Searching...
martes, 10 de febrero de 2015

La Politècnica s'opon a expondre el mural valencianiste d'Enrique Senís “Valencianos, a volar” per no «ferir la sensibilitat del sector catalanista» perque porta Senyeres / La Politécnica se opone a exponer el mural valencianista de Enrique Senís "Valencianos, a volar" por no «herir la sensibilidad del sector catalanista» porque lleva Señeras


El mural fon encarregat fa quinze anys a Enrique Senís, pel llavors màxim responsable de la UPV, Justo Nieto. L'obra, de més de 200 metros quadrats, va ser concebuda per coronar la Biblioteca del campus. Desgraciadament una volta entregada en l'any 2002 i havent pagat per ella 30 millons de pessetes a l'autor, mai fon instalada.Les alegacions per a no instalar el mural són tan variades com desafortunades. Francisco José Mora, rector actual afirma “No disponem de mijos i no és planteja l'instalació del mural” “Eixos diners seran destinats a atres matèries” “ No entra en els nostres presuposts i no anem a instalar el mural”

Quan encara era rector, el Sr. Julià, este li va assegurar a Enrique Senís “Que l'obra podria patir desperfectes perque podria “ferir la sensibilitat catalanista” La raó per a tal despropòsit, tenint en conte que estem parlant de l'Universitat Politècnica de Valéncia és que “L'obra conté la representació de varies Senyeres”. Estes varen ser les úniques explicacions que va rebre l'artiste.

Contrariat i sense donar crèdit, Senís declarava que “¿Cóm van a destrossar una peça instalada en la coberta de la Biblioteca? L'obra és alguna cosa més que Senyeres, és una alegoria a la necessitat d'alcançar somis, lluitar per complir metes...”Una universitat, lloc a on se forma als jóvens” El títul convida a volar a eixe univers imaginari per a alcançar les metes” senyalava Senís.

Ademés està el contracte firmat i incomplit per la UPV. Una clausula establix que si l'obra no és instalada, Senís rebrà el valor triplicat, lo qual supon 540.000 euros, si decidix denunciar. El contracte afig que “L'obra no podrà ser destinada a un atre fi que el de ser instalada en la biblioteca de la UPV, aixina com també establix que no podrà ser exposta en cap lloc diferent, públic o privat, del expressat, sense consentiment de l'artiste o els seus hereus “

L'artiste insistix en que “la peça s'haurà revalorisat pel pas del temps” No obstant, de moment Senís no es planteja denunciar, perque espera que els responsables de la UPV reflexionen i no vol fer les coses a pressa. Senís l'únic que desija és que el mural s'acabe instalant i que una de les seues obres estiga ací, en Valéncia, en la seua terra. “Diuen no tindre diners per a l'instalació, pero el cost serà molt més barat qui si anem per la via de la denuncia”

“Mentres vaig estar treballant en el mural, el propi Justo Nieto vingué més d'una vegada a vore com anava l'obra, la qual vaig tardar vora un any en acabar-la, i mai posaren problemes, inclús degut a l'envergadura del mural, la UPV me va cedir un espai per a treballar en ella durant els mesos d'estiu” “Vaig acabar el mural, l'entreguí i me pagaren. Més tart i durant molt de temps he preguntat que havia segut d'ell”

En el mural, s'aprecien columnes de La Llonja de Valéncia, també els tres estandarts de Les Corts; Sant Jordi, l'Àngel Custodi i la Verge del Puig, ademés de les ya citades senyeres. És molt vergonyós i diu molt de en que s'ha convertit la UPV quan el mateix Juan Julià, li confessà a l'autor que el mural no se colocava perque “podria ferir la sensibilitat catalanista, ya que en la peça apareixen Senyeres” ¿Qué fem?¿Homenagem a la UPV per posar estelades independentistes catalanes el 9 d'octubre?¿Als valencians no han de tindre por de ferir-nos la sensibilitat per vore eixe fem en les finestres?¿O les conferències que fan dels “països catalans”? ¿O quan varen suspendre l'acte a Sant Vicent?

El tema pancatalanisme és, senyors de l'Universitat Politècnica de Valéncia, per a llevar-los a tots dels seus càrrecs i renovar directiva, mestres i lo que faça falta, perque si per vore una Real Senyera és poden sentir ofesos, més ofés és pot sentir el poble valencià de les coses que s'enterem que passen allí dins.

Que Enrique Senís tinga la seua obra repartida per mig món, que haja fet murals similars al de “Valencianos, a volar” per a institucions en ciutats com Nova York, diu molt a favor de l'artiste i molt de la verdadera faena que a dia de hui és fa en la UPV, pancatalaniste, adoctrinar i radicalisar als alumnes per al profit dels interessos polítics, entre la gentola catalanista-independentista i la més que gentola de renegats valencians que en vore alguna cosa que no siga de Fuster “és poder sentir ferits en la seua sensibilitat”
Senís a soles veu una eixida per a la seua obra, que esta s'instale en el lloc per al qual fon concebuda: la biblioteca de la Universitat Politècnica de Valéncia. Enrique Senís, als seus 80 anys i darrere d'haver triumfat fòra de la seua terra, insistix en que  “a soles vullc vore l'obra instalada”

¿Sabran tots els pares lo que fan els seus fills en l'Universitat?

