Searching...
jueves, 12 de marzo de 2015

@ppcv Les Corts aproven que Lo Rat Penat i la RACV tinguen capacitat docent / Las Cortes aprueban que Lo Rat Penat y la RACV tengan capacidad docente


En els vots a favor del PP, els del PSPV en contra i Compromís i IUPV que han decidit absentar-se per a no apretar el botó, s'ha aprovat que la RACV i Lo Rat Penat tinguen la capacitat docent que mai haurien d'haver perdut.


 RACV- Real Academia de Cultura Valenciana Lo Rat Penat
Lo de Compromís i IUPV no nos sorprén gens, si haguera segut per a l'unitat de les llengües s'hagueren quedat, pero si és per alguna cosa valenciana no tenen gens d'interés. Est assunt no entra en el antivalencianisme que propon l'esquerra radical de la Comunitat Valenciana, aixina que se'n van i punt.

No cal dir que elevar i incloure a Lo Rat Penat com entitat consultiva en qüestions de patrimoni cultural, és una agressió a la "normalització" del català i  l'imposició llingüística que busquen estos partits obertament pancatalanistes.

Senyors del PSPV, Compromís, IUPV i demés partits, que encara que no tenen veu en les Corts opinen, la pau llingüística no ha existit mai, ¡és un invent més dels criats de CIU i ERC, com tot lo demés respecte a la Llengua i Història valenciana!

Círcul Cívic Valencià recolzà, recolza i recolzarà, junt a la majoria del poble valencià, les normes llingüístiques de la RACV perque exigim el nostre dret a la llibertat de poder parlar, escriure i deprendre valencià, la llengua pròpia i exclusiva dels valencians.

Dit açò li demanem al PP que siga responsable dels seus actes i no intente aprofitar-se de les institucions, acadèmia i associacions valencianistes per a fer electoralisme. ¡Ya està be de utilisar-nos quan els convé per a en acabant deixar-nos tirats com fan sempre!

A nosatros que Bellver, -que no sap escriure valencià- diga que és “una llei inclusiva, que no va contra res ni contra ningú” “que és molt oportuna, necessària i molt valenciana” “que a soles busca reconéixer, protegir i difondre els símbols i les senyes d'identitat valencianes” “que el PSPV fuig del debat i que va en contra dels seus votants”, a nosatros Sr. Bellver, nos pareix una burla del PP als seus votants, dels quals porten vostés tants anys anant en contra, ya que molts, moltíssims valencians, els votaren per a que nos defengueren de l'invasió pancatalanista i vostés han participat en ella com el que més.

Ara be, que el socialiste Rubio diga que “està en contra d'esta llei del PP que s'ha plantejat en un clima absolutament electoraliste per a vore quants vots pot rascar i que posa en perill que hi haja una ruptura estatutària” que “no nos podem sometre tots el dies a una qüestió d'ADN de valenciania. Si volen traure el espantall anticatalanisme de cara a la campanya electoral, ¡allà vostés” i afegix “que açò no té sentit en ple sigle XXI”

Sr. Rubio ¿És un assunt sigle XXI voler invadir una terra en la llengua i les costums d'una atra? ¿O és més propi de l'Edat Migeval? Ya tenim una terra, un país, una llengua i una cultura, cosa que pareix que com a atres els falta, nos hagen de fagocitar per a donar tot a l'amo.

¡No som anticatalans, vostés són antivalencians!

Círcul Cívic Valencià exigix al PPCV que responga a dos preguntes:
- ¿Quín tipo de blindage van a fer a esta llei i nou estatuts de categoria docent de la RACV i Lo Rat Penat, per si quan entre l'esquerra radical a governar la volen tombar?
- ¿Van a fer alguna cosa al respecte?
Perque si no deixen eixa llei protegida per a que no puga ser derogada, llavors no nos servix de res.

 ¡ Nosatros som valencianistes i vostés antivalencianistes!

