Searching...
martes, 10 de febrero de 2015

Carta enviada a José Carlos Herreros, director de Ràdio Valéncia pel tema de l’idioma utilisat en el programa “Els 40 en valencià” / Carta enviada a José Carlos Herreros, director de Radio Valencia por el idioma utilizado en el programa "Los 40 en valenciano"


Círcul Cívic Valencià va entregar el passat dijous, 5 de febrer de 2015 a l'atenció d’En José Carlos Herreros, director de Ràdio Valéncia, la carta que més avall poden llegir  i que també acompanyem en format foto per a que se veja el sagell d’entrada

El motiu d'esta entrega és que en el programa “els 40 en valencià” s'està utilisant una llengua aliena al poble valencià, com és el català de la AVL. Per est motiu i perque el poble no es sent identificat en eixe llenguage alié al nostre, demanarem, en la carta presentada a la ràdio que “per favor apliquen la normativa vigent de la RACV, ya que és la que els valencians parlem i entenem” i que esperem resposta per part de Ràdio Valéncia.

Si ad algun particular i/o associació vol adherir-se, enviant carta a la ràdio, els entregarem la carta tipo per a que siga una petició única per part de tots els que desigen unir-se ad esta petició. Podeu demanar la carta tipo i les senyes a on enviar la carta en prensaccv@gmail.com


Registre d'entrada en el sagell corresponent


CÒPIA DE LA CARTA

En la Ciutat de Valéncia, a 6 de febrer de 2015

A l’atenció d’En José Carlos Herreros, director de Ràdio Valéncia,

    Nos dirigim a vosté, des de l’associació cultural Círcul Cívic Valencià, en l’intenció de transmetre-li la nostra preocupació, a raïl de la posada en marcha del programa nomenat “Els 40 en valencià”, conduït per la locutora Clara Laguarda, qui dirigix el programa tots els dies, de dilluns a divendres en horari de vesprada, de 16:00 a 18:00 hores, en la 94.2 FM en Valéncia.

    Sent nosatros coneixedors de que l’intenció seria fer un programa que respecte, defenga i promocione la música en llengua valenciana, voldríem fer-los coneixedors de tots els conflictes que dia a dia es produïxen entorn a la cultura valenciana, per a poder ajudar-los en l’objectiu de conseguir que, dia a dia, l’espai “Els 40 en valencià” arribe a ser ben valorat per l’oyent valencià d’a peu, que és aquell qui des de fa més de 40 anys escolta Els 40 Principals.

    Durant el temps que dura el mencionat espai, la normativa que s’utilisa per part de la conductora és una normativa completament aliena al parlar del poble valencià, puix la normativa que s'usa és la de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), cosa que l’oyent valencià-parlant no la sent com a pròpia i verdadera, puix no es basa en la seua tradició lèxica, gramatical ni popular.

    En canvi, existix una normativa pròpia valenciana, la qual arreplega la llengua valenciana parlada pels valencians, basant-se en la realitat llingüística, històrica i lliterària, que és la que utilisa la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), la qual cada dia va modernisant-se i actualisant-se al ritme de lo que l’evolució social de la llengua valenciana reflexa. Ademés, l’institució que elabora, modifica i actualisa la normativa complix enguany el seu centenari des de la seua fundació, sabent que ser membre de la mateixa implica un honor, per lo tant, l’obligació d'eixercitar el càrrec de forma gratuïta i sense cap tipo de cost a l’erari públic, sent esta la raó per la qual la condició d’acadèmic de dita institució sol anar aparellada a la condició de catedràtic o doctor d’una determinada especialitat, gojant, per tant, les més de cent persones que componen esta institució del màxim rigor intelectual.

