Searching...
martes, 24 de febrero de 2015

Ciutadans: ¿Més catalans manant en la C. Valenciana? No, gràcies / Ciudadanos: ¿Más catalanes mandando en la C. Valenciana? No, gracias

Ciutadans no reconeix el valencià, llavors no vos volem en Valéncia

Que este partit nos generava molts dubtes per ser un partit naixcut en Catalunya, era evident, pero com no nos agrada parlar a soles per intuïcions, puix hem estat calladets fins ara.

Pero ara, Albert Ribera i els seu partit ya s'han llevat la careceta, i en el fondo és una cosa que agraïm, estem farts de partits que s'abanderen en el nom de la nostra llengua, cultura i bandera per a traure vots, enganyat al poble valencià. 

19 de febrer de 2015, C's deixa fòra de la seua pàgina web al valencià, a principis d'abril estarà disponible en català. gallec, vasc i castellà i equipara el valencià al català, ademés de dir que no tenen intenció d’habilitar cap enllaç en valencià, encara que siga la llengua oficial de la Comunitat Valenciana reconeguda com a tal en l'Estatut d'Autonomia. I a pesar de que La Moncloa, el Senat, etc. sí inclouen enllaços al valencià. Encara que des de CCV denunciem que no és valencià lo que s'escriu en eixos enllaços. 

Carolina Punset va carregar contra Fabra pel tema de les senyes d'identitat valencianes, cosa que ha fet que en el partit català de Rivera hagen aparegut badalls, ya que entre les files d'este partit podem trobar antics membres de formacions regionalistes valencianes com, Amparo Picó, provocant els primers problemes interns. 

Des de Círcul Cívic Valencià mostrem el nostre enèrgic rebuig a que se nos deixe fòra de res, i si pensen en C's que açò només els portarà problemes interns que s'obliden perque el major problema serem els valencianistes, i li diem a Albert Rivera que en la Comunitat Valenciana n'hi ha més vots valencianistes que catalanistes i que Punset no va pensar que al atacar la llei de senyes no atacava a Fabra (del que no volem ni els bon dia), atacava als valencians i això ací ya no es perdona. 

21 de febrer de 2015, C's suprimix de la seua web l'idioma català perque tem que el seu orige català li reste recolzaments en territoris clau com poden ser Madrit o Valéncia. En el cas de la nostra terra a on C's espera obtindre prou vots per a ser decisiu en quí governarà, Albert està tractant d'arreglar el desaguisat que ha obert Punset en les seues declaracions respecte a les senyes d'identitat valencianes. 


Ciutadans finalment pareix que opta per evitar el conflicte i per això han optat pel castellà, i rectifica respecte a la Comunitat Valenciana dient que s'inclina per respectar la denominació de la llengua i el territori que marca l'Estatut d'Autonomia per a evitar que el ser català de naiximent li reste recolzaments electorals.

Círcul Cívic Valencià ha intentat parlar per varis mijos en Albert Rivera, i no ha segut possible, l'home no contesta, aixina que hui li ho direm des d'ací. Vigilarem esta pàgina web http://www.ciudadanos-cs.org/ i des de ya li diem que el valencianisme està ya molt curat d'espant de quan uns tracten de manejar la situació a soles perque venen eleccions. 

¡A vore si nos aclarim C's!, perque un partit que afirma que als valencians no nos interessa traure el tema de l'identitat i la seua defensa és un partit que es manté alié als interessos dels valencians. És per este motiu que els valencians que defenem les nostres senyes en tota la nostra ànima no podem votar a un partit que en dos dies ha jugat a ignorar el valencià per a tornar corrent a rectificar. 


¡Aixina NO!Ciudadanos no reconoce el valenciano, entonces no os queremos en Valencia

Que este partido nos generaba muchas dudas por ser un partido nacido en Cataluña, era evidente, pero como no nos gusta hablar guiados por intuiciones, pues hemos estado calladitos hasta ahora.

Pero ahora, Albert Ribera y su partido ya se han quitado la careta, y en el fondo es algo que agradecemos, estamos hartos de partidos que se abanderan con el nombre de nuestra lengua, cultura y bandera para sacar votos, engañado al pueblo valenciano.

19 de febrero de 2015, C 's deja fuera de su página web al valenciano, a principios de abril estará disponible en catalán, gallego, vasco y castellano y equipara el valenciano al catalán, además de decir que no tienen intención de habilitar ningún enlace en valenciano, aunque sea la lengua oficial de la Comunidad Valenciana reconocida como tal en el Estatuto de Autonomía. Y a pesar de que La Moncloa, el Senado, etc. sí incluyen enlaces al valenciano. Aunque desde CCV denunciamos que no es valenciano lo que se escribe en esos enlaces.

Carolina Punset cargó contra Fabra por el tema de las señas de identidad valencianas, lo que ha hecho que en el partido catalán de Rivera hayan aparecido fracturas, ya que entre las filas de este partido podemos encontrar antiguos miembros de formaciones regionalistas valencianas como, Amparo Picó, provocando los primeros problemas internos.

Desde Círculo Cívico Valenciano mostramos nuestro enérgico rechazo a que se nos deje fuera de nada, y si piensan en C 's que esto sólo traerá problemas internos que se olviden, porque el mayor problema seremos los valencianistas, y le decimos a Albert Rivera que en la Comunidad Valenciana hay más votos valencianistas que catalanistas y que Punset no pensó que el atacar la ley de señas no atacaba a Fabra (de lo que no queremos ni los buenos días), atacaba a los valencianos y esto aquí ya no se perdona.

21 de febrero de 2015, C 's suprime de su web el idioma catalán porque teme que su origen catalán le reste apoyos en territorios clave como pueden ser Madrid o Valencia. En el caso de nuestra tierra donde C 's espera obtener suficientes votos para ser decisivo en quién gobernará, Albert está tratando de arreglar el desaguisado que ha abierto Punset con sus declaraciones respecto a las señas de identidad valencianas.


Ciudadanos finalmente parece que opta por evitar el conflicto y por ello han optado por el castellano, y rectifica respecto a la Comunidad Valenciana diciendo que se inclina por respetar la denominación de la lengua y el territorio que marca el Estatuto de Autonomía para evitar que el ser catalán de nacimiento le reste apoyos electorales.

Círculo Cívico Valenciano ha intentado hablar por varios medios con Albert Rivera, y no ha sido posible, el hombre no contesta, así que hoy se lo diremos desde aquí. Vigilaremos esta página web http://www.ciudadanos-cs.org/ y desde ya le decimos que el valencianismo está ya muy curado de espanto de cuando unos tratan de manejar la situación solo porque vienen elecciones.

¡A ver si nos aclaramos C 's!, porque un partido que afirma que a los valencianos no nos interesa sacar el tema de la identidad y su defensa es un partido que se mantiene ajeno a los intereses de los valencianos. Es por este motivo que los valencianos que defendemos nuestras señas con toda nuestra alma no podemos votar a un partido que en dos días ha jugado a ignorar el valenciano para volver corriendo a rectificar.


¡Así NO!

0 comentarios:

 
Back to top!