Searching...
viernes, 13 de febrero de 2015

El Consell 'trossejarà' La “Ciudad de la Luz” en sis lots per a vendre-los en subasta / El Consejo 'troceará La "Ciudad de la Luz" en seis lotes para venderlas en subasta

Llàstima i molt llamentable que els alacantins i tots els valencians tornem a ser humiliats per les males gestions dels nostres governants. 


“La Cuidad de la Luz” es ven o millor dit, Europa obliga a la Generalitat Valenciana a vendre-la, ya que Brusseles declarà en 2012 illegals les ajudes de la mateixa Generalitat a la Ciutat de la Llum. Finalment en giner d'este 2015 la Comissió Europea donà per finalisats els termes de venda i les condicions de la subasta. La Comissió obliga a la Generalitat a recuperar els 265 millons invertits. 

Els estudis, a pesar de la calitat de les instalacions, acumularen entre 2004 i 2010 un total de 84 millons de pèrdues. I això que la Generalitat destinà uns 17 millons d'euros en ajudes a rodages realisats en les instalacions alacantines. 

Posteriorment a una chicoteta guerra que ha perdut la Generalitat, la subasta s'haurà de realisar per lots, encara que si apareix una oferta conjunta pels estudis que siga més ventajosa econòmicament se podrà acceptar. 

El Consell haurà d'explicar el futur del centre d'estudis, puix “s'ha tancat un acort en l'universitat Miguel Hernández per la titulació de Comunicació Audiovisual, pero el Govern Valencià no aclarix els termes d'este acort.

La Comissió Europea finalment ha accedit a la petició de la Generalitat de no posar en venda el Centre d'Estudis, que pretenen mantinga l'us per a la formació, i l'edifici de restauració, oficines, un aparcament subterràneu i atre en superfície, uns 18.000 metros quadrats que s'utilisaran per a un futur “Palau de Congressos d'Alacant”

La zona comercial i hotelera contigua, al no formar part de la Cuitat de la Llum i no ser propietat de la societat, no es vorà afectada per la decisió de la Comissió Europea.

Círcul Cívic Valencià llamenta esta notícia i vol mostrar el seu soport als alacantins, perque, com sempre,  els ciutadans de la Comunitat Valenciana hem de pagar les desfetes d'uns governants incompetents.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


Lástima que los alicantinos y todos los valencianos volvamos a ser humillados por las malas gestiones de nuestros gobernantes.


"La Cuidad de la Luz" se vende o mejor dicho, Europa obliga a la Generalitat a venderla ya que Bruselas declaró en 2012 ilegales las ayudas de la propia Generalitat a la Ciudad de la Luz. Finalmente en enero de este 2015 la Comisión Europea dio por finalizados los términos de venta y las condiciones de la subasta. La Comisión obliga a la Generalitat a recuperar los 265 millones invertidos.

Los estudios, a pesar de la calidad de las instalaciones, acumularon entre 2004 y 2010 un total de 84 millones de pérdidas. Y eso que la Generalitat destinó unos 17 millones de euros en ayudas a rodajes realizados en las instalaciones alicantinas.

Tras una pequeña guerra que ha perdido la Generalidad, la subasta se deberá de realizar por lotes, aunque si aparece una oferta conjunta por los estudios que sea más ventajosa económicamente se podrá aceptar.

El Consejo deberá explicar el futuro del centro de estudios, pues "se ha cerrado un acuerdo con la universidad Miguel Hernández por la titulación de comunicación Audiovisual, pero el Gobierno Valenciano no aclara los términos de este acuerdo.

La Comisión Europea finalmente ha accedido a la petición de la Generalitat de no poner en venta el Centro de Estudios, que pretenden mantenga el uso para la formación, y el edificio de restauración, oficinas, un aparcamiento subterráneo y otro en superficie , unos 18.000 metros cuadrados que se utilizarán para un futuro "Palacio de Congresos de Alicante"

La zona comercial y hotelera contigua, al no formar parte de la Cuidad de la Luz y no ser propiedad de la sociedad, no se verá afectada por la decisión de la Comisión Europea.

Círculo Cívico Valenciano lamenta esta noticia y quiere mostrar su apoyo a los alicantinos, porque, como siempre,  los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tenemos que pagar las malas gestiones de unos gobernantes incompetentes.

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano0 comentarios:

 
Back to top!