    És per això que, fent-los coneixedors de l’existència d'esta normativa de la llengua valenciana, i sent sabedors de que la seua empresa és de caràcter privat, per lo tant no supeditada als dictamens, decisions i órdens de l’Administració pública, tant estatal, aixina com autonòmica o local, volem transmetre’ls que disponen de total llibertat per optar per la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, cosa que seria molt ben acollida pels oyents valencians, puix se senten més identificats en esta normativa que en la de la AVL. Com a prova fefaent d’açò, hem de comentar-los que en l’actualitat numeroses institucions, tant de caràcter públic com de caràcter privat, ya usen esta normativa com a l’oficial per als seus escrits, comunicats i atenció oral en llengua valenciana, sent destacables entre les mateixes institucions com l’Ateneu Mercantil de Valéncia, la Societat Cultural Lo Rat Penat, aixina com la Curva Nord Mario Alberto Kempes, coneguda penya d’animació del Valéncia CF, i moltes més institucions que en el present gasten esta normativa, ademés de les que en un futur anunciaran fer els seus escrits en la mateixa, la qual cosa podran saber a través de la nostra pàgina web www.circulocivico.org.

    És per lo expost més amunt que des de la nostra associació nos oferim per a donar-los a vostés el pertinent assessorament llingüístic que precisen en la matèria, contant per ad això en professionals preparats per a tal funció, servint com a prova fefaent el text traduït a la llengua valenciana de la pàgina a on figura l’anunci de la posada en marcha del programa, que els adjuntem més avall.

    Sense ànim de causar-los més molèsties, nos despedim agraint-los la seua atenció i demanant-los, nos contesten a la present carta per mig del correu electrònic prensaccv@gmail.com.

Atentament,

José Sanahuja                                                       Jorge García Higuera
President de Círcul Cívic Valencià                     President de Círcul Jove
   
Círcul Jove ValenciàCírcul Cívic Valencià

PD: A continuació, els transcrivim la traducció de la cunya del programa “Els 40 Principals, en valencià”:

Encara n'hi ha coses que no has escoltat. D'ara en avant, començant el 2 de febrer, Clara Laguarda nos farà gojar del nou espai “Els 40 en valencià” com mai ans ho havíem escoltat. De dilluns a divendres, de 16.00 a 18.00 hores, farem l'espai “Els 40 Principals en valencià” en la freqüència 94.2 FM de Valéncia. El valencià forma part de lo que som, està present en el nostre dia a dia i, ara, també en la programació de la ràdio musical de major èxit d'Espanya des de fa més de quatre décades. Els 40 fem front ad esta nova temporada en l'aspiració de que els nostres oyents nos percebran més al seu costat que mai. I com no és lo mateix sentir que escoltar, ara, en els 40 Principals, escolta lo que sents… ELS 40, EN VALENCIÀ.

Twitter : @CCivico_valCírculo Cívico Valenciano entregó el pasado jueves, 5 de febrero de 2015 a la atención de José Carlos Herreros, director de Radio Valencia, la carta que más abajo pueden leer y que también acompañamos en formato foto para que se vea el sello de entrada.

El motivo de esta entrega es que en el programa "los 40 en valenciano" se está empleando una lengua ajena al pueblo valenciano, como es el catalán de la AVL. Por este motivo y porque el pueblo no se siente identificado con ese lenguaje ajeno al nuestro, pedimos, en la carta presentada en la radio que "por favor apliquen la normativa vigente de la RACV, ya que es la que los valencianos hablamos y entendemos" Y que,  esperamos respuesta por parte de Radio Valencia.

Si algún particular y/o asociación quiere adherirse, enviando carta a la radio, les entregaremos la carta tipo para que sea una petición única por parte de todos los que deseen unirse a ésta petición. Puede pedir la carta tipo y las señas a donde enviar la carta en prensaccv@gmail.com
                                         

 Registro de entrada con el sello correspondiete
                        

COPIA DE LA CARTA

                          
En la Ciudad de Valencia, a 6 de febrero de 2015

A la atención de D. José Carlos Herreros, director de Radio Valencia,

Nos dirigimos a usted, desde la asociación cultural Círculo Cívico Valenciano, con la intención de transmitirle nuestra preocupación, a raíz de la puesta en marcha del programa llamado "Los 40 en valenciano", conducido por la locutora Clara Laguarda, quien dirige el programa todos los días, de lunes a viernes en horario de tarde, de 16:00 a 18:00 horas, en la 94.2 FM en Valencia.

Siendo nosotros conocedores de que la intención sería hacer un programa que respete, defienda y promocione la música en lengua valenciana, quisiéramos hacerles conocedores de todos los conflictos que día a día se producen en torno a la cultura valenciana, para poder ayudarles en el objetivo de conseguir que, día a día, el espacio "Los 40 en valenciano" llegue a ser bien valorado por el oyente  valenciano de a pie, que es el que desde hace más de 40 años escucha Los 40 Principales.

