Searching...
miércoles, 18 de febrero de 2015

El PP de Castelló s’amaga en un acte a favor de l'unitat de les llengües / El PP de Castellón se esconde en un acto a favor de la unidad de las lenguas


EL passat 5 de febrer de 2015, L'alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, del Partit Popular, inaugurà el Centre d'Interpretació de les Normes del 32, més conegudes com les Normes de Castelló, per ser esta la cuitat a on es firmaren com a bases ortogràfiques i no normes . A l'acte acodiren atres regidors d'esta corporació, el president de la AVL...

¿Unitat de les llengües per al PP de Castelló? Sí, pero cotet cotet, no siga que els valencians s'enteren i deixen de votar-los com als salvadors de les senyes valencianes. ¡A quí pretenen enganyar, no ho sabem! Lo únic que conseguixen fent estes coses amagats, com si foren delinqüents, és demostrar que tenim la raó i l'història del nostre costat els que defenem el valencià i a la RACV. 

Si no ¿per qué no han promocionat l'acte a pesar de patrocinar-lo?¿Per qué la sala està ubicada en l'ultima planta d'un Museu i sense a penes indicacions?¿Amaguen la mostra de les Normes del 32? ¿A qué ve tant d’empenyorament en intentar amagar l'acte? ¿Per qué 11 dies més tart encara no apareix l’acte en la pàgina web de l’ajuntament?

L'alcalde de Castelló inaugura un acte pancatalaniste per l'unitat de les llengües, pero ho fa sense donar publicitat. Aixina, Castelló una volta més, demostra donar soport a l'aberrant unitat i follia imperialista pancatalanista a la que s'han venut. 

Durant l'acte, Alfons Bataller va dir que “país valencià i Catalunya compartixen el mateix tronc llingüístic junt a les Balears” El Partit Popular està jugant a un joc molt perillós, donant soport a les bases del 32 ací, aprovant una llei de senyes allà, acodint a actes de la RACV i als dies a actes de pancatalanistes, a on no paren de tractar a la RACV com a una entitat secessionista, quan lo que realment se promou és l'acostament i convergència en el català de manera forçada. Dient-ho clar, si es pretén unir valencià i català és perque mai han estat units. 

Bataller i Fabra, amics, imputats i desimputats en Gürtel i pancatalanistes
La llei de senyes, ya estava clar, és una cortina de fum organisada per motius purament electoralistes; ara l'Ajuntament de Castelló dona ales a l'unitat de las llengües, ademés de dir públicament que estan d'acort, pero fent passar l'acte pancatalaniste lo més desapercebut que han pogut, sense convocar als mijos de comunicació, i sense fer-la pública ni en la web de l'ajuntament.

Al PP de Castelló ya se li han deixat passar massa ofenses al poble valencià. Novembre de 2014, moció presentada pel partit catalaniste Compromís, per a demanar que les Normes del 32 siguen declarades Be d'Interés Cultural (BIC); el PP de Castelló votà a favor d'esta moció. Alfonso Bataller, Alcalde de Castelló, és president de la Fundació Huguet, orgue que difon la cultura i llengua de la AVL, etc. “Les tesis avalades científicament”. Alberto Fabra, quan era alcalde de Castelló, sempre es posà al costat d'estes normes i en contra de les de la RACV, incús s'opongué al tancament dels repetidors de tv3 en contra de Camps.

Srs. Del PPCV ¿per qué no es lleven les caretes, que per atra part ya no els fan falta? ¡Són els més catalanistes que han passat per la nostra Generalitat! No comprenem com els  pancatalanistes diuen que vostés han d'eixir del govern, quan per ad ells no ha hagut millor aliat en tots estos desastrosos anys. La seua gestió catalanista...ha segut un treball molt ben fet per a l'esquerra radical de la nostra terra. Gràcies a vostés, a soles han d'arribar al poder i gestionar la desfeta de la nostra terra, cultura i llengua perque els han deixat casi tot el treball fet.

Resulta ofensiu que quan se parla de les Normes del Puig, Normes de la RACV, no es tinga la mateixa consideració. Se nomenen del Puig, per ser esta la cuitat a on es varen firmar en presència, fins i tot, de la Casa Real espanyola, reconeixent-les com a Normes vigents per al valencià en març de 1981. 

Novembre de 1983, a pesar de la negativa d'Unió Valenciana i el grup popular, les Corts de Lerma i Ciscar aproven l'obligatorietat del valencià en les escoles. Des de setembre l'estudien mig milló d'alumnes. En giner els professors de valencià, proposts per l'anterior Conselleria, decidixen actuar judicialment davant l'autoritat autonòmica i laboral, per a resoldre el contenciós per el que no se'ls reconeixia el contracte. La convalidació fon un engany a tot el poble valencià, puix al cobrir les places varen deixar fòra als mestres titulats en la normativa de la RACV en Lo Rat Penat, perque la Conselleria “pensa normalisar la llengua com a català”

¿Esta gent en eixe drap, representen als valencians? Això són les normes de Castelló
A nosatros poc nos afecta qui guanye les eleccions, perque governe qui governe a nosatros no nos queda atra que seguir en la defensa de lo nostre i informant a la gent de la veritat, i en més ganes que mai.

