Searching...
domingo, 8 de febrero de 2015

¿Per qué el PSPV a soles recorda a una víctima de ETA? ¿Per qué a soles parla de germanor en catalans? / ¿Por qué el PSPV solo recuerda a una víctima de ETA? ¿Por qué solo habla de hermandad con catalanes?

Chimo Puig: “Hi ha un proyecte per a cada comunitat autònoma i un proyecte comú per a  Espanya”

Per cert, no busqueu la Real Senyera, ¡en esta fotogràfia no està!

Que s'acosten les eleccions ya ningú pot obviar-ho, el qui ho intente ha de fer-se monja de clausura o ermità. I que hi ha partits que -dins de moure's per pareguts terrenys- són més inteligents que atres tampoc. Al PSPV esta qualitat no se li pot otorgar per més que busquem, les coses són com són i els “socialistes del país valencià” i dels “països catalans” no poden fer-ho pijor si volen el vot dels valencians i espanyols. Si a soles busquen el vot pancatalanista també ho fan malament, n'hi ha massa partits que busquen el vot d'eixos nous catalans -que al remat no arribaran per a tots- O s'han deixat definitivament el saber estar, l'educació i els principis en casa, o ya no miren d'amagar lo que en realitat anhelen. 

“No volem fronteres” chillà Joan Calabuig, candidat a l'alcaldia de Valéncia pel PSPV, al dirigir-se en la seua intervenció, -en la Conferència Autonòmica del PSOE celebrada fa uns dies en la mateixa Valéncia- als socialistes catalans. Ni uns ni atres volem una frontera en el Riu Sénia perque, segons els socialistes d'ací i d'allí, “estem units pel recort d'Ernest Lluch”. Calabuig va recordar que Lluch fon professor en Valéncia i que “l'apreciàvem molt ací” 

Miquel Iceta, primer secretari del PSC, en la seua intervenció va tornar a nomenar a Lluch,” nos uní a valencians i a catalans, sobre tot als socialistes” i afirmà que “es este temps de tant de parló, curander i venedor de fum, era bo recordar ad aquells, que com Lluch no a soles parlaren si no que feren i arreglaren coses”

“¿Cóm van a posar-nos fronteres?” afegí Iceta, en acabar de queixar-se per la falta de diàlec en lo referent a l'independència catalana. “Catalunya se pot separar d'Espanya, pero no de la Península Ibèrica” I rematà la faena, com si d'un torero es tractara, en un “les millors relacions possibles en els veïns i germans per els sigles dels sigles” ¡Quina llàstima que no puga posar les cares de la gent que fem esta faena al llegir açò! 

En Círcul Cívic Valencià quan va nàixer l'idea de fer-se resò de tot lo que pot preocupar als ciutadans de la Comunitat Valenciana i poder plasmar-ho en la nostra pàgina web, ni s'imaginàvem que els polítics donaren per a tant. Sr. Calabuig; ¿Quan crida lo de “no volem fronteres”, exactament quina película s'ha montant vosté? Els únics que varen  voler, volen i voldran posar eixes fronteres són els independentistes catalans, facen el favor de no caure més baixet al deixar caure veladament que Espanya vol posar una frontera, el camí d'Espanya té la culpa sincerament ya cansa.

¿Quín sentiment hem de donar a que vullguen germanor en catalans i a l’hora marquen distáncia en valencians?

La nostra postura està més que clara en este assunt; Si Catalunya vol anar-se'n, les fronteres les posa qui se'n va, no el qui se queda. I els assegurem que els valencians no volem anar a cap lloc que no siga el benestar del nostre Regne, dins d'Espanya. Lo que vostés plantegen és més un divorç, pero quedant-se a viure en la mateixa casa i això senyors no sol donar bons resultats.

Sr. Iceta, lo de “veïns i germans per als sigles dels sigles” nos deixà casi fòra de joc, pero casi, ¿Vostés s'han pensat que poden vindre a Valéncia a dir tan inadmissible barbaritat i que se n’aniran sense rebre una contestació? Puix, s'han equivocat de poble, veïns som tant dels catalans, com dels balears, aragonesos, murcians, andalusos...pero ells no volen conquistar-nos com si vixquérem en l'Edat Mija o exterminar-nos com si els nazis hagueren tornat de les tombes, aixina que manco melodrames en lo de germans, ¡quina enfilada de follies hem d'escoltar dia sí, dia també!

Canviant de terç, anem lo més ardu d'est artícul, ans de res deixar clara la postura de la nostra associació en quant als assessinats per qualsevol tipo de terrorisme, nomenes ETA, Terra Lliure o com se nomene. “Ninguna persona mereix morir d'eixa manera, i ninguna decidir qui viu i qui mor o com, per lo tant condenem en totes les nostres forces tots els atentat sofrits en tot lo món, i per desgracia els de la banda ETA per ser la que de més prop nos ha tocat viure. Des d'estes llínees un recort a les víctimes i familiars de tota Espanya i de fòra també, entre els quals incloem, per supost a Ernest Lluch, assessinat per Eta en l'any 2000. 