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico ValenciàEl mural fue encargado hace quince años a Enrique Senís, por entonces máximo responsable de la UPV, Justo Nieto. La obra, de más de 200 metros cuadrados, fue concebida para coronar la Biblioteca del campus. Desgraciadamente una vez entregada en el año 2002 y habiendo pagado por ella 30 millones de pesetas al autor, nunca fue instalada. Las alegaciones para no instalar el mural son tan variadas como desafortunadas. Francisco José Mora, rector actual afirma "No disponemos de medios y no se plantea la instalación del mural" "Ese dinero será destinado a otras materias" "No entra en nuestros presupuestos y no vamos a instalar el mural"

Cuando aún era rector, D. Julián, éste le aseguró a Enrique Senís "Que la obra podría sufrir desperfectos porque podría" herir la sensibilidad catalanista "La razón para tal despropósito, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Universidad Politécnica de Valencia," es que la obra contiene la representación de varias Señeras " Estas fueron las únicas explicaciones que recibió el artista.

Contrariado y sin dar crédito, Senís declaraba que "¿Cómo van a destrozar una pieza instalada en la cubierta de la Biblioteca? La obra es algo más que Señeras, es una alegoría a la necesidad de alcanzar sueños, luchar por cumplir metas... "Una universidad, lugar donde se forma a los jóvenes" El título invita a volar a ese universo imaginario para a alcanzar las metas "señalaba Senís.

Además está el contrato firmado e incumplido por la UPV. Una cláusula establece que si la obra no es instalada, Senís recibirá el valor triplicado, lo cual supone 540.000 euros, si decide denunciar. El contrato añade que "La obra no podrá ser destinada a otro fin que el de ser instalada en la biblioteca de la UPV, así como también establece que no podrá ser expuesta en ningún lugar diferente, público o privado, del expresado, sin consentimiento del artista o sus herederos"

El artista insiste en que "la pieza se ha revalorizado con el paso del tiempo" Sin embargo, por el momento Senís no se plantea denunciar, porque espera que los responsables de la UPV reflexionen y no quiere hacer las cosas deprisa. Senís lo único que desea es que el mural se acabe instalando y que una de sus obras esté aquí, en Valencia, en su tierra. "Dicen no tener dinero para la instalación, pero el gasto será mucho más barato que si vamos por la vía de la denuncia"

"Mientras estuve trabajando en el mural, el propio Justo Nieto vino más de una vez a ver cómo iba la obra, la que tardé casi un año en terminar, y nunca pusieron problemas, incluso debido a la envergadura del mural, la UPV me cedió un espacio para trabajar en ella durante los meses de verano "" Terminé el mural, la entregué y me pagaron. Más tarde y durante mucho tiempo he preguntado que había sido de él"

En el mural, se aprecian columnas de La Lonja de Valencia, también los tres estandartes de Les Corts; San Jorge, el Ángel Custodio y la Virgen del Puig, además de las ya citadas banderas. Es muy vergonzoso y dice mucho de, en que se ha convertido la UPV, cuando el mismo Juan Juliá, le confesó al autor que el mural no se colocaba porque "podría herir la sensibilidad catalanista, ya que en la pieza aparecen Señeras" ¿Qué hacemos? ¿Homenajes a la UPV para poner esteladas independentistas catalanas el 9 de octubre? ¿A los valencianos no deben tener miedo a herirnos la sensibilidad por ver esa basura en sus ventanas? ¿O las conferencias que hacen  sobre los "países catalanes "? ¿O cuando suspendieron el acto en San Vicente?

El tema pancatalanista es, señores de la Universidad Politécnica de Valencia, para quitarles a todos de sus cargos y renovar directiva, maestros y lo que haga falta, porque si por ver una Real Señera se pueden sentir ofendidos, más ofendido se puede sentir el pueblo valenciano de las cosas que se entienden que pasan allí dentro.

Que Enrique Senís tenga su obra repartida por medio mundo, que haya hecho murales similares al de "Valencianos, a volar" para instituciones en cuidades como Nueva York, dice mucho a favor de la artista y mucho de la verdadera tarea que a día de hoy se hace en la UPV, pancatalanismo, adoctrinar y radicalizar a los alumnos para el provecho de los intereses políticos, entre la gentuza catalanista-independentista y la más que gentuza de renegados valencianos que al ver algo que no sea de Fuster "se pueden sentir heridos en su sensibilidad "

Senís solo ve una salida para su obra, que esta se instale en el lugar para el que fue concebida: la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. Enrique Senís, a sus 80 años y tras haber triunfado fuera de su tierra, insiste en que "solo quiero ver la obra instalada"

¿Sabrán todos los padres lo que les hacen a sus hijos en la Universidad?


0 comentarios:

 
Back to top!