El catalanisme està fòra de lloc en el sigle XXI senyors polítics.
Volem recuperar la llibertat llingüística que ara no tenim.
Volem el VALENCIÀ que nos han prohibit.
En los votos a favor del PP, los del PSPV en contra, y Compromís y IUPV que han decidido abstenerse para no apretar el botón, se ha aprobado que la RACV y Lo Rat Penat tengan la capacidad docente que nunca deberían haber perdido.

 Lo Rat Penat RACV- Real Academia de Cultura Valenciana

Lo de Compromís y IUPV, no nos sorprende nada, si hubiera sido por la unidad de las Lenguas se hubieran quedado, pero si es por alguna cosa valenciana que no entre en el antivalencianismo que propone la izquierda radical de la Comunidad Valenciana, entonces si es así se van y punto.

Ni que decir que elevar e incluir a Lo Rat Penat como entidad consultiva en cuestiones del Patrimonio Cultural debe ser una agresión a "la normalización y a la paz lingüística" que dicen buscar estos partidos pancatalanistas.

Señores del PSPV, Compromís, IUPV y demás partidos que todavía no tienen voz en las Cortes opinan. La paz lingüística no ha existido nunca, ¡Es un invento más de los criados de CIU y ERC, como todo lo demás respecto a la Lengua e Historia Valenciana!.

Círculo Cívico Valenciano tiene que apoyar, apoya y apoyará las normas lingüísticas de la RACV y ustedes lo saben, y no somos cuatro fanáticos que hablamos un argot al que llamamos Valenciano.

Dicho esto, le pedimos al PP que sea responsable de sus actos y no intente aprovecharse de las Instituciones, Academia y Asociaciones Valencianistas para hacer electoralismo. ¡Ya està be de utilizarnos cuando les conviene para acabar dejándonos tirados como hacen siempre!.

A nosotros, que Bellver, -que no sabe escribir Valenciano- diga que es "una ley inclusiva, que no contra nada, no contra nadie", "que es muy oportuna, necesaria y muy valenciana", "que sólo busca reconocer, proteger y difundir los símbolos y las señas de identidad valencianas", "que el PSPV  huye del debate y que va en contra de los votantes". A nosotros, Sr. Bellver nos  parece una burla del PP a sus votantes, de los cuales llevan ustedes tantos años yendo en contra, que que muchos, pero que muchos valencianos los votaron para que nos defendieran de la invasión pancatalanista y ustedes se han vendido como el que más.

Ahora bien, que el socilista Rubio diga que "está en contra de esta ley del PP que se ha planteado en un clima absolutamente electoralista para ver cuantos votos puede rascar y que pone en peligro que haya una ruptura estatutaria", "no nos podemos someter todos los días a una pregunta de ADN de valenciania. Si quieren sacar el espantapájaros anticatalanista de cara a la campaña electoral, ¡Allá ustedes!", ha declarado Rubio que añade "que esto no tiene sentido en pleno siglo XXI"

Sr. Rubio ¿Es mucho del siglo XXI querer invadir una tierra con la lengua y costumbres de otra? ¿O es más propio del Estado Medieval? Ya tenemos una tierra, un país, una lengua y una cultura, cosa que parece que como a otros les falta nos tienen que fagocitar para darle todo al amo.

¡No somos anticatalanes, son ustedes los antivalencianos!

Círculo Cívico Valeciano exige al PPCV que responda a estes preguntes:
- ¿Qué tipo de blindaje van a hacer a esta ley y nuevos estatutos de categoría docente de la RACV y Lo Rat Penat, por si cuando entre la izquierda radical a gobernar la quieren tumbar?
- ¿Van a hacer alguna cosa a ese respecto?
Porque ni no dejan esa ley protegida para que no pueda ser derogada, entonces no nos sirve para nada.

¡Nosotros somos valencianistas y ustedes antivalencianistas!

El catalanismo está fuera de lugar en el siglo XXI señores políticos.
Queremos recuperar la libertat lingüística que ahora no tenemos.
Queremos el VALENCIANO que nos han prohibido.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!