Searching...
domingo, 1 de febrero de 2015

El gran circ de la falsetat / El gran circo de la falsedad¿Per a qué té diners la Generalitat? Per a tot, manco per al benestar dels ciutadans, eixa nos pareix la resposta més encertada.

La demagògia, incompetència i falta de respecte als votants és tan escandalosa con permissiva per part del poble valencià. Uns la televisió de Rus, uns RTVV, uns l'educació (arma destructiva a on les hi haja), atres la violència de gènero, uns les Senyes per bandera de cara a maig, els atres la AVL no se toca coste lo que coste econòmicament i per molt que trenque la pau social ¿I la gent sense treball, les mares i pares que hui per hui no poden assegurar un futur pròxim a sos fills, els chicotets comerciants, els salaris, les ajudes socials, la sanitat, la vivenda...?

¡Ah, esperen que açò s'ho posaran en la boca a soles en els mítins! En un més aproximadament estarem escoltant les promeses buides i sense credibilitat que sempre nos fan de cara a les eleccions i que mai i sense excepció es complixen. Si la gent deixara les ideologies de costat per salvar la supervivència del poble, estos polítics s'ho pensarien dos vegades ans de seguir en la mateixa estratègia de sempre. 

La Diputació conseguix els tres millons d'euros per a posar en funcionament la nova televisió, que si no passa res i baix les promeses de Rus, començarà a emetre en febrer, pero lligguen vostés la lletra chicoteta, perque segons el PPCV no serà una televisió provincial, sino un llínea de continguts audiovisuals, no faran televisió com a tal, a soles compraran continguts per a una programació de 9 del matí a 12 de la nit, en principi a soles per un any. Serà un servici complementari i de continuïtat a la paralisació de Canal 9 i que si “tornara el canal autonòmic ni li farà competència ni contra-programació”, els continguts seran 90% en valencià ( ya voran com de valencià poc o gens) i ni els preocupen perque siga una arma electoralista, “no se faran debats ni espais de propaganda electoral de ningun partit polític”

Els socialistes del “país valencià” varen presentar alegacions, proponent destinar eixes tres millons d'euros contra la violència de gènero. Ademés d'assegurar que ells lo que volen és reobrir Canal 9 i estar al costat dels extreballadors de dit canal ya que “des del punt de vista polític és una barbaritat, obrir una televisió personal en diners públics a uns mesos dels comicis” afegint que “ l'acadèmia no és problema econòmic ni afecta a la crisis”, que el PPCV lo únic que pretén és reobrir el debat dels símbols i que el problema està en els corruptes que han invadit la Generalitat balafiant els diners que tenien i els que no tenien també. 

Vicenta Crespo va declarar en Les Corts que “la AVL naixqué del consens per a garantisar la pau llingüística i que ara s'ha trencat definitivament i s'atrevix a fer esta pregunta: ¿Pretenen matar la AVL per a oficialisar l'argot que un grup de fanàtics nomenen el nostre valencià? N'hi ha que tindre poca serietat política i personal per a nomenar argot a la llengua d'Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, i la de tants històrics i ilustres escritors del nostre Sigle d'Or de llengua valenciana. 

Mentres el PPCV juga a lo mateix de sempre, “anem a baixar el número d'acadèmics de la AVL de 21 a 15” i presenten en les Corts el proyecte de llei, quan ells sabien de sobra que no podien guanyar, per no poder obtindre la majoria de 3/5 que es demana per a poder aprovar este tipo de lleis. I es llamenten amargament de que a l'oposició li moleste que un poble defenga les seues senyes d'identitat i que a soles pretenen “per mig d’un fals cientifisme, impondre la mentira nacionalista catalana per a canviar la nostra identitat” Senyors del PPCV si vostés no hagueren pactat en Pujol ni hagueren blindat la catalana AVL en l'Estatut d'açò no es parlaria hui. 

