Searching...
jueves, 5 de marzo de 2015

EL I Congrés dels països imaginaris i inexistents / EL I Congreso de los países imaginarios e inexistentes

Un dels objectius d'este congrés, segons u dels estudiants; “es obtindre més classes d'història del país valencià, perque es queixen que a soles en tenen una i una atra dedicada a la Corona d'Aragó, pero puntualisen que és d'época migeval”

Nos dol i molt que a l'Universitat de Valéncia ni li dolen penyores en fer una conferència dels “països catalans” , utilisant instalacions pagades per tots els valencians, usant diners i temps dels estudiants per a promoure una entelèquia com són els països catalans. ¿Qué fa mentrimentres el Govern valencià? Puix, com sempre, ¡res de res! Al govern valencià li passarà com als francesos, que no preparant-se per a la segona Guerra Mundial, -com si la cosa no anara en ells- deixaren que entraren tots els alemans dins de França, ocupant-los tot el territori.

L'universitat de Valéncia està preparant soldadets per a la causa, la causa pancatalanista, i si no parem açò simplement  fent-los vore que els estan enganyant, qualsevol dia nos trobarem als nostres jóvens defenent els “països catalans” . De fet, ya són massa els adoctrinats per a la causa imperialista de Catalunya a territori valencià.

I a esta gent, no se'ls ocorre un atra cosa que contar la transició en els “països catalans”, no sabem quins països catalans hi havien en eixa transició, no els coneixem ni d'aquella época ni d'ara, no existixen. En la ponència celebrada en el salò d’actes Joan Fuster -no tenien més noms per a posar-li al salò- i en la qual vàrem estar presents i de la qual els adjuntem fotos i audio, per a parlar del rei Juan Carlos I, no fan més referència que al famós viage a caçar elefants i en un to més que despectiu, de burla, no sabem que té a vore este viage del rei en la transició. No analisarem nosatros la llabor del rei en la transició, pero si el seu argument es fer burla i parlar dels elefants, molt pobre argument han conseguit. Esta actitut dins de l'Universitat de Valéncia és ,com a poc, llamentable. 
Nos preguntem que els pareix a vostés que als chiquets i no tan chiquets els ensenyen a odiar a Espanya, al Rei, i a odiar tot lo que no siguen els inventats països catalans.
https://twitter.com/hashtag/LaTransici%C3%B3ADebat?src=hash En este conte de tuiter, si no voleu posar-vos malalts aconsellem no entrar, pero l'informació ha de primar per damunt de lo que nos agrade en més o manco medida. Francesc Vidael “fon  una sublim ponència sobre el anticatalanisme en el País Valencià” D'esta i d’atres perles es nutrixen els ponents per a seguir enganyant als nostres universitaris, i la culpa de tot açò no la té ningú més que el Partit Popular i el Partit Socialiste, que durant tota la democràcia han alimentant el mònstruo que ara és l'independentisme i l'odi a Espanya. 

En una entrevista que hem tingut el dubtós plaer d'escoltar per a poder informar-vos d'este despropòsit de Congrés, Vicent Galiana, membre d'un dels grups promotors d'este Congrés Nacional (i no es referix a Espanya) d'Història en el títul “la transició a debat” impulsat pel sindicat d'estudiants dels països catalans i les assemblees de FilCat d'arreu del país valencià , dona les gràcies obertament a la Facultat, a la UV-EG, als Decans, l'Assamblea de Representants (ADR), A CS Terra, Racó de la Corbella, etc.

