Searching...
viernes, 6 de febrero de 2015

Montoro els valencians no acacharem el morro / Montoro los valencianos no agacharemos la cabeza

En este país els incauts van sobrant per tots els costats, de tots el colors, i de totes les ideologies. ¿Cóm pot vindre el ministre de facenda a Valéncia a dir que ell sap que la Comunitat Valenciana és junt a Balears i Múrcia  una de les més perjudicades pel sistema? 

I afirma “el temps que queda de llegislatura és massa curt per a reparar la situació, encara que podríem negociar la reforma del model”

Montoro ha admés la “infrafinanciació” que patix la Comunitat Valenciana i s'ha compromés que lo que d'ell depenga “l'atenció a la Comunitat Valenciana està garantisada”

En el mateix acte organisat per la Direcció Nacional de PP en la sèu del partit en Valéncia, ha justificat que fins ara “no han pogut reparar la situació per la necessitat de reduir el dèficit i mantindre els servicis fonamentals”, pero “és una llabor que hem d’acometre a curt determini”, en quan és consolide la recuperació.

El més aplaudit en l'acte ha segut el Rector de l'Universitat a Distància de Madrit, José Andrés Sánchez Pedroche, el qual ha advertit que “és pràcticament impossible posar d'acort a les comunitats autònomes perque totes fan càlculs de lo perdut o guanyat, i aixina, és impossible construir un model d'estabilitat econòmica”

Fabra en la seua llínea de no defendre lo valencià en cap lloc ni en cap àmbit ha defés el treball del seu govern per fer-lo en un context molt més difícil que el restant d'Espanya per eixa “infrafinanciació” i ha agraït a Montoro els 21.000 millons que la Comunitat va rebre de manera extraordinària en 2011 i els 2.000 millons que estalviarem al deixar sense interessos eixe deute a tornar. ¡No volem almoines Fabra! ¡Volem lo nostre!

En acabar les declaracions de Montoro, Fabra ha valorat que la reforma fiscal “fa possible que els ciutadans de la Comunitat Valenciana hagen pogut comprovar que cada més, 36 millons d'euros apleguen a les bojaques dels valencians”

¿Vostés han notat eixos 36 millons d'euros al més? Nosatros els assegurem que no, ya nos agradaria, perque a diferència dels polítics en 36 millons cadascú de nosatros podria viure més d'una vida. Per desgracia no hem escoltat cap declaració referent a la gent que porta sense treball tants anys que ya no s'enrecorda que és viure un més normal, de tota eixa gent que sobreviu en 426€ al més. No tenen ni idea de lo que passa en el carrer, viuen en el seu món de tot anirà millor i promeses buides.


És una llàstima que uns polítics facen més cas ad aquells que els extorsionen, que els amenacen i mil malifetes més, que als que sempre treballem callats i sense excloure a ningú. És molt dolorós pero és aixina de real, en Espanya si vols ser algú has de rebolicar-ho tot i aixina et donen més diners en la finançació, més competències...vergonya hauria de donar-los deixar-vos  extorsionar per aquells que no volen a Espanya i deixar de costat als que l'han defés sempre. 

¡Tot té un llímit, fins els més bons i badocs aplegaràn a un dia que s'alçaran!

Twitter : @CCivico_val
 Círcul Cívic Valencià


En este país los incautos van sobrando por todos los lados, de todos los colores, y de todas las ideologías. ¿Cómo puede venir el ministro de hacienda a Valencia a decir que él sabe que la Comunidad Valenciana es junto a Baleares y Murcia una de las más perjudicadas por el sistema?

Y afirma "el tiempo que queda de legislatura es demasiado corto para reparar la situación, aunque podríamos negociar la reforma del modelo"

Montoro ha admitido la "infrafinanciación" que sufre la Comunidad Valenciana y se ha comprometido a que lo que de él dependa "la atención a la Comunidad Valenciana está garantizada"
En el mismo acto organizado por la Dirección Nacional de PP en la sede del partido en Valencia, ha justificado que hasta ahora "no han podido reparar la situación por la necesidad de reducir el déficit y mantener los servicios fundamentales", pero "es una labor que tenemos que acometer a corto determine ", en cuando se consolide la recuperación.

El más aplaudido en el acto ha sido el Rector de la Universidad a Distancia de Madrid, José Andrés Sánchez Pedroche, quien ha advertido de que "es prácticamente imposible poner de acuerdo a las comunidades autónomas porque  todas hacen cálculos de lo perdido o ganado, y así, es imposible construir un modelo de estabilidad económica"

Fabra en su línea de no defender lo valenciano en ningún lugar ni en ningún ámbito ha defendido el trabajo de su gobierno por hacerlo en un contexto mucho más difícil que el resto de España por esa "infrafinanciación" y ha agradecido a Montoro los 21.000 millones que la Comunidad recibió de manera extraordinaria en 2011 y los 2.000 millones que ahorraremos al dejar sin intereses esa deuda a devolver. ¡No queremos limosnas Fabra! ¡Queremos lo nuestro!

Al terminar las declaraciones de Montoro, Fabra ha valorado que la reforma fiscal "hace posible que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana hayan podido comprobar que cada mes, 36 millones de euros llegan a los bolsillos de los valencianos"

¿Ustedes han notado esos 36 millones de euros al mes? Nosotros les aseguramos que no, ya nos gustaría, porque a diferencia de los políticos con 36 millones cada uno de nosotros podría vivir más de una vida. Por desgracia no hemos escuchado ninguna declaración referente a la gente que lleva sin trabajo tantos años que ya no se acuerda que es vivir un mes normal, de toda esa gente que sobrevive con 426 euros al mes. No tienen ni idea de lo que pasa en la calle, viven en su mundo de todo irá mejor y promesas vacías.


Es una lástima que estos políticos hagan más caso a aquellos que los extorsionan, que los amenazan y mil fechorías más, que a los que siempre trabajamos callados y sin excluir a nadie. Es muy doloroso pero es así de real, en España si quieres ser alguien tienes que enredar todo y así te dan más dinero en la financiación, más competencias…vergüenza debería darles dejarse extorsionar por aquellos que no quieren a España y dejar de lado a los que la han defendido siempre. 

¡Todo tiene un límite, hasta los más buenos y tontos llegarán a un día en que se levantarán!

Twitter : @CCivico_val
 Círculo Cívico Valenciano0 comentarios:

 
Back to top!