Searching...
viernes, 27 de febrero de 2015

El PPCV acull i colabora en la mitat de les trobades catalanistes d´Escola Valenciana


L'entitat cívica i cultural Círcul Cívic Valencià vol manifestar el seu desacort i rebuig a l´autorisació de celebració de la catalanista “trobada d´escoles en valencià” organisada per l´entitat radical  Escola Valenciana, que tindrà lloc en diverses poblacions valencianes en pròximes dates.

Nos dol especialment el fet de que més de la mitat del ajuntaments que van a acollir dita activitat, totalment lesiva per a l´identitat valenciana, són governats pel Partit Popular. Un PPCV que trau pit de forma recurrent per ser “molt valencià i únic defensor de les senyes d´identitat valencianes”, segons les habituals declaracions d´alts càrrecs i responsables institucionals del partit en els mijos de comunicació i sèus parlamentàries. El mateix PP que es vanagloria d´haver posat en tràmit una Llei de defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes. Els ajuntaments en qüestió i els respectius alcaldes del PPCV, enguany són El Campello, Petrer, Xàtiva, Valéncia, Benetússer, La Canyada de Biar, El Camp de Mirra i Santa Pola.


 

Entenem que estes activitats organisades per l´entitat radical filocatalanista Escola Valenciana són autèntiques cerimònies de confusió, manipulació i adoctrinament dirigides als escolars valencians i a les seues famílies: utilisant el subterfugi de la cultura i la llengua, s´introduïx als chiquets i chiquetes valencians en l´ideologia nacionalista, s´els aliena identitària i culturalment, se´ls substituïx la llengua valenciana pel català en base a les teories de la suposta “unitat llingüística”, i se´ls familiarisa en tot tipo de simbologia catalanista: des de banderes estelades a mapes dels inexistents “països catalans”, passant per lliteratura i música en català, o la denominació anti-estatutària “país valencià”, tal i com demostrem i eixemplifiquem en el dossier que es pot consultar en este enllaç: http://es.scribd.com/doc/137566455/Dossier-Escola-Valenciana-valencia-pdf
Des de Círcul Cívic anem a solicitar per registre d´entrada a tots els ajuntaments que nos siga possible arribar, la revocació del permís de celebració d´estes activitats.

SOLICITEM:

Un eixercici de coherència per part del seu partit, una actuació contundent i no un simple manifest o un nou eixercici d´escaparatisme,  i que es promoga a nivell de partit, des de Presidència i des de la Comissió de Senyes d´Identitat, la revocació immediata de l´autorisació per a celebrar, al menys en els nou municipis governats pel PPCV, l´activitat “trobada d´escoles en valencià”, que considerem totalment antivalenciana, una estratègia d´ingenieria social i cultural orquestada, afavorida i sufragada des de la Catalunya separatista de CiU i ERC, una pràctica en tints de manipulació escolar més pròpia de l'Alemanya dels anys 40 o de l´Espanya de la dictadura que d'un país desenrollat en l´Europa del sigle XXI.

La defensa i promoció de les senyes d´identitat netament valencianes i de la cultura pròpia, especialment front a les ingerències alienes que patix el poble valencià a través d´entitats com Escola Valenciana o Acció Cultural, ha de ser una màxima per al partit que nos governa a nivell autonòmic. No és plat de bon gust per a la majoria de la societat valenciana observar com els nostres governants autonòmics o municipals toleren per sistema l´infiltració del pancatalanisme en les nostres institucions, i colaboren econòmica i moralment en el desenroll de les sues activitats i campanyes d´alienació sistemàtica, de manipulació del llenguage, de degradació progressiva de tot lo valencià, de substitució llingüística i cultural, i inclús d´adoctrinament polític, donada la càrrega ideològica implícita a les activitats d´estes entitats protegides i afavorides per l´esquerra més rancia, al servici de la causa nacionalista catalana, per a, en acabant, propondre una Llei de Senyes que ni vostés mateixos tenen voluntat i intenció de complir i fer complir en les seues pròpies files. 