A la pregunta de si volen continuïtat, la resposta de Vicent Galiana va ser: “Nosaltres volem que aquest siga el primer de molts congressos nacionals d’Història. Aquest projecte neix per mantenir-se en el temps i construir un referent anual d’història crítica, transversal i multidisciplinar als Països Catalans que esdevinga útil per a la creació de pensament crític”


Eixa criatura horrorosa de l’independentisme que han alimentat els polítics nos eixirà massa car a tots els valencians, han fet de la causa catalana un cavall de troya en Espanya i lo pijor és que ni volen ni sabem arreglar este despropòsit.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


Uno de los objetivos de este congreso, según uno de los estudiantes; "Es obtener más clases de historia del país valenciano, porque se quejan de que solo tienen una y otra dedicada a la Corona de Aragón, pero puntualizan que es de época medieval"

Nos duele y mucho que a la Universidad de Valencia ni le duelan prendas en una conferencia de los "países catalanes", empleando instalaciones pagadas por todos los valencianos, usando dinero y tiempo de los estudiantes para promover una entelequia como son los países catalanes. ¿Qué hace mientras tanto el Gobierno valenciano? Pues, como siempre, ¡nada de nada! Al gobierno valenciano le pasará como a los franceses, que no preparándose para la segunda Guerra Mundial, como si la cosa no fuera en ellos- dejaron que entraran todos los alemanes dentro de Francia, ocupándoles todo el territorio.

La Universidad de Valencia está preparando soldaditos para la causa, la causa pancatalanista, y si no paramos esto simplemente haciéndoles ver que los están engañando, cualquier día nos encontraremos a nuestros jóvenes defendiendo los "países catalanes". De hecho, ya son demasiados los adoctrinados para la causa imperialista de Cataluña en territorio valenciano.

Y a esta gente, no se les ocurre otra cosa que contar la transición en los "países catalanes", no sabemos qué países catalanes habían en esa transición, no los conocemos ni de aquella época ni de ahora, no existen . En la ponencia celebrada en el salón de actos Joan Fuster -no tenían más nombres para ponerle al salón- y en la que estuvimos presentes y de la que se adjuntan fotos y audio, para hablar del rey Juan Carlos I no hacen más referencia que al famoso viaje a cazar elefantes y en un tono más que despectivo, de burla, no sabemos que tiene que ver este viaje del rey con la transición. No analizaremos nosatros la labor del rey en la transición, pero si su argumento es hacer burla y hablar de los elefantes, muy pobre argumento han conseguido. Esta actitud dentro de la Universidad de Valencia es, como poco, lamentable.

Audio:

(http://www.ivoox.com/i-congres-dels-paisos-imaginaris-i-inexistents-audios-mp3_rf_4165998_1.html)

Nos preguntamos que les parece a ustedes que a los niños y no tan niños les enseñen a odiar a España, al rey, y odiar todo lo que no sean los inventados países catalanes.
https://twitter.com/hashtag/LaTransici%C3%B3ADebat?src=hash En esta cuenta de tuiter, si no quiere ponerse enfermos aconsejamos no entrar, pero la información debe primar por encima de lo que nos guste en más o menos medida. Francisco Vidael "feu una sublime ponencia sobre el anticatalanismo en el País Valenciano" De esta y de otras perlas se nutren los ponentes para seguir engañando a nuestros universitarios, y la culpa de todo esto no la tiene nadie más que el PP y el Partido Socialista, que durante toda la democracia han alimentando el monstruo que ahora es el independentismo y el odio a España.

En una entrevista que hemos tenido el dudoso placer de escuchar para poder informarles de este despropósito de Congreso, Vicente Galiana, miembro de uno de los grupos promotores de este Congreso Nacional (y no se refiere a España) de Historia con el título "la transición a debate" impulsado por el sindicato de estudiantes de los países catalanes y las asambleas de FilCat de todo el país valenciano, da las gracias abiertamente a la Facultad, a la UV-EG, a los Decanos,a la Asamblea de Representantes (ADR), A CS Tierra, Rincón de la Corbella, etc.

A la pregunta de si quieren continuidad, la respuesta de Vicente Galiana fue: "Nosotros queremos que este sea el primero de muchos congresos nacionales de Historia. Este proyecto nace para mantenerse en el tiempo y construir un referente anual de historia crítica, transversal y multidisciplinar en los Países Catalanes que se convierta útil para la creación de pensamiento crítico "Esa criatura horrorosa del independentismo que han alimentado los políticos nos saldrá demasiado caro a todos los valencianos, han hecho de la causa catalana un caballo de troya en España y lo peor es que ni quieren ni sabemo arreglar este despropósito.

Twitter : @CCivico_val
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!