¡Governe qui governe nosatros seguirem
lluitant i treballant per amor a la
nostra benvolguda llengua valenciana!

 Círcul Cívic ValenciàEL pasado 5 de febrero de 2015, El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, del PP, inauguró el Centro de Interpretación de las Normas del 32, más conocidas como las Normas de Castellón, por ser ésta la cuidad donde se firmaron. Al acto acudieron otros concejales de esta Corporación, el presidente de la AVL...

¿Unidad de la lengua para el PP de Castellón? Sí, pero escondiéndose, no sea que los valencianos se enteren y dejen de votarlos como los salvadores de las señas valencianas. ¡A quién pretenden engañar, no lo sabemos! Lo único que consiguen haciendo estas cosas a escondidas, como si fueran delincuentes, es demostrar que tenemos la razón y la historia de nuestro lado los que defendemos el valenciano y a la RACV.

Si no, ¿por qué no han promocionado el acto a pesar de patrocinarlo? ¿Por qué la sala está ubicada en la última planta de un Museo y sin apenas indicaciones? ¿Esconden la muestra de las Normas del 32? ¿A qué viene tanto empeño al intentar esconder el acto? ¿Por qué 11 días más tarde, todavía no aparece el acto en la página web del ayuntamiento?

El alcalde de Castellón inaugura un acto pancatalanista por la unidad de las lenguas, pero lo hace sin dar publicidad. Así, Castellón una vez más, demuestra dar soporte a la aberrante unidad y locura imperialista pancatalanista a la que se han vendido.

Durante el acto, Alfonso Bataller dijo que "el país valenciano y Cataluña comparten el mismo tronco lingüístico junto a Baleares" El PP está jugando a un juego muy peligroso, dando soporte a las normas del 32 aquí, aprobando una ley de señas allí, acudir a actos de la RACV y a los pocos días a actos de pancatalanistas, donde no paran de tratar a la RACV como una entidad secesionista, cuando aquí, los únicos secesionistas que hay son ustedes.

Bataller i Fabra, amigos, imputados y desimputados en Gürtel i pancatalanistas
La ley de señas ya estaba claro, que es una cortina de humo organizada por motivos puramente electoralistas, ahora el Ayuntamiento de Castellón da alas al unidad de la lengua, además de decir públicamente que están de acuerdo, pero haciendo pasar el acto pancatalanistas lo más desapercibido que han podido, sin convocar a los medios de comunicación, y sin hacerla pública ni en la web del ayuntamiento.

Al PP de Castellón ya se le han dejado pasar demasiadas ofensas al pueblo valenciano. Noviembre de 2014, moción presentada por el partido secesionista Compromiso, para pedir que las Normas del 32 sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC); el PP de Castellón votó a favor de esta moción. Alfonso Bataller, Alcalde de Castellón, es presidente de la Fundación Huguet, órgano que difunde la cultura y lengua de la AVL, etc. "Las tesis avaladas científicamente". Alberto Fabra, cuando era alcalde de Castellón, siempre se puso al lado de estas normas y en contra de las de la RACV, incluso oponiéndose al cierre de los repetidores de tv3 en contra de Camps.

Sres. Del PPCV ¿por qué no se quitan las caretas, que por otra parte ya no les hacen falta? ¡Son los más catalanistas que han pasado por nuestra Generalidad! No comprendemos como los secesionistas pancatalanistas dicen que ustedes tienen que salir del gobierno, cuando para ellos no ha habido mejor aliado en todos estos desastrosos años. Su gestión catalanista, secesionista... ha sido un trabajo muy bien hecho para la izquierda radical de nuestra tierra. Gracias a ustedes, solo deben llegar al poder y gestionar la derrota de nuestra tierra, cultura y lengua porque les han dejado casi todo el trabajo hecho.

Resulta ofensivo que cuando se habla de las Normas del Puig, Normas de la RACV, no se tenga la misma consideración por el nombre que se le dan de Puig, por ser ésta la cuidad donde se firmaron en presencia incluso de la casa Real española, reconociéndolas como  Normas vigentes para el valenciano en marzo de 1981.

Noviembre de 1983, a pesar de la negativa de Unión Valenciana y el grupo popular, las Cortes de Lerma y Ciscar aprueban la obligatoriedad del valenciano en las escuelas. Desde septiembre lo estudian medio millón de alumnos. En enero los profesores de valenciano, propuestos por la anterior Consejería, deciden actuar judicialmente ante la autoridad autonómica y laboral, para resolver el contencioso por el que no se les reconocía el contrato. La convalidación fue un engaño a todo el pueblo valenciano, pues al cubrir las plazas dejaron fuera a los maestros titulados con la normativa de la RACV en Lo Rat Penat, porque la Consejería "piensa normalizar la lengua como catalán"

¿Esta gente con ese trapo, representan a los valencianos? Esto son las normas de Castellón
A nosotros poco nos afecta quién gane las elecciones, porque gobierne quien gobierne a nosotros no nos queda otra que seguir en la defensa de lo nuestro e informando a la gente de la verdad, y con más ganas que nunca.

¡Gobierne quien gobierne nosotros seguiremos
luchando y trabajando por amor a
nuestra querida lengua valenciana!

0 comentarios:

 
Back to top!