Searching...
sábado, 14 de marzo de 2015

Els diners que nos costa Artur Mas a tots els espanyols @SalvarArchivo / El dinero que nos cuesta Mas a todos los españoles @SalvarArchivo

Quantes voltes hem escoltat allò de: “demanem respecte per la nostra llengua catalana” “Espanya no nos deixa parlar en català i vol llevar-nos el català de les escoles” Espanya nos roba diners i nos prohibix la nostra llengua catalana” 

Qualsevol que els escolte pensarà que estes persones viuen tancades en “Guetos aïllats i controlats pel Règim Espanyol” Pero res més llunt de la realitat. Tota Espanya mereix saber que el respecte que demanen per ad ells mai li'l donaran als demés, mai serà una cosa de reciprocitat, perque els radicals independentistes lo únic que busquen és adoctrinar ments dèbils i sense personalitat, per a construir el seu eixercit de soldadets anti-Espanya i anti tot lo que no siga combregar en les seues idees exclusives, imperialistes i anexionistes, això sí, als demés mai els pregunten si volen anar o no en ells. Ha de ser perque sí; i s'ha acabat. Els manquen arguments i lo únic que els salva és el silenci dels governs d'Espanya que en conte de parar-los els peus els han donat ales, governs covarts i de “pren i calla”.


En la demanda presentada per l'investigador salmantí i president de l'associació “Salvar l'Archiu de Salamanca” en la que s'acusa al govern català de vulnerar la llei per mantindre retinguts, de manera illegal, documents de l'Archiu salmantí i a la qual el TSJC ya va denegar els dos recursos presentats per la Generalitat  Catalana i la Comissió de la Dignitat, en els quals demanaven que la demanada de Policarpo Sánchez quedara sobreseïda i donant-los el TSJC un determini de 19 dies per a justificar el perqué no s'han tornat els documents a Salamanca, la jugada d'ara ha sigut el negar-se a presentar les alegacions en castellà. Pareix que l'eixecutiu català no sap ya qué fer per a paralisar este procés.

Ademés de que l'únic motiu pel qual han contestat, ha sigut per no caure en el desacatament al Tribunal, ho han fet en català i s'han negat a fer una traducció al castellà. La qual cosa ha provocat que el TSJC haja tingut que contractar una empresa externa per a que faça la conversió de l'escrit presentat per la Generalitat a l'idioma castellà, per tal d'evitar-li a Policarpo Sánchez una situació d'indefensió.

Policarpo Sánchez ha declarat que esta absurda manera de negar-se a utilisar el castellà “supondrà més gastos adicionals que al remat, pagarem tots els espanyols” i que en el fondo “lo únic que pretén Mas és dilatar i demorar la demanda tot lo que puga”.

L'eixecutiu de Mas ha tornat fa uns dies, quatre documents dels mils que varen traure illegalment de l'Archiu, a lo que Policarpo s'ha referit com una prova més de que si eixos quatre s'han tornat, els mils que falten s'han de tornar al lloc a on els correspon estar. Perque si la Justícia haguera donat la raó a la Generalitat, mai haguera tornat ni estos quatre ni cap dels documents.

Pero com la desvergonya de Mas no coneix llímits, puix ell es nega a escriure en castellà davant el Tribunal Superior, i també davant el demandant salmantí que per ningun motiu està obligat a saber català. Molt al contrari, qui ha de respectar l'idioma oficial del país a on viu, ha de ser Mas i el seu eixecutiu i per respecte utilisar el castellà.
Pero res més llunt d'esta realitat, Artur Mas posteriorment a ocórrer estos fets, s’ha dirigit al Govern de Rajoy per a que faça lo necessari per a que li siga restituïda la documentació del periodo republicà que es troba en l'Archiu General Militar d'Àvila. 

¡Les persones que volen ser respectades
saben respectar primer!

¡Pero d'Artur Mas ya no sorprén res!

¡Ànim Policarpo, sempre estem en la teua lluita!
Cuántas veces hemos escuchado aquello de: "pedimos respeto por nuestra lengua catalana" "España no nos deja hablar en catalán y quiere quitarnos el catalán de las escuelas" España nos roba dinero y nos prohíbe nuestra lengua catalana "

Cualquiera que los escuche pensará que estas personas viven encerradas en "Guetos aislados y controlados por el Régimen Español" Pero nada más lejos de la realidad. Toda España merece saber que el respeto que piden para ellos nunca se lo darán a los demás, nunca será algo de reciprocidad, porque los radicales independentistas lo único que buscan es adoctrinar mentes débiles y sin personalidad, para construir su ejercido de soldaditos anti-España y anti todo lo que no sea comulgar con sus ideas exclusivas, imperialistas y anexionistas, eso sí, a los demás nunca les preguntan si quieren ir o no con ellos. Tiene ser porque sí; y se punto. Les faltan argumentos y lo único que les salva es el silencio de los gobiernos de España que en vez de pararles  los pies les han dado alas, gobiernos amedrentados y de "toma y calla".En la demanda presentada por el investigador salmantino y presidente de la asociación "Salvar el Archivo de Salamanca" en la que se acusa al gobierno catalán de vulnerar la ley para mantener retenidos de manera ilegal, documentos del Archivo salmantino y a la que el TSJC ya denegó los dos recursos presentados por la Generalitat Catalana y la Comisión de la Dignidad, en los que pedían que la demanda de Policarpo Sánchez quedara sobreseida y dándoles el TSJC un plazo de 19 días para justificar el porque no se han vuelto los documentos a Salamanca, la jugada de ahora ha sido el negarse a presentar las alegaciones en castellano. Parece ser que el ejecutivo catalán no sabe ya qué hacer para paralizar este proceso.

Además de que el único motivo por el que han contestado, ha sido para no caer en el desacato al Tribunal, lo han hecho en catalán y se han negado a hacer una traducción al castellano. Lo que ha provocado que el TSJC haya tenido que contratar a una empresa externa para que haga la conversión del escrito presentado por la Generalitat al idioma castellano, para evitarle a Policarpo Sánchez una situación de indefensión.

Policarpo Sánchez ha declarado que esta absurda manera de negarse a utilizar el castellano "supondrá más gastos adicionales que al final, pagaremos todos los españoles" y que en el fondo "lo único que pretende Mas es dilatar y demorar la demanda todo lo que pueda ".

El ejecutivo de Mas ha devuelto hace unos días, cuatro documentos de los miles que fueron sacados ilegalmente del Archivo, a lo que Policarpo se ha referido como una prueba más de que si esos cuatro se han vuelto, los miles que faltan han de volver al lugar donde les corresponde estar. Porque si la Justicia hubiera dado la razón a la Generalitat, nunca hubiera devuelto ni estos cuatro ni ninguno de los documentos.

Pero como la desfachatez de Mas no conoce límites, pues él se niega a escribir en castellano ante el Tribunal Superior, y también ante el demandante salmantino que por ningún motivo está obligado a saber catalán. Muy al contrario, quien debe respetar el idioma oficial del país donde vive, tiene que ser Mas y su ejecutivo y por respeto utilizar el castellano.

Pero nada más lejos de esta realidad, Artur Mas posteriormente a  estos hechos, se ha dirigido al Gobierno de Rajoy para que haga lo necesario para que le sea restituida la documentación del periodo republicano que se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila.

¡Las personas que quieren ser respetadas
saben respetar primero!

¡Pero de Artur Mas ya no sorprende nada!

¡Ánimo Policarpo, siempre estamos en tu lucha!

0 comentarios:

 
Back to top!