Searching...
sábado, 28 de febrero de 2015

Les intolerables, vergonyoses i catalanes proves d’accés per a entrar en l’universitat de Valéncia / Las intolerables, vergonzosas y catalanas pruebas de acceso para entrar en la Universidad de Valencia¿Vols entrar en l’universitat? Puix o saps de lliteratura catalana o no entraràs, açò no té atre nom que ¡MÉS ADOCTRINAMENT Nazi Pancatalaniste!

Dels dèu autors que hauran de passar els nostres fills si volen entrar en l’universitat, quatre són autors valencians que defenen “l'unitat de les llengües” i els atres sis directament són catalans de naiximent. 
La Conselleria d'Educació ha segut la que finalment ha donat com a bo el temari de les Proves d'Accés a l'Universitat (PAU), Conselleria omet que les proves són en català, pero als alumnes se'ls pregunta si els texts estan en català occidental o oriental, mai si estan en valencià -seria una pregunta sense sentit, ya que el valencià brilla per la seua absència en estes proves- Els autors en canvi, si que han dit ben clar que hagueren utilisat directament la denominació de català i punt.

Els autors elegits per a les proves d'accés en Valéncia , pero catalanes, són: 
Joan Fuster (fundador de ACPV (Acció Cultural de país valencià); Joan Francesc Mira (Premi d'honor de les Lletres Catalanes); Vicent Andrés Estellés (va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana), Enric Valor (impulsor de la “normalisació”) 

Fins ací els 4 valencians de naiximent, pero renegats i molt culpables de lo que està passant en la nostra terra, lo de valencians els ve massa gran a estos personages ¡Són un insult a la nostra terra! 

Mercè Rodorera; Quim Monzó; Salvador Espriu; Miquel Martí i Pol; Manuel de Pedrolo; Josep Maria Benet i Jornet; dels quals Círcul Cívic Valencià no parlarà perque si són catalans be està que defenguen lo d'ells, lo llamentable és que la Generalitat Valenciana permeta que els nostres alumnes hagen de passar estes proves catalanes en conte de proves  en autors valencians. 

De les següents preguntes se'ls propondran dos i els alumnes hauran d'elegir la que ells preferixquen contestar. ¡És inadmissible que no estiga la possibilitat de elegir un autor valencià! Açò mereix molt més que est artícul i si existix la forma de fer arribar qualsevol denuncia o no, s'estudiarà, pero la denuncia pública s'havia de fer ya. 

1  “Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l’època”.
2. “Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor”.
3.” La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració?” “Explica per què.”
4. “Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural”
5. “Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa”
6. “Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70”
7. “Explica les aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic”
8. “Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador Espriu”
9. “Descriu les característiques bàsiques de la poesia actual”
10. “La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social” “Explica-ho i raona-ho”
11. “Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70”
12. “Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo”
13. “Descriu les característiques bàsiques de l’escriptura teatral actual”
14. “Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació amb el món audiovisual”
15. “Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època”
16. “Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània” “Explica-ho”

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià¿Quieres entrar en la universidad? Pues o sabes de literatura catalana o no entrarás, esto no tiene otro nombre que ¡MÁS ADOCTRINAMIENTO Nazi pancatalanistas!

De los diez autores que deberán pasar nuestros hijos si quieren entrar en la universidad, cuatro son autores valencianos que defienden "la unidad de las lenguas" y los otros seis directamente son catalanes de nacimiento.

La Conselleria de Educación ha sido la que finalmente ha dado como bueno el temario de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Conselleria omite que las pruebas son en catalán, pero a los alumnos se les pregunta si los textos están en catalán occidental u oriental, nunca si están en valenciano -sería una pregunta sin sentido, ya que el valenciano brilla por su ausencia en estas pruebas- Los autores en cambio, sí que han dicho bien claro que hubieran utilizado directamente la denominación de catalán y punto.

Los autores elegidos para las pruebas de acceso a Valencia, pero catalanas, son:
Joan Fuster (fundador de ACPV (Acción Cultural país valenciano); Joan Francesc Mira (Premio de honor de las Letras Catalanas); Vicent Andrés Estellés (recibió la Cruz de San Jorge de la Generalitat Catalana), Enric Valor (impulsor la "normalización")

Hasta aquí los 4 valencianos de nacimiento, pero renegados y muy culpables de lo que está pasando en nuestra tierra, lo de valencianos les demasiado grande a estos personajes ¡Son un insulto a nuestra tierra!

Merced Rodorera; Quim Monzó; Salvador Espriu; Miquel Martí i Pol; Manuel de Pedrolo; Josep Maria Benet; de los Círculo Cívico Valenciano no hablará porque si son catalanes bien está que defiendan lo suyo, lo lamentable es que la Generalitat Valenciana permita que nuestros alumnos tengan que pasar estas pruebas catalanas en lugar de pruebas de autores valencianos.

De las siguientes preguntas se les propondrán dos y los alumnos deberán elegir la que ellos prefieran contestar. ¡Es inadmisible que no esté la posibilidad de elegir a un autor valenciano! Esto merece mucho más que este artículo y si existe la forma de hacer llegar cualquier denuncia o no, se estudiará, pero la denuncia pública se tenía que hacer ya.

1. Explica en qué medida el contexto socio-político de los años posteriores a la Guerra Civil hasta los años 70 condiciona la producción narrativa de la época.
2. Explica las características más importantes de la obra literaria de Enric Valor.
3. La producción literaria de Mercé Rodoreda incide sobre la psicología de los personajes. Estás de acuerdo con esta aseveración? Explica por qué.
4. ¿Qué destacarías de la narrativa de los años 70 hasta la actualidad? Reflexiona, sobre todo, en torno a las novedades en la técnica literaria y del contexto socio-cultural.
5. Explica en qué medida la narrativa corta de Quim Monzón refleja la sociedad contemporánea y en qué recursos literarios lo hace.
6. Describe las tendencias más relevantes de la poesía en el periodo que va desde la posguerra hasta finales de los años 70.
7. Explica las aportaciones de Vicent Andrés Estellés en el género poético.
8. Explica las características más importantes de la producción poética de Salvador Espriu.
9. Describe las características básicas de la poesía actual.
10. La poesía de Miquel Martí i Pol ha conseguido un gran eco social. Explícalo y razónalo.
11. Describe la renovación teatral del periodo que va desde la posguerra hasta los años 70.
12. Describe los aspectos más importantes de la obra teatral de Manuel de Pedrolo.
13. Describe las características básicas de la escritura teatral actual.
14. Explica la obra teatral de Josep Maria Benet y su relación en el mundo audiovisual.
15. Valora la repercusión del ensayo de Joan Fuster en el contexto de la época.
16. Joan Francesc Mira ha reflexionado en sus ensayos sobre nuestra realidad contemporánea. Explícalo.

0 comentarios:

 
Back to top!