Searching...
domingo, 8 de marzo de 2015

Castelló ya està en festes i Círcul Cívic Valencia els desija molt bona semana de Magdalena / Castellón ya está en fiestas y Círculo Cívico Valencia les deseamos muy buena semana de Magdalena

Estes festes commemoren els orígens de la ciutat, quan esta va ser traslladada de la montanya al pla fèrtil. Des de 2010 estan declarades “Festes d'Interés Turístic Internacional” Enguany és la 70 edició (del 7 al 15 de març). Mitologia, tradició, llegenda i història, se fonen en la cultura popular i constituïxen una manifestació única en el Regne de Valencia.

Romeria de les Canyes
El dumenge: “Magdalena festa plena”. És el dia de la Romeria de les Canyes . Esta festa es celebra el tercer dumenge de Quaresma, rememorant el trasllat dels pobladors del Castell Vell o Castell de Fadrell fins a aplegar a terra fèrtil, a on repoblaren el Palmeral de Burriana. En eixa baixada de la montanya, la gent s’ajudava de canyes, gayatos i farols, ya que el terreny era molt escarpat i ple d’animals salvages. D'ahí que dels molts actes que se celebren durant els 9 dies de festes, l'acte central siga “la Romeria de les Canyes”, acte simbòlic i multitudinari a on els castellonencs es reafirmen com a poble pujant en romeria a l'Ermita de la Magdalena.

Trasllat que va ser concedit per Privilegi Real del Rei Jaume I (1251) el qual donà el vist i plau per a que esta Vila s'assentara en un lloc molt més adequat. La ciutat de Castelló escomençà a alçar-se en l’any 1252. El Rei Jaume I es exaltat, ya no a soles com Conquistador sino con el que fundà lo que hui se coneix com la Ciutat de Castelló.

Hi ha actes que no varien, la tradició és la que mana, aixina, el Pregó, la Romeria de les Canyes i la Tornà, la Enfarolà, la Desfilada de les Gayates i l’Ofrena a la Mare de Deu del Lledó, senyalen l’agenda de la semana gran de Castelló.

Les gayates són el monument festiu de les Festes de la Magdalena, un cadafal portàtil, d’una alçaria d’uns 6 metros, artísticament elaborat en base a llums, a les quals els castellonencs li donen la següent definició: ”un esclat de llum, sense fòc ni fum”. Són el símbol dels farols utilisats pels antics pobladors.

Gayata guanyadora 2014
El dilluns, dia de festa local, els actes són: desfilada de carrosses engalanades i cavalcata infantil, encesa de gayates, en el corresponent concurs per a donar el premi a la millor valorada pel jurat. En el recorregut pels carrers principals és tradicional que la gent demane als components de cada comissió, que donen les voltetes a les canyes en les que desfilen per a lluir els trages que porten. Durant tota la semana se celebren els actes més lúdics i festius, entre els que estan les mascletaes, els castells, les corregudes de bous, etc.

Ofrena de Flors Mare de Deu del Lledó
L'últim dissabte té lloc u dels actes més emotius, l'Ofrena de Flors a la Mare de Deu del Lledó, patrona de la ciutat. La traca que recorre els carrers principals l'últim dumenge festiu, dona pas al tancament de la Festa en el crit de les Reines (major i infantil) les quals, des del balcons de l’Ajuntament, llancen el “¡Magdalena!”, al qual el públic que ompli la plaça respon en el “¡Vítol!” 

En el calendari de CCV poden vore tots els actes programats cada dia.


Gràcies a un gran castellonenc per la gran aportació que nos fa des d’esta ciutat. Per a la gent que no puga visitar Castelló, que es queden tranquils que farem una espècie de resum quan acabe la semana gran de Castelló

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano


Estas fiestas conmemoran los orígenes de la ciudad, cuando ésta fue trasladada de la montaña al llano fértil. Desde 2010 están declaradas "Fiestas de Interés Turístico Internacional" Este año es la 70 edición (del 7 al 15 de marzo). Mitología, tradición, leyenda e historia, se funden con la cultura popular y constituyen una manifestación única en el Reino de Valencia

Romeria de las Cañas
El domingo: "Magdalena festa plena". Es el día de la Romería de las Cañas. Esta fiesta se celebra el tercer domingo de Cuaresma, rememorando el traslado de los pobladores del Castillo Viejo o Castillo de Fadrell hasta llegar a tierra fértil, donde repoblaron el Palmeral de Burriana. En esa bajada de la montaña, la gente se ayudaba de cañas, gayatos y faroles, ya que el terreno era muy escarpado y lleno de animales salvajes. De ahí que los muchos actos que se celebran durante los 9 días de fiestas, el acto central sea "la Romería de las Cañas", acto simbólico y multitudinario donde los castellonenses se reafirman como pueblo subiendo en romería a la Ermita de la Magdalena.

Traslado que fue concedido por Privilegio Real del Rey Jaime I (1,251) el cual dio el visto bueno para que esta Villa se asentará en un lugar mucho más adecuado. La ciudad de Castellón empezó a alzarse en el año 1252. El Rey Jaime I se exaltado, ya no solo como Conquistador sino con el que fundó lo que hoy se conoce como la Ciudad de Castellón.

Hay actos que no varían, la tradición es la que manda, así, el Pregón, la Romería de las Cañas y la Tornà, la ENFAROLÀ, el Desfile de las gayatas y la Ofrenda a la Virgen del Lledó, señalan la agenda de la semana grande de Castellón.

Las gayatas son el monumento festivo de las Fiestas de la Magdalena, un tablado portátil, de una altura de unos 6 metros, artísticamente elaborado con base de luces, a las que los castellonenses le dan la siguiente definición: "un estallido de luz sin fuego ni humo ". Son el símbolo de los faroles utilizados por los antiguos pobladores.

Gayata ganadora 2014
El lunes, día de fiesta local, los actos son: desfile de carrozas engalanadas y Cavalcata infantil, encendido de gayata, con el correspondiente concurso para dar el premio a la mejor valorada por el jurado. En el recorrido por las calles principales es tradicional que la gente pida a los componentes de cada comisión, que den las vueltecitas a las cañas en las que desfilan para lucir los trajes que llevan. Durante toda la semana se celebran los actos más lúdicos y festivos, entre los que están las mascletaes, los castillos, las corridas de toros, etc.

Ofrenda de Flores Virgen del Lledó
El último sábado tiene lugar uno de los actos más emotivos, la Ofrenda de Flores a la Virgen del Lledó, patrona de la ciudad. La traca que recorre las calles principales del último domingo festivo, da paso al cierre de la Fiesta con el grito de las Reinas (mayor e infantil) las cuales, desde el balcón del Ayuntamiento, lanzan el "¡Magdalena!", al que el público que llena la plaza responde en el "¡Vitol!"

En el calendario de CCV pueden ver todos los actos programados cada día. 


Gracias a un gran castellonense por la gran aportación que nos hace desde esta ciudad. Para la gente que no pueda visitar Castellón, que se quedan tranquilos que haremos una especie de resumen al finalizar la semana grande de Castellón.

0 comentarios:

 
Back to top!