Pero nos agradaria que vostés que pretenen governar una alcaldia, generalitat, país...no feren demagògia en este tema, vostés que tenen la responsabilitat cívica i moral de tractar per igual a tots els ciutadans i que tan defensors de l'igualtat se proclamen no poden utilisar el nom de ningun mort per a fer germanor ¡És qué no hi ha qui ho entenga! Només que hagueren dit que la mort de Lluch havia unit a tota Espanya possiblement no, segur que este artícul no s'haguera escrit. 

Pero no, vostés utilisen lo que faça falta per a traure l'inexistent unió entre Valéncia i Catalunya, menyspreable com a poc és utilisar una víctima del terrorisme per a obviar al restant d'Espanya, CCV vol l'unió de tota Espanya per totes les víctimes de ETA, ¿ Que si acàs Lluch no haguera segut català no nos haguera unit igual? Gregorio Ordoñez, Manuel Broseta, Miguel Àngel Blanco, perque si vostés a soles veuen unió per les víctimes entre Catalunya i Valéncia i no en el restant d'Espanya pareix com una mala intenció més per a veladament parlar de les seues intencions pancatalanistes. És com un canibalisme excloent. ¿Potser les víctimes d'atres ideologies són manco víctimes per a vostés? No se poden condenar i traure a colació atentats a soles quan els convé, ¿Broseta, Tomàs I Valiente, les chiquetes de Santa Pola i tants més no feren germanor?

Tal volta no siga tema de la nostra incumbència, pero si vostés l'aprofiten per a fer pancatalanisme, llavors ya sí és cosa nostra. Per això Chimo Puig, en este cas Joan Calabuig, que ve a ser lo mateix nos han donat autoritat moral per a parlar d'una cosa que mai nos haguera agradat tractar. Perque com tots sabem, a Puig, Calabuig...l'últim que els interessa és una Valéncia forta i gran, ells van més per lo d'una chicoteta i dividida per a ser entregada a Catalunya i el seu anhel imperialiste

Si volen donar image d'autoritat moral nula, allà vostés. ¡No volem una unió en Catalunya que nos deixe fòra d'Espanya! I per supost no volem que nomenen a les víctimes del terrorisme per a la seua connivència, un poc de respecte per a totes les víctimes i famílies d'Espanya no els aniria malament.

  Círcul Cívic Valencià


Chimo Puig: "Hay un proyecto para cada comunidad autónoma y un proyecto común para España"

Por cierto no busquéis la Real Señera, ¡al menos en esta foto!

Que se acercan las elecciones ya nadie puede obviarlo, y el que lo intente debe hacerse monja de clausura o ermitaño. Y que hay partidos que -dentro de moverse por parecidos terrenos- son más inteligentes que otros tampoco. Al PSPV esta cualidad no se le puede otorgar por más que busquemos, las cosas son como son y los "socialistas del país valenciano" y de los "países catalanes" no pueden hacerlo peor si quieren el voto de los valencianos y españoles. Si solo buscan el voto pancatalanista también lo hacen mal, hay demasiados partidos que buscan el voto de esos nuevos catalanes -que al final no llegarán para todos- O se han dejado definitivamente el saber estar, la educación y los principios en casa, o ya no tratan de ocultar lo que en realidad anhelan.

"No queremos fronteras" gritó Joan Calabuig, candidato a la alcaldía de Valencia por el PSPV, al dirigirse en su intervención, -en la Conferencia Autonómica del PSOE celebrada hace unos días en la misma Valencia- a los socialistas catalanes. Ni unos ni otros queremos una frontera en el Río Cenia porque, según los socialistas de aquí y de allí, "estamos unidos por el recuerdo de Ernest Lluch". Calabuig recordó que Lluch fue profesor en Valencia y que "le apreciábamos mucho aquí"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, en su intervención volvió a nombrar a Lluch, "nos unió a valencianos y catalanes, sobre todo a los socialistas" y afirmó que "en este tiempo de tanto parlanchín, curandero y vendedor de humo, era bueno recordar a aquellos, que como Lluch no solo hablaron sino que hicieron y arreglaron cosas"

"¿Cómo van a ponernos fronteras?" Añadió Iceta, al terminar de quejarse por la falta de diálogo con el tema referente a la independencia catalana. "Cataluña se puede separar de España, pero no de la Península Ibérica" Y remató la faena, como si de un torero se tratara, en un "las mejores relaciones posibles con los vecinos y hermanos por los siglos de los siglos" ¡Qué lástima que no pueda poner las caras de la gente que hacemos esta tarea al leer esto!