EU del “país valencià” no s'amaga de dir en les Corts que si “nomenen català a la llengua que es parla ací és perque és català” i que poden anar a preguntar a la gent de Vinaròs o Benicarló. Senyors de EUPV ¿i si pregunten a la gent d’atres pobles? Ya els ho diem nosatros, si pregunten de la Vall d'Uxó cap a baix la resposta seria molt diferent i no els convé ni nomenar eixos molts atres pobles perque saben que si ho pregunten en certes parts del territori encara perdrien més vots dels que van a perdre estes eleccions.

Que la proposta del PPCV “va en contra de la pluralitat i l'independència de la AVL” “Els populars no venen a discutir sobre la llei, l'acadèmia o el valencià, venen a fer propaganda electoral” “Venen a demostrar que odien l'identitat valenciana” ¿Cóm quedem en vostés, nomenen català o valencià? Un poc de serietat senyors.

Compromís seguix  en la seua llínea de moderació de cara a maig; “el PPCV a soles busca trencar el consens i acabar en la AVL alçant-se en una falsa batalla per l'exaltació dels símbols i la qüestió econòmica” “La batalla hauria de ser que tota la gent tinga casa, treball, que puga menjar i eixa batalla la tenen perduda” “En este moment no hi ha perqué tocar a CVC, en tot cas, haurien d'aumentar la seua pluralitat i ampliar les seues funcions.

S’ha ha que reconéixer que Compromís és sense dubte qui millor i de manera més inteligent està actuant en estos mesos ans de les votacions, ya que en públic estan mesurats i si han de defendre el català, l'unitat de la llengua i els “països catalans” ho fan en actes íntims, a on les coses no transcendixen massa a la prensa regional. Pero no es preocupen senyors de Compromís perque nosatros els seguirem per a poder informar a la gent de les seues verdaderes intencions.

Círcul Cívic Valencià manifesta la preocupació dels  ciutadans valencians per no sentir-se representats per  cap dels partits que ocupen les cadirots de Les Corts. I que seguirem dient a diari les veritats d'uns i atres perque som una associació apolítica i com a tal criticarem a s’haja de criticar i donarem l'enhorabona a qui demostre preocupar-se pel poble valencià -Cosa que hui per hui veem molt lluntana i difícil que passe.

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


¿Para qué tiene dinero la Generalitat? Para todo, menos para el bienestar de los ciudadanos, esa nos parece la respuesta más acertada. 

La demagogia, incompetencia y falta de respeto a los votantes es tan escandalosa cono permisiva por parte del pueblo valenciano. Unos la televisión de Rus, unos RTVV, unos la educación (arma destructiva donde las haya), otros la violencia de género, unos las Señas por bandera de cara a mayo, los otros la AVL no se toca cueste lo que cueste económicamente y por mucho que rompa la paz social ¿y la gente sin trabajo, las madres y padres que hoy por hoy no pueden asegurar un futuro próximo a sus hijos, los pequeños comerciantes, los salarios, las ayudas sociales, la sanidad, la vivienda ...?

¡Ah, esperen qué esto se lo pondrán en la boca solamente en los mítines! En un mes aproximadamente estaremos escuchando las promesas vacías y sin credibilidad que siempre nos hacen de cara a las elecciones y que nunca y sin excepción se cumplen. Si la gente dejará las ideologías de lado para salvar la supervivencia del pueblo, estos políticos se lo pensarían dos veces antes de seguir con  la misma estrategia de siempre.

La Diputación Consigue los tres millones de euros para poner en funcionamiento la nueva televisión, que si no pasa nada y bajo las promesas de Rus comenzará a emitir en febrero, pero lean ustedes la letra pequeña, porque según el PPCV no será una televisión provincial, sino un línea de contenidos audiovisuales, no harán televisión como tal, solo comprarán contenidos para una programación de 9 de la mañana a 12 de la noche, en principio solo para un año. Será un servicio complementario y de continuidad por la paralización de Canal 9 y que si "volviera el canal autonómico ni le hará competencia ni contra-programación", los contenidos serán 90% en valenciano (ya verán como de valenciano poco o nada) y ni se preocupen porque sea un arma electoralista, "no se harán debates ni espacios de propaganda electoral de ningún partido político"

Los socialistas del "país valenciano" presentaron alegaciones, proponiendo destinar esos tres millones de euros contra la violencia de género. Además de asegurar que ellos lo que quieren es reabrir Canal 9 y estar al lado de los ex trabajadores de dicho canal ya que "desde el punto de vista político es una barbaridad, abrir una televisión personal con dinero público a unos meses de los comicios" añadiendo que "la academia no es problema económico ni afecta a la crisis", que el PPCV lo único que pretende es reabrir el debate de los símbolos y que el problema está en los corruptos que han invadido la Generalidad despilfarrando el dinero que tenían y el  que no tenían también.