El PPCV acoge y colabora en la mitad de las "tronades" catalanistas de escuela Valenciana

La entidad cívica y cultural Círculo Cívico Valenciano quiere manifestar su desacuerdo y rechazo a la autorización de celebración de la catalanista "trobades de escuelas en valenciano" organizada por la entidad radical Escola Valenciana, que tendrá lugar en varias poblaciones valencianas en próximas fechas.

Nos duele especialmente el hecho de que más de la mitad de los ayuntamientos que van a acoger dicha actividad, totalmente lesiva para al'identitat valenciana, son gobernados por el PP. Un PPCV que saca pecho de forma recurrente por ser "muy valenciano y único defensor de las señas de identidad valencianas", según las habituales declaraciones de altos cargos y responsables institucionales del partido en los medios de comunicación y sedes parlamentarias. El mismo PP que se vanagloria de haber puesto en trámite una Ley de defensa de las Señas de Identidad Valencianas. Los ayuntamientos en cuestión y los respectivos alcaldes del PPCV, este año son El Campello, Petrer, Xàtiva, Valencia, Benetússer, La Cañada, Campo de Mirra y Santa Pola.


Entendemos que estas actividades organizadas por la entidad radical filocatalanista Escuela Valenciana son auténticas ceremonias de confusión, manipulación y adoctrinamiento dirigidas a los escolares valencianos y a sus familias: empleando el subterfugio de la cultura y la lengua, se introduce a los niños y niñas valencianos en la ideologia nacionalista, se les adoctrina identitaria y culturalmente, se les sustituye la lengua valenciana por el catalán en base a las teorías de la supuesta "unidad lingüística", y se les familiariza con todo tipo de simbología catalanista: desde banderas esteladas con mapas de los inexistentes "países catalanes", pasando por literatura y música en catalán, o la denominación antiestatutaria "país valenciano", tal y como demostramos en el dossier que se puede consultar en este enlace: http: // as. scribd.com/doc/137566455/Dossier-Escola-Valenciana-valencia-pdf

Desde Círculo Cívico vamos a solicitar por registro de entrada en todos los ayuntamientos que nos sea posible llegar, la revocación del permiso de celebración de estas actividades.

Solicitamos: 

Un ejercicio de coherencia por parte de su partido, una actuación contundente y no un simple manifiesto o un nuevo ejercicio escaparatista, y que se promueva a nivel de partido, desde Presidencia y desde la Comisión de Señas de Identidad, la revocación inmediata de la autorización para celebrar, al menos en los nueve municipios gobernados por el PPCV, la actividad "trobades de escuelas en valenciano", que consideramos totalmente antivalenciana, una estrategia de ingenieria social y cultural orquestada, auspiciada y sufragada desde la Cataluña separatista de CiU y ERC, una práctica con tintes de manipulación escolar más propia de l'Alemania de los años 40 o de la España de la dictadura que de un país desarrollado en la Europa del siglo XXI.

La defensa y promoción de las señas de identidad netamente valencianas y de la cultura propia, especialmente frente a las injerencias ajenas que sufre el pueblo valenciano a través de entidades como Escola Valenciana o Acción Cultural, debe ser una máxima para el partido que nos gobierna a nivel autonómico. No es plato de buen gusto para la mayoría de la sociedad valenciana observar como nuestros gobernantes autonómicos o municipales toleran por sistema l'infiltració del pancatalanismo en nuestras instituciones, y colaboran económica y moralmente con el desarrollo de sus actividades y campañas de 'alienació sistemática, de manipulación del lenguaje, de degradación progresiva de todo lo valenciano, de sustitución lingüística y cultural, e incluso de adoctrinamiemto político, dada la carga ideológica implícita a las actividades de estas entidades auspiciadas por la izquierda más rancia, al servicio de la causa nacionalista catalana, para, después, proponer una Ley de Señas que ni ustedes mismos tienen voluntad e intención de cumplir y hacer cumplir en sus propias filas.0 comentarios:

 
Back to top!