-nos d’este Institut  ha deixat molt que desijar per part de la persona que nos atengué en secretaria, aixina que a part de la denuncia del pares, nosatros també afegim que no se nos volgué agarrar la copia de castellà que portarem ya preparada. Únicament nos va agarrar la copia en valencià i nos entrega una fotocopia en el sagell d’entrada. 

No sabem si nos lligen, pero els assegurem que tornarem a per les copies i els sagell com deu mana i que este fet segurament provoque que esta carta que era només per al centre se convertixca en una carta més una queixa a la Sra. Directora Territorial per a que li explique el funcionament a la funcionaria en qüestió si no ho fa abans el Director del centre. 

Si en uns dies no rebem resposta per part seua, procedirem a enviar la carta a Direcció Territorial. I ademés posarem una queixa contra la funcionaria que nos atengué de forma tan malament.


A/A del director En  Santiago Sagasta Pellicer del centre IES Serra d'Espadà.

Des de l'Associació Círcul Cívic Valencià nos fem partícips i portaveus d'uns pares indignats.

Una volta més la por a represalies de cara als chiquets fa que uns pares nos demanen que donem difusió a actes rebuts per part de l’institut a on estudien sos fills.

Es tracta de la circular rebuda dos dies ans de la folga convocada pel “Sindicat d'Estudiants” en la qual i a causa de la nova decisió presa per un tribunal, els menors poden acodir a les folgues sense autorisació dels pares. 

Estos pares, i nosatros també, es pregunten perqué sino s’ha de firmar autorisació per a la folga els han fet arribar esta circular a on, tal com poden llegir, se'ls demana que firmen com a que són sabedors de que els fills han firmat, DNI en mà, la decisió de no acodir a classe els dies 25 i 26 de febrer per estar d'acort en la convocatòria de la folga. 

Estos pares nos han fet saber que sa filla va firmar sense saber que firmava, perque la que li va dir que firmara va ser la delegada de classe, un atra menor.

Que en cap moment ni mestres, ni directiva, ni AMPA, ni tan se vol un delegat de bachiller que fora major d'edat va passar a informar sobre la folga ni els motius de la mateixa. 

Que no entenen com estes coses es poden deixar en mans dels menors, si al remat els pares s'han de fer responsables de lo que facen o els passe als seus fills eixos dos dies.

Que per a més irritació d'estos pares la circular només arriba en català, ni en valencià, ni en castellà, i donat que són castellà-parlants no han firmat. Primer: per no estar d'acort en la manera de procedir del centre. Segon: a soles saben lo que sa filla els ha contat, no han rebut informació per ningun atre mig. Tercer: que no van a firmar una cosa que no entenen perque no coneixen eixe idioma que no és d'ací.

Per tot açò demanem al centre: 

1- Que es respecte la condició de bilingüe de la nostra Comunitat Valenciana; lo qual comporta el dret per als pares i l'obligació per a vostés d'enviar les circulars en les dos llengües oficials segons el nostre Estatut d'Autonomia. 

2- Que no s'utilise un idioma alié al nostre, a l'igual que el castellà no el substituïxen per l’anglés, el valencià no poden substituir-lo pel català ni ningun atre.

3- Círcul Cívic Valencià queda a l'espera de la contestació del director del centre.

4- La nostra entitat farà un seguiment d'este tema en els pares i esperem a part, de la resposta del centre, que els pares no donen bones notícies en quant al compliment per part del centre del nostre Estatut d’Autonomia.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

Una vez más Círculo Cívico Valenciano hace de medio para que unos padres puedan hacer llegar al centro donde estudian sus hijos una queja. En los Pdf pueden ver tanto la circular motivo de esta queja como la carta entregada en mano y con sello de entrada del Instituto.

La manera de recibirnos de este Instituto ha dejado mucho que desear por parte de la persona que nos atendió en secretaría, así que a parte de la denuncia de los padres, nosatros también añadimos que no se nos quiso coger la copia de castellano que llevamos ya preparada. Únicamente nos cogió la copia en valenciano y nos entregó una fotocopia en el sello de entrada.

No sabemos si nos leen, pero les aseguramos que volveremos a por las copias y los sellos como dios manda y que este hecho seguramente provoque que esta carta que era sólo para el centro se convierta en una carta más una queja a la Sra. Directora Territorial para que le explique el funcionamiento a la citada funcionaría es cuestión de si no lo hace antes el Director del centro.

Si en unos días no recibimos respuesta por su parte, procederemos a enviar la carta a Dirección Territorial. Y además pondremos una queja contra la funcionaria que nos atendió de forma tan mal educada. 
A/A del director D. Santiago Sagasta Pellicer del centro  IES Serra d'Espadà.

Desde la Asociación Círculo Cívico Valenciano nos hacemos partícipes y portavoces de unos padres indignados.

Una vez más el miedo a represalias de cara a los niños hace que unos padres nos pidan que demos difusión a actos recibidos por parte del Instituto donde estudian sus hijos.

Se trata de la circular recibida dos días atrás de la huelga convocada por el "Sindicato de Estudiantes" en la cual y a causa de la nueva decisión tomada por el tribunal, los menores pueden acudir a las huelgas sin autorización de los padres.

Estos padres, y nosotros también, se preguntan porque si no han firmado la autorización para la huelga, les han hecho llegar esta circular donde, tal como puede leer, se les pide que firmen como que son sabedores de que los hijos han firmados, DNI en mano, la decisión de no acudir a clase los días 25 y 26 de febrero por estar de acuerdo en la convocatoria de la huelga.

Estos padres nos han hecho saber que sus hijos firmaron sin saber que firmaban, porque la que les dijo que firmara era la delegada de clase, una menor.

Que en ningún momento ni maestros, ni directiva, ni Ampa, ni tan siquiera un delegado de bachiller que fuera mayor de edad pasó a informar sobre la huelga, ni los motivos de esta.

Que no entienden como estas cosas se puede dejar en manos de los menores, si al final los padres se tienen que hacer responsables de lo que hacen o lo que les pase a sus hijos esos dos días.

Que para más irritación de estos padres la circular solo llegó en catalán, ni en valenciano, ni en castellano, y dado que son castellano-parlantes no han firmado. Primero: por no estar de acuerdo con la manera de proceder del centro. Segundo: solo saben lo que su hija les ha contado, no han recibido información por ningún otro medio. Tercero: que no van a firmar una cosa que no entienden porque no conocen ese idioma que no es de aquí.

Por todo esto pedimos al centro: 

1- Que se respete la condición de bilingüismo de nuestra Comunidad Valenciana; lo cual comporta el derecho para los padres y la obligación para ustedes de enviar las circulares en las dos lenguas oficiales Autonomía.

2- Que no se utilice un idioma que no es el nuestro, al igual que el castellano no substituye al inglés, el valenciano no pueden substituirlo por el catalán ninguno otro.

3- Círculo Cívico Valenciano queda a la espera de la contestación por parte del director del centro.

4- Nuestra entidad hará un seguimiento de este tema con los padres y esperamos en parte, la respuesta del centro y que los padres nos den buenas noticias en cuanto al cumplimiento por parte del centro de nuestro Estatuto de Autonomía.


0 comentarios:

 
Back to top!