Searching...
domingo, 15 de febrero de 2015

Personages importants de lo Regne de Valéncia: En Josep Maria Guinot i Galan

Grans escritors, hòmens, dònes, valencianistes, i millors persones de l'història del Regne de Valéncia

Josep Maria Guinot i Galan (Artana, 1907-Castelló de la Plana, 2005)

“Els grans valencianistes naixen i es fan grans quan majors són les dificultats”

Esta semana anem a parlar d'un gran castellonenc, defensor del valencià fins a la seua mort, home forjat en pijor época que la nostra encara i que mai acachà el cap davant de cap adversitat.

A l'edat de nou anys ya era seminariste en Artana, posteriorment ingressà en el seminari de Tortosa, a on passà tota la seua joventut i a on fon corrector de qui més tart se convertí en Cardenal (Tarancón).

Fon per esta época quan envia un artícul escrit en llengua valenciana als Jocs Florals de Borriana. 

A lo llarc de la seua vida compaginà les seues dos grans passions: el sacerdoci i la docència. Des de ben menut es va interessar per la Llengua Valenciana –a pesar de la prohibició expressa de son yayo de no parlar-la-. De fet, ya escrivia en Llengua Valenciana molt ans de firmar-se les Normes del 32 en les quals Don José Maria no ha escrit mai en sa vida.

Doctor en Teologia, llicenciat en Filosofia i en Filologia. En Valéncia realisà el bachillerat per lliure en l'Institut Lluís Vives i la carrera de mestre. Més tart en Valéncia, també, se doctorà. Va obtindre les càtedres de Religió i de Llatí. Docent, traductor, escritor, articuliste... Home de vasta cultura, Guinot parlava espanyol, Valencià, català, llatí, grec, anglés, alemà... 

En Barcelona va ser mestre de pàrvuls, mentrimentres estudiava Filosofia i Lletres en la Secció de Romàniques, eixercí de mestre fins que arribà la Guerra Civil. En acabar la Guerra se'n tornà a Castelló a on el nomenaren vicari de l'iglésia de la Trinitat, en la qual  compaginava ensenyança i catequesis.

Fon u dels líders de la creació del bisbat de Sogorp-Castelló, cosa que li va reportar l'enemistat del bisbe de Tortosa. 

De 1964 a 1977 donà classe en l'Institut femení de Castelló i ya, en complir 70 anys deixà les seues llabors docents i va passar a dedicar-se de ple a la defensa de la cultura valenciana. Començà a publicar artículs semanals en el “Mediterraneo” fins a l'any 1982, any en el qual sofrix una delicada operació el mateix dia de Sant Josep, cosa que no l'impedí viajar a Valéncia només dos semanes més tart, per a participar en les reunions per a l'oficialisació de l'Ortografia de l´Acadèmia, RACV. Allí Don José Maria descobrix a les normes de Castelló com el verdader intent de Cavall de Troya dins de la Cultura Valenciana.

Més tart, el nomenen membre agregat de la Secció Filològica de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a on les seues colaboracions han segut prolífiques, destacant la seua obra sobre fonètica i gramàtica.

És en este 1982 quan junt a l´onder Insa Ten ideen l´Associació Cultural Cardona Vives, reunint al catedràtic de grec Don Víctor Bort, a l’historiador Sr. Gascó, a Don Leopolt Penyarroja i a d´atres per a constituir dita Associació Cultural de Castelló, presidint-la durant molts d´anys i ostentant posteriorment la presidència honorifica de la mateixa. 

En 1999 guanya el 2on Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, otorgat per l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana. En 2003 és nomenat acadèmic de número de la RACV.

Josep Maria Guinot fon un patriota de cap a peus, un home de conviccions i d’ una fe profunda. Fe en Deu, en la Llengua Valenciana i en la seua pàtria. La fe que precisament li falta al poble valencià per a tornar a ser la gran nació que una volta fon i llevar-nos de damunt als cavalls de Troya que se nos han clavat a la força. Ad este home i a molts més els devem, com a mínim, intentar-ho i deixar-se la vida si fa falta per la nostra cultura i el nostre Regne. 

Obra

Llibres de text de bachillerat utilisats com a llibres de religió per tota Espanya, Àfrica i en Amèrica del Sur.
Traducció de 8 llibres de Plató, com a especialiste en llatí clàssic que fon, publicats per Espasa-Calp. Algunes d’estes traduccions les presentà en un concurs internacional en Buenos Aires de teatre llatí i grec, fent la traducció del grec el jesuïta i professor de l'universitat de Salamanca, ElGorriaga, i guanyant el premi els dos en el seu treball i colaboració.
Introducció a la fonètica valenciana
Gramàtica normativa valenciana
La llengua valenciana hui
Valencià i català comparats

També podeu fruir de més títuls i obres com “Rondalles de la meua terra” en els següents enllaços :

http://www.artana.org/josemaria/cuentos.htm

http://www.todostuslibros.com/autor/guinot-i-galan-josep-maria/page:0

 Círcul Cívic Valencià


Grandes escritores, hombres, mujeres, valencianistas, y mejores personas de la  historia del Reino de Valencia

Josep Maria Guinot y Galan (Artana, 1907-Castellón, 2005)
"Los grandes valencianistas nacen y se hacen grandes cuando mayores son las dificultades"

Esta semana vamos a hablar de un gran castellonense, defensor del valenciano hasta su muerte, hombre forjado en peor época que la nuestra todavía y que nunca agachó la cabeza ante ninguna adversidad.