En Círculo Cívico Valenciano cuando nació la idea de hacerse eco de todo lo que puede preocupar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y poder plasmarlo en nuestra página web, ni imaginábamos  que los políticos dieron para tanto. Sr. Calabuig; ¿Cuándo grita lo de "no queremos fronteras", exactamente qué película se ha montando usted? Los únicos que quisieron, quieren y querrán poner esas fronteras son los independentistas catalanes, hagan el favor de no caer más bajito al dejar caer veladamente que España quiere poner una frontera, el camino de España tiene la culpa sinceramente ya cansa.

¿Qué sentimiento debemos dar a que quieran hermandad con catalanes si al mismo tiempo marcan distancia con valencianos?

Nuestra postura está más que clara en este asunto; Si Cataluña quiere irse, las fronteras las pone quien se va, no quién se queda. Y les aseguramos que los valencianos no queremos ir a ningún sitio que no sea el bienestar de nuestro Reino, dentro de España. Lo que ustedes plantean es más un divorcio, pero quedándose a vivir en la misma casa y eso señores no suele dar buenos resultados.

Sr. Iceta, lo de "vecinos y hermanos para los siglos de los siglos" nos dejó casi fuera de juego, pero casi, ¿Ustedes han pensado que pueden venir a Valencia a decir tan inadmisible barbaridad y que se irán sin recibir una contestación? Pues, se han equivocado de pueblo, vecinos somos tanto de los catalanes, como los baleares, aragoneses, murcianos, andaluces ...pero ellos no quieren conquistarla como si viviéramos en la Edad Media o exterminarnos como si los nazis hubieran vuelto de las tumbas, así que menos melodramas con lo de hermanos, ¡qué sarta de locuras debemos escuchar día sí, día también!

Cambiando de tercio, vamos a lo más arduo de este artículo, antes de nada dejar clara la postura de nuestra asociación en cuanto a los asesinados por cualquier tipo de terrorismo, llámense ETA, Terra Lliure o como se llamen. "Ninguna persona merece morir de esa manera, y ninguna decidir quién vive y quién muere o como, por lo tanto condenamos con todas nuestras fuerzas todos los atentado sufridos en todo el mundo, y por desgracia los de la banda ETA por ser la que  más de cerca nos ha tocado vivir. Desde estas Líneas un recuerdo a las víctimas y familiares de toda España y de fuera también, entre los que incluimos, por supuesto a Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000.

Pero nos gustaría que ustedes que pretenden gobernar una alcaldía, comunidad, país... no hicieron demagogia con este tema, ustedes que tienen la responsabilidad cívica y moral de tratar por igual a todos los ciudadanos y que tan defensores de la igualdad se proclaman no pueden utilizan el nombre de ningún muerto para hacer hermandad ¡Es qué no hay quien lo entienda! Sólo que hubieran dicho que la muerte de Lluch había unido a toda España posiblemente no, seguro que este articulo no se hubiera escrito.

Pero no, ustedes utilizan lo que haga falta para sacar la inexistente unión entre Valencia y Cataluña, despreciable como poco es usar una víctima del terrorismo para obviar al resto de España, CCV quiere la unión de toda España por todas las víctimas de ETA, ¿Qué si acaso Lluch no hubiera sido catalán no nos hubiera unido igual? Gregorio Ordoñez, Manuel Broseta, Miguel Ángel Blanco…porque si ustedes solo ven unión para las víctimas entre Cataluña y Valencia y no con el resto de España parece como una mala intención más para, veladamente hablar de sus intenciones pancatalanistas. Es como un canibalismo excluyente. ¿Quizás las víctimas de otras ideologías son menos víctimas para ustedes? No se pueden condenar y sacar a colación atentados solo cuando les conviene, ¿Broseta, Tomás Y Valiente, las niñas de Santa Pola y tantos más no hicieron hermandad?

Tal vez no sea tema de nuestra incumbencia, pero si ustedes lo aprovechan para hacer pancatalanismo, entonces ya sí es cosa nuestra. Por ello Chimo Puig, en este caso Joan Calabuig, que viene a ser lo mismo nos han dado autoridad moral para hablar de algo que nunca nos hubiera gustado tratar. Porque como todos sabemos, a Puig, Calabuig... lo último que les interesa es una Valencia fuerte y grande, ellos van más por lo de una pequeña y dividida para ser entregada en Cataluña y su anhelo imperialista.

Si quieren dar imagen de autoridad moral nula, allá ustedes. ¡No queremos una unión con Cataluña que nos deje fuera de España! Y por supuesto no queremos que nombren a las víctimas del terrorismo para su connivencia, un poco de respeto para todas las víctimas y familias de España no les iría nada mal.

 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!