Searching...
sábado, 28 de febrero de 2015

@CasaReal - ¡Nyas coca! L'hòstia Real en el nostre Cap i Casal / ¡¡Toma valenciano!! Ostia Real en nuestro Cap i Casal

Com ací el poden llegir íntegre en castellà i en català , nosatros serem més explícits i anem directes al contingut i al propòsit d'este comunicat.


A Sa Majestat el Rei Felip VI d'Espanya,

“...atenent i cuidant la nostra DIVERSITAT i portant en dignitat, respecte i humiltat l'herència històrica de la Monarquia”,este és un pàrraf de les paraules del Rei ponunciades ahir en Valéncia. Eixe català nosmalisat de la AVL que reflectix el discurs de la web de la Casa Real no és la forma en la qual parlem els valencians, en eixa ortografia mai se podrà escriure el valencià dels valencians, és més, reflecta el parlar majoritari d’una zona de Catalunya provocant-li al Valencià una ferida greuíssima que no té cap sentit, ya que ans de que es creara la AVL ya teniem una normativa valenciana elaborada per la RACV, entitat centenària a la qual son pare li otorgà la categoria de real, i en ella se publicà l’Estatut d’Autonomia de 1982. Ademés de que vosté enguany representa a la RACV per seu centenari.

Paraules textuals citades pel Rei: 

Els valencians sou gent emprenedora, dinàmica, solidària, compromesa amb la vostra terra i amb el conjunt d’Espanya. La Comunitat Valenciana aporta molts dels millors valors amb els quals el nostre país pot i ha d’avançar en un món cada vegada més competitiu i globalitzat. El caràcter valencià –que es definix per la seua vitalitat, la seua empenta i el seu coratge davant els desafiaments del dia a dia– provoca un just i merescut sentiment de simpatia i admiració a tota Espanya. 

Traducció al valencià de l'Associació Círcul Cívic Valencià: 

Els valencians sou gent mamprenedora, dinàmica, solidària, compromesa en la vostra terra i en el conjunt d'Espanya. La Comunitat Valenciana aporta molts dels millors valors en els  quals el nostre país pot i ha d’avançar en un món cada vegada més competitiu i globalisat. El caràcter valencià -que es definix per la seua vitalitat, la seua energia i el seu corage davant els desafiaments del dia a dia- provoca un just i mereixcut sentiment de simpatia i admiració en tota Espanya. 

El Rei Felip VI rebent l'Alta Distinció en la Generalitat Valenciana 27 de Febrer de 2015
En Valéncia, com en tots els llocs, n'hi han molts tipos de persones, pero si la nostra associació els tinguera que definir en bloc, podria ser una cosa aixina: els monàrquics valencià i castellà parlants, els republicans valencià i castellà parlants, els adoctrinats i la secta-pancatalanista adoctrinadora de ments. 

Li podem assegurar que els dos primers som els de fiar perque sabem qui som i que volem, també que lo del meninfotisme és una llegenda urbana, pero segur que Vosté, el Rei més preparat de tota l'història d'Espanya, això ya ho sap. El seu valencià no sabem si ha millorat o ahir va intentar quedar be en els dos costats, enhorabona per utilisar paraules com: seua, davant...pero no podem donar-li l'enhorabona per paraules com; amb, coratge...

Els valencians del amb, coratge, etc. no el volen, no és que siguen republicans, és que són germans ideològics del independentistes radicals que volen trencar Espanya, cosa que suponem que Vosté té l'obligació de no permetre que passe. Puix per a evitar el trencament del seu i nostre país hauria de respectar i mostrar fidelitat a qui li la professa, els valencians del en, corage... perque fins el més monàrquic és pot arribar a cansar de les ofenses a la identitat valenciana.

Des del respecte i el carinyo esperem que rectifique, per mig de la nostra traducció, les seues paraules a la llengua valenciana i com a Rei de tots els espanyols nos faça sentir que també som mereixedors d'eixe respecte per la seua part cap a nosatros. 
Como aquí lo pueden leer íntegro en castellano y en catalán, nosotros seremos más explícitos y vamos directos al contenido y al propósito de este comunicado.

A Su Majestad el Rey Felipe VI de España,

Con motivo de su visita ayer a Valencia y dado que ya le hicimos una petición muy sencilla que usted no ha podido cumplir, le vamos a traducir  su mezcla de lenguas tirando mucho más al catalán, que pronunció ayer en el Palacio de la Generalitat, porque desgraciadamente D. Felipe no habló en valenciano, otra vez  lo hizo en catalán. Y eso que posteriormente a dar las gracias por la distinción y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conquistador dijo "... atendiendo y cuidando nuestra DIVERSIDAD y llevando en dignidad, respeto y humildad la herencia histórica de la Monarquía"

Palabras textuales citadas por el Rey:

Los valencianos sueldo gente emprendedora, dinámica, solidaria, comprometida con su tierra y con el conjunto de España. La Comunidad Valenciana aporta muchos de los mejores valores con los que nuestro país puede y debe avanzar en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. El carácter valenciano -que se define por su vitalidad, su empuje y su coraje ante los desafíos del día a día- provoca un justo y merecido sentimiento de simpatía y admiración en toda España.

Traducción al valenciano de la Asociación Círculo Cívico Valenciano:

Los valencianos siempre ha sido gente emprendedora, evolutiva, solidaria, comprometida en su tierra y en el restante de España. La Comunidad Valenciana contribuye en muchos de los mejores valores gracias a los cuales nuestro país sigue pudiendo avanzar en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. El carácter valenciano -que se define por su vitalidad, su energía y su coraje ante los desafíos, provocaciones... del día a día- provoca un justo y merecido sentimiento de simpatía y admiración en toda España.

Rey Felipe VI recibiendo la Alta Distinción en la Generalitat Valenciana 27 de Febrero de 2015
En Valencia, como en todos los lugares, hay muchos tipos de personas, pero si nuestra asociación estuvieran que definir en bloque, podría ser algo así: los monárquicos valencianos y castellano hablantes, los republicanos valencianos y castellano hablantes, los adoctrinados y la secta-pancatalanista adoctrinadora de mentes.

Le podemos asegurar que los dos primeros somos los de fiar porque sabemos quiénes somos y que queremos, también que lo del meninfotisme es una leyenda urbana, pero seguro que usted, el Rey más preparado de toda la historia de España, eso ya lo sabe. Su valenciano no sabemos si ha mejorado o ayer intentó quedar bien con los dos lados de esta historia, enhorabuena por usar palabras como: seua, delante... pero no podemos darle la enhorabuena por palabras como; amb, coraje ...

Los valencianos del amb, coratge, etc... no lo quieren, no es que sean republicanos, es que son hermanos ideológicos de los independentistas radicales que quieren romper España, cosa que suponemos que usted tiene la obligación de no permitir que pase. Pues para evitar la rotura de su y nuestro país debería respetar y mostrar fidelidad a quien se la profesa, los valencianos del en, corage... porque hasta el más monárquico se puede llegar a cansar de las ofensas a la identidad valenciana.

Desde el respeto y el cariño esperamos que rectifique, por medio de nuestra traducción  sus palabras a la lengua valenciana y como Rey de todos los españoles nos haga sentir que también somos merecedores de ese respeto por su parte hacia nosotros.

0 comentarios:

 
Back to top!