Durante el tiempo que dura el mencionado espacio, la normativa que se utiliza por parte de la conductora es una normativa completamente ajena al hablar del pueblo valenciano, por cuanto la normativa que se usa es la de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), la que le oyentes valenciano-hablantes no la sienten como propia y verdadera, por cuanto no se basa en su tradición léxica, gramatical ni popular.

En cambio, existe una normativa propia valenciana, la que recoge la lengua valenciana hablada por los valencianos, basándose en la realidad lingüística, histórica y literaria, que es la que usa la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), la cual cada día va modernizando y actualizando al ritmo de lo que la evolución social de la lengua valenciana refleja. Además, la institución que elabora, modifica y actualiza la normativa cumple este año su centenario desde su fundación, sabiendo que ser miembro de la misma implica un honor, por lo tanto, la obligación de ejercer el cargo de forma gratuita y sin ningún tipo de coste al erario público, siendo esta la razón por la que la condición de académico de dicha institución suele ir aparejada a la condición de catedrático o doctor de una determinada especialidad, gozando, por tanto, las más de cien personas que componen esta institución del máximo rigor intelectual.

Es por ello que, haciéndoles conocedores de la existencia de esta normativa de la lengua valenciana, y siendo sabedores de que su empresa es de carácter privado, por lo tanto no supeditada a los dictámenes, decisiones y órdenes de la Administración pública, tanto estatal, así como autonómica o local, queremos transmitirles que disponen de total libertad para optar por la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana, lo que sería muy bien acogido por los oyentes valencianos, pues se sienten más identificados con esta normativa que con la de la AVL. Como prueba fehaciente de esto, debemos comentarles que en la actualidad numerosas instituciones, tanto de carácter público como de carácter privado, ya usan esta normativa como la oficial para sus escritos, comunicados y atención oral en lengua valenciana, siendo destacables entre las mismas instituciones como el Ateneo Mercantil de Valencia, la Sociedad Cultural lo Rat Penat, así como la Curva Norte Mario Alberto Kempes, conocida peña de animación del Valencia CF, y muchas más instituciones que en el presente utilizan esta normativa, además de las que en un futuro anunciarán hacer sus escritos con la misma, lo que podrán saber a través de nuestra página web www.circulocivico.org

Es por lo expuesto más arriba que desde nuestra asociación nos ofrecemos para darles a ustedes el pertinente asesoramiento lingüístico que precisan en la materia, contando para  ello con profesionales preparados para tal función, sirviendo como prueba fehaciente el texto traducido a la lengua valenciana de la página donde figura el anuncio de la puesta en marcha del programa, que se adjuntan a continuación.
Sin ánimo de causarles más molestias, nos despedimos agradeciéndoles su atención y pidiéndoles, nos contesten a la presente carta por medio del correo electrónico prensaccv@gmail.com

Atentamente,

José Sanahuja                                                        Jorge García Higuera
Presidente de Círculo Cívico Valenciano           Presidente de Círculo Joven

Círculo Joven ValencianoCírculo Cívico ValencianoPD: A continuación, los transcribimos la traducción de la cuña del programa "Los 40 Principales, en valenciano":

Aun  hay cosas que no has escuchado. De ahora en adelante, comenzando el 2 de febrero, Clara Laguarda nos hará gozar del nuevo espacio "Los 40 en valenciano" como nunca antes lo habíamos escuchado. De lunes a viernes, de 16.00 a 18.00 horas, haremos el espacio "Los 40 Principales en valenciano" en la frecuencia 94.2 FM de Valencia. El valenciano forma parte de lo que somos, está presente en nuestro día a día y, ahora, también en la programación de la radio musical de mayor éxito de España desde hace más de cuatro décadas. Los 40 hacemos frente a ésta nueva temporada con la aspiración de que nuestros oyentes nos percibirán más a su lado que nunca. Y como no es lo mismo oír que escuchar, ahora, en los 40 Principales, escucha lo que sientes... LOS 40, EN VALENCIANO.

0 comentarios:

 
Back to top!