Vicenta Crespo declaró en Las Cortes que: "la AVL nació del consenso para garantizar la paz lingüística y que ahora se ha roto definitivamente y se atreve a hacer esta pregunta: ¿Pretenden matar la AVL para oficializa la jerga que un grupo de fanáticos nombran nuestro valenciano? Hay que tener poca seriedad política y personal para nombrar jerga a la lengua de Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, y la de tantos históricos e ilustres escritores de nuestro Siglo de Oro de la lengua valenciana.

Mientras el PPCV juega con lo mismo de siempre, "vamos a bajar el número de académicos de la AVL de 21 a 15" y presentan en las Cortes el proyecto de ley, cuando ellos sabían de sobra que no podían ganar, por no poder obtener la mayoría de 3/5 que se pide para poder aprobar este tipo de leyes. Y se lamentan amargamente de que a la oposición le moleste que un pueblo defienda sus señas de identidad y que solo pretenden "por medio del cientifismo imponer la mentira nacionalista catalana intentando cambiar nuestra identidad" Señores del PPCV si ustedes no hubieran pactado con Pujol ni hubieran blindado la catalana AVL en el Estatuto de esto no se hablaría hoy.

EU del "país valenciano" no se esconde de decir en las Cortes que si "llaman catalán a la lengua que se habla aquí es porque es catalán" y que pueden ir a preguntar a la gente de Vinaròs o Benicarló. Señores de EUPV y ¿si preguntan a la gente de otros pueblos? Ya se lo decimos nosotros, si preguntan de la Vall de Uxó hacia abajo la respuesta sería muy diferente y no les conviene ni nombrar esos muchos otros pueblos porque saben que si lo preguntan en ciertas partes del territorio todavía perderán más votos de los que van a perder estas elecciones.

Que la propuesta del PPCV "va en contra de la pluralidad y la independencia de la AVL" "Los populares no vienen a discutir sobre la ley, la academia o el valenciano, vienen a hacer propaganda electoral" "Vienen a demostrar que odian la identidad valenciana "¿Cómo quedamos con ustedes, lo llaman catalán o valenciano? Un poco de seriedad señores.

Compromiso sigue en su línea de moderación de cara a mayo; "El PPCV solo busca romper el consenso y terminar con  la AVL alzándose en una falsa batalla por la exaltación de los símbolos y la cuestión económica" "La batalla debería ser que toda la gente tenga casa, trabajo, que pueda comer y esa batalla la tienen perdida "" En este momento no hay porque tocar en CVC, en todo caso, deberían aumentar su pluralidad y ampliar sus funciones.

Hay que reconocer que Compromís es sin duda el que mejor y de manera más inteligente está actuando en estos meses antes de las elecciones, ya que en público están comedidos y si tienen que defender el catalán, la unidad de la lengua y los "países catalanes" lo hacen en actos íntimos, donde las cosas no trascienden demasiado a la prensa regional. Pero no les preocupan señores de Compromiso que nosotros los seguiremos para poder informar a la gente de sus verdaderas intenciones.

Círculo Cívico Valenciano manifiesta la preocupación de los ciudadanos valencianos por no sentirse representados por  ninguno de los partidos que ocupan los butacones de Les Corts. Y que seguiremos diciendo a diario las verdades de unos y otros porque somos una asociación apolítica y como tal criticaremos a quien haya que criticar y daremos la enhorabuena a quien demuestre preocuparse por el pueblo valenciano -Cosa que hoy por hoy vemos muy lejana y difícil que pase.

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!