A la edad de nueve años ya era seminarista en Artana, posteriormente ingresó en el seminario de Tortosa, donde pasó toda su juventud y donde fue corrector de quien más tarde se convirtió en Cardenal (Tarancón),

Fue por esta época, cuando envió un artículo escrito en lengua valenciana a los Juegos Florales de Burriana.

A lo largo de su vida compaginó sus dos grandes pasiones: el sacerdocio y la docencia. Desde muy pequeño se interesó por la Lengua Valenciana, a pesar de la prohibición expresa de sueño abuelo de no hablarla. De hecho, ya escribía en Lengua Valenciana muchos años de firmarse las Normas del 32 con las cuales  Don José María no ha escrito nunca en su vida.

Doctor en Teología, licenciado en Filosofía y en Filología. En Valencia realizó el bachillerato por libre en el Instituto Luis Vives y la carrera de maestro. Más tarde en Valencia, también se doctoró. Obtuvo las cátedras de Religión y de latín. Docente, traductor, escritor, articulista... Hombre de vasta cultura, Guinot hablaba español, Valenciano, catalán, latín, griego, inglés, alemán ...

En Barcelona fue maestro de párvulos, Mientras tanto estudiaba Filosofía y Letras en la Sección de Románicas, ejerciendo de maestro hasta que llegó la Guerra Civil. Al terminar la Guerra volvió a Castellón donde lo nombraron vicario de la iglesia de la Trinidad, en la que compaginaba enseñanza y catequesis.

Fue uno de los líderes de la creación del obispado de Segorbe-Castellón, lo que le reportó la enemistad del obispo de Tortosa.

De 1964 a 1977 dio clase en el Instituto femenino de Castellón y ya, al cumplir 70 años dejó sus labores docentes y pasó a dedicarse de lleno a la defensa de la cultura valenciana. Empezó a publicar artículos semanales en el "Mediterraneo" hasta el año 1982, año en el que sufre una delicada operación el mismo día de San José, lo que no le impidió viajar a Valencia sólo dos semanas más tarde, para participar en las reuniones para la oficialización de la Ortografía de la Academia, RACV.

Allí Don José María descubre a las normas de Castellón como el verdadero intento de Caballo de Troya dentro de la Cultura Valenciana.

Más tarde, lo nombran miembro agregado de la Sección Filológica de la Real Academia de Cultura Valenciana, donde sus colaboraciones han sido prolíficas, destacando su obra sobre fonética y gramática.

Es en 1982 cuando junto al ondense Insa Ten, idean Asociación Cultural Cardona Vives, reuniendo al catedrático de griego Don Víctor Bort, al historiador D. Gascó, en Don Leopoldo Peñarroya junto a otros para constituir dicha Asociación Cultural de Castellón, presidiéndola durante muchos de años y ostentando posteriormente la presidencia honorífica de la misma.

1999 gana el 2º Premio Nacional de Literatura en Lengua Valenciana, otorgado por la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana. En 2003 es nombrado académico de número de la RACV.

Josep Maria Guinot fue un patriota de pies a cabeza, un hombre de convicciones y de una fe profunda. Fe en Dios, en la Lengua Valenciana y en su patria. La fe que precisamente le falta al pueblo valenciano para volver a ser la gran nación que una vez fuimos y quitarnos de encima a los caballos de Troya que se nos han impuesto a la fuerza. A este hombre ya muchos más les debemos, al menos, intentarlo y dejarse la vida si hace falta por nuestra cultura y nuestro Reino.

Obra:

• Libros de texto de bachillerato utilizados como libros de religión por toda España, África y en América del Sur.
• Traducción de 8 libros de Platón, como especialista en latín clásico que funde, publicados por Espasa-Calpe. Algunas de estas traducciones las presentó en un concurso internacional en Buenos Aires de teatro latino y griego, haciendo la traducción del griego el jesuita y profesor de la universidad de Salamanca, Elgorriaga, y ganando el premio los dos en su trabajo y colaboración.
• Introducción a la fonética valenciana
• Gramática normativa valenciana
• La lengua valenciana hoy
• Valenciano y catalán comparados

También puede disfrutar de más títulos y obras como "Fábulas de mi tierra" en los siguientes enlaces:Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano
0 comentarios:

 
Back to top!