Searching...
jueves, 19 de febrero de 2015

Primera manifestació de menors sense el consentiment dels pares / Primera manifestación de menores sin el consentimiento de los padres

La notícia de que els pares ya no hem d'autorisar als nostres fills per a poder faltar a classe quan facen manifestacions ya la vàrem publicar el passat giner. 


Puix be, ya ha arribat la primera folga convocada per als dies 25 i 26 de febrer i anem a intentar saber qué passarà en els nostres menors d'entre 14 i 16 anys


La Conselleria advertix que els alumnes que no acodixquen a classe, tindran falta com un dia qualsevol “Han de justificar el motiu pel qual no han assistit al centre educatiu” ha indicat la nostra “amiga” Mª José Català. Segons Català, com ya no poden demanar el permís del pares per a poder faltar a classe en les convocatòries de folga, ha senyalat que lo que sí que han fet, “es clarificar les condicions en les qual se pot fer us d'eixe dret de manifestació en els centres educatius valencians”

Els punts de Conselleria són; “velar per la seguritat dels alumnes” “que els alumnes no podran abandonar el centre una volta entren” “que els alumnes que no accedixquen al centre eixe dia hauran d'actuar com qualsevol dia que no van a classe i portar el justificant de falta”  Senyors, en el moment en el qual hem de firmar un justificant de falta a classe, ya es pot considerar justificant per a la folga, disfrassat, pero justificant.

Per a poder faltar a classe “un grup de 20 alumnes mínim, han de firmar i presentar l'avís de fer folga a la direcció del centre en una antelació mínima de 5 dies naturals, llavors si que podran abandonar la classe en hores lectives sense que suponga falta d'assistència i manifestar-se dins del centre” ¿Cóm sabrem els pares si els nostres fills han firmat i baix quines ciscunstàncies? 

Per lo tant, Conselleria considera que aixina velen per la seguritat dels nostres chiquets perque no podran eixir al carrer (els que entren) i que el procediment pel qual els alumnes han d'avisar a direcció, nos assegura als pares que s'enterem, puix una vegada el centre reba la notificació en les firmes dels alumnes, dins del determini establit de 5 dies naturals, el centre haurà de comunicar-ho als pares en antelació suficient. 

Conselleria insta al centres a garantisar el dret d'acodir a classe ad aquells alumnes que no facen folga. Obliga als centres a comunicar la folga en temps als pares. Pero no sabem com ho sabrem, puix Educació deixarà que cada centre elegixca com avisar a les famílies

Pero clar, els directors s'han de cobrir davant de tant de despropòsit, i l'Associació de Directors d'Instituts de Educació Secundaria del “país valencià” (Adies-PV) recomana que en la notificació es faça constar que els pares serem els responsables dels actes o fets que pogueren ocórrer als menors en folga que no acodixquen a l'institut

Al remat “feta la llei feta la trampa” com sempre, perque si els passa alguna cosa als chiquets, els responsables serem els pares. ¡No poden autorisar o desautorisar, pero la responsabilitat serà nostra! ¡Che quin bolet! 

Quina manera d'utilisar als menors
per al benefici dels mestres del “país valencià”

¡Indignant!

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià

La noticia de que los padres ya no debemos autorizar a nuestros hijos para poder faltar a clase cuando hagan manifestaciones ya la publicamos el pasado enero.


Pues bien, ya ha llegado la primera huelga convocada para los días 25 y 26 de febrero y vamos a intentar saber que pasará con nuestros menores de entre 14 y 16 años.


La Consejería advierte que los alumnos que no acudan a clase, tendrán falta como un día cualquiera "Tienen que justificar el motivo por el que no han asistido al centro educativo" indicó nuestra "amiga" Mª José Catalán. Según Catalán, como ya no pueden pedir permiso paterno para poder faltar a clase en las convocatorias de huelga, ha señalado que lo que sí han hecho, "es clarificar las condiciones en las que se puede hacer uso de ese derecho de manifestación en los centros educativos valencianos"

Los puntos de Consejería son; "Velar por la seguridad de los alumnos" "que los alumnos no puedan abandonar el centro una vuelta entren en el mismo" "que los alumnos que no accedan al centro ese día deberán actuar como cualquier día que no van a clase y llevar el justificante de falta" Señores, en el momento en el que tenemos que firmar un justificante de falta a clase, ya se puede considerar justificante para la huelga, disfrazado, pero justificante.

Para poder faltar a clase "un grupo de 20 alumnos mínimo, deben firmar y presentar el aviso de que van a hacer huelga a la dirección del centro con una antelación mínima de 5 días naturales, entonces sí que podrán abandonar la clase en horas lectivas sin que suponga falta de asistencia y manifestarse dentro del centro" ¿Cómo sabremos los padres si nuestros hijos han firmado y bajo qué circunstancias?

Por lo tanto, Consellería considera que así velan por la seguridad de nuestros niños para que no puedan salir a la calle (los que entren) y que el procedimiento por el que los alumnos deben avisar a dirección, nos asegura a los padres que nos enterráremos, pues una vez el centro reciba la notificación con las firmas de los alumnos, dentro del plazo establecido de 5 días naturales, el centro deberá comunicarlo a los padres con antelación suficiente.

Consellería insta a los centros que garanticen el derecho de acudir a clase a aquellos alumnos que no hagan huelga. Obliga a los centros a comunicar la huelga con tiempo a los padres. Pero no sabemos cómo lo sabremos, pues Educación dejará que cada centro elija como avisar a las familias.

Pero claro, los directores deben cubrirse ante tanto despropósito, y la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria del "país valenciano" (Adies-PV) recomienda que en la notificación se haga constar que los padres seremos los responsables de los actos o hechos que pudieran ocurrir a los menores en huelga que no acudan al instituto.

Al final "hecha la ley hecha la trampa" como siempre, porque si les pasa algo a los niños, los responsables seremos los padres. ¡No pueden autorizar o desautorizar, pero la responsabilidad será nuestra! 

Qué manera de usar los menores para
el beneficio de los maestros del "país valenciano"

¡Indignante!

 Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!