Searching...
jueves, 26 de marzo de 2015

El ministeri no demanarà judicialment els documents illegals propietat de l'Archiu de Salamanca en mans de Catalunya / El ministerio no irá por la vía judicial a pedir los documentos del Archivo de SalamancaEl servilisme dels governs espanyols de donar concòrdia a qui viu del chantage i la destrucció de l'història no té llímits. En l'inauguració del Centre Documental de la Memòria de Salamanca, a la qual varen acodir el Govern central, la Junta de Castella i Lleó i l'Ajuntament de Salamanca no pararen de repetir “mirar al futur” i demostrar una posició de concòrdia cap a un tema que és més que conflictiu.

Per desgràcia no nos sorprén l'actitut del Govern central, i és una llàstima perque eixe futur al que diuen que mirem no existix mentres seguixquen donant poder als chantagistes i radicals separatistes que no busquen una atra cosa que la destrucció d'Espanya. ¿Quin futur? ¿Quina concòrdia en quí no la vol?

Si el Govern central seguix donant-li la raó a Mas, en el sentit de que tot lo referent a l'Archiu de Salamanca s'ha fet totalment d'acort en el marc llegal, este no pararà de fer cada dia més grans els seus anhels imperialistes. Si Policarpo Sánchez ha demostrat i aixina ho diuen de moment els juges, que hi ha papers ilocalisats, inclús destruïts, que la sifra por aplegar als 400.000 documents trets de l'Archiu vulnerant la llei. ¿Per qué el Govern s'empenyora en buscar la concòrdia negant la realitat en Salamanca i en tota Espanya?

Segons el Govern per no alterar una relació institucional considerada magnifica. ¡No hi ha paraules per a contestar ad açò de manera educada! ¡La covardia d'este Govern que no coneix la vergonya, és insuperable!

Per a Policarpo la conclusió és que la demanda seguixca el seu curs en el TSJC. El Ministeri de Cultura diu que ya va complir al acodir ad eixa reunió informal i escoltar a l'investigador salmantí per a poder establir una possible llínea de colaboració per a quantificar els documents de “particulars” que permaneixen de manera indeguda en Catalunya, i que en sentencia de 2013 del TC haurien d'haver tornar a Salamanca. 

¿Vostés entenen les incoherències? Nosatros no. 

Policarpo per la seua part ha manifestat “que la reunió serví per intentar acostar postures molt distants” i afegí “que el nou director general, està molt malament i poc informat de lo que realment ha ocorregut en l'Archiu” “Volem conéixer quins papers no han sigut restituïts i poder comparar-los en els casos que hem demostrat” “La Generalitat inventa propietaris per a quedar-se en els papers i el govern no fa res per a evitar-ho”

Al remat, el Govern no pareix tindre interés en resoldre este problema i Policarpo insistix en que l'única opció és que es complixca la llei en la demanda interposta per ells.

Policarco Sánchez ya sap del nostre recolzament, pero li'l tornem a fer arribar en forma de carinyo i ànims per a que seguixca lluitant; nosatros des d'ací farem tot lo possible per que es faça visible el cas i els espanyols puguen recolzar cada vegada més a Salvar Archiu.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic ValenciàEl servilismo de los gobiernos españoles de dar concordia a quien vive del chantaje y la destrucción de la historia @SalvarArchivo, no tiene límites. En la inauguración del Centro Documental de la Memoria de Salamanca, a la que acudieron el Gobierno central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca no pararon de repetir "mirar al futuro" y demostrar una posición de concordia hacia un tema que es más que conflictivo.

Por desgracia no nos sorprende la actitud del Gobierno central, y es una lástima porque ese futuro al que dicen que miramos no existirá mientras le sigan dando poder a los chantajistas y radicales separatistas que buscan la destrucción de España. ¿Qué futuro? ¿Qué concordia con quién no la quiere?

Si el Gobierno central sigue dándole la razón a Mas en que todo lo referente al Archivo de Salamanca se ha hecho totalmente de acuerdo con el marco legal, éste no parará de hacer cada día más grandes sus anhelos imperialistas. Si Policarpo Sánchez ha demostrado y eso dicen de momento los jueces, que hay papeles ilocalizados e incluso destruidos, que la cifra puede llegar a los 400.000 documentos sacados del Archivo vulnerando la ley. ¿Por qué el Gobierno se empeña en buscar la concordia negando la realidad en Salamanca y en toda España?

Según el Gobierno, lo hacen para no alterar una relación institucional considerada magnifica. ¡No hay palabras para contestar a esto de manera educada! ¡La cobardía de este Gobierno que no conoce la vergüenza, es insuperable!

Para Policarpo la conclusión es que la demanda siga su curso en el TSJC. El Ministerio de Cultura dice que ya cumplió al acudir a esa reunión informal y escuchar al investigador salmantino para poder establecer una posible línea de colaboración para cuantificar los documentos de "particulares" que permanecen de manera indebida en Cataluña, y que en sentencia de 2013 del TC deberían haber sido devueltos a Salamanca.

¿Ustedes entienden las incoherencias? Porque nosotros no.

Policarpo por su parte manifestó "que la reunión sirvió para intentar acercar posturas muy distantes" y añadió "que el nuevo director general, está muy mal y poco informado de lo que realmente ocurrido en el Archivo" "Queremos conocer qué papeles no han sido restituidos y poder compararlos con los casos que hemos demostrado" "La Generalitat inventa propietarios para quedarse con los papeles y el gobierno no hace nada para evitarlo"

Al final el Gobierno no parece tener interés en resolver este problema y Policarpo insiste en que la única opción es que se cumpla la ley en la demanda interpuesta por ellos.

Policarco Sánchez ya sabe de nuestro apoyo, pero se lo volvemos a hacer llegar en forma de cariño y ánimos para que siga luchando, nosatros desde aquí haremos todo lo posible para que se haga visible el caso y los españoles puedan apoyar cada vez más a Salvar Archivo.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!