Searching...
jueves, 12 de febrero de 2015

Escola Valenciana insta a l'Administració a desenrollar una “Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià” / Escola Valenciana insta a la Administración a desarrollar una "Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano"

Comencem a llegir i lo primer que nos trobem és, la proposició de llei que insta  a les administracions a que desenrollen, escrita en català, enganyant als pares i mares valencians i apropiant-se de la paraula VALENCIÀ per a fer creure que ells lluiten per la nostra llengua. ¡Res més llunt de la realitat! Ells són uns del majors responsables de l'incursió del català en la nostra Comunitat Valenciana.


A mils de valencians nos agradaria que l'entitat “escola valenciana” es canviara el nom que des de sempre haurien d'haver portat per “escola valenciana de català”, ya que l'ensenyança que ells promulguen és la del català i l'unitat dels “països catalans”

L'universitat de Valéncia, la mateixa que se nega a posar un mural perque porta Senyeres i senyes valencianes “per no ferir la sensibilitat catalanista” reuní a representat de les coordinadores comarcals de “escola valenciana” “acadèmia valenciana de la llengua” “universitats públiques” “ampes” “entitats socials i polítiques” per a presentar “l'escola que volem” que tindria com a eixos bàsics: una escola plurilingüe, valenciana, pública, gratuïta, llaica, inclusiva, democràtica, oberta, participativa, crítica, creativa, innovadora, compromesa en l'entorn local i global, educadora i humana”

Vicent Moreno, president d'esta catalanista entitat en Valéncia, digué que les mides que es proponen són per a un futur immediat i que han de vore’s reflectides “en el canvi de la Generalitat Valenciana, un canvi necessari per a alvançar en positiu a l'educació que mereix l'alumnat valencià” “nosatros posarem les ferramentes i la societat ha de donar el pas”

També van reivindicar que “l'escola pública ha de ser l'eix vertebrador de l'educació perque és l'escola de tots, la que dona les mateixes oportunitats a tot lo món. Escola valenciana no fa més que mentir, i si no, vagen vostés a demanar escola per als seus fills en valencià o castellà,  acodixquen a un acte d'ells en una Senyera i voran com ni és de tots ni dona oportunitats a tot lo món.

Escola valenciana fent campanya a Compromís, eixe partit polític gens valencianiste  que ha deixat les camisetes arrere segons Oltra, acusa a l'actual eixecutiu per pagaments excessius i irregulars a l'escola concertada.

Entre uns i atres la casa per agranar, perque “escola valenciana” hauria de fer públic d'a on trau els diners per a finançar-se, hauria de fer públic que actuen en diners d'atra comunitat autònoma, la catalana, haurien de fer públic fins a on és llegal que facen els seus actes en els diners que l'eixecutiu de Artur Mas envia anualment a Valéncia per a finançar l'ensenyança en català dels nostres fills, nebots i nets.

L'únic propòsit d'escola valenciana és servir a l'imperialisme pancatalaniste i és hora de que els pares i mares que guarden silenci comencen a parlar sense por. Círcul Cívic Valencià els assessorarà , recolzarà i ajudarà en tot lo que estiga en les nostres mans.

Informar-se mai ha fet mal a ningú i
en CCV nos comprometem que guardarem
la privatisat de l'identitat dels
pares que nos demanen ajuda. 

Empezamos a leer y lo primero que nos encontramos es, la propuesta de la ley que instan a las administraciones a que desarrollen, escrita en catalán. Todos sabemos cómo han llegado y donde ha llegado esta gente, engañando a los padres y madres valencianos y apropiándose de la palabra VALENCIANO para hacer creer que ellos luchan por nuestra lengua. ¡Nada más lejos de la realidad! Ellos son unos de los mayores responsables de la incursión del catalán en nuestra Comunidad Valenciana.


A miles de valencianos nos gustaría que la entidad "escuela valenciana" se cambiara el nombre que desde siempre deberían haber llevado por "escuela catalana en Valencia", ya que la enseñanza que ellos promulgan es la del catalán y la unidad de los "países catalanes"

La Universidad de Valencia, la misma que se niega a poner un mural porque lleva Señeras y señas valencianas "para no herir la sensibilidad catalanista" reunió a representantes de las coordinadoras comarcales de "escuela valenciana" "academia valenciana de la lengua" "universidades públicas "" ampas "" entidades sociales y políticas" para presentar " la escuela que queremos” que tendría como ejes básicos: una escuela plurilingüe, valenciana, pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática, abierta, participativa, crítica, creativa, innovadora, comprometida con el entorno local y global, educadora y humana "

Vicent Moreno, presidente de esta catalana entidad en Valencia, dijo que las medida que se proponen son para un futuro inmediato y que deben verse reflejadas "en un cambio en la Generalitat, un cambio necesario para avanzar en positivo en la  educación que merece el alumnado valenciano "" nosotros pondremos las herramientas y la sociedad debe dar el paso"

También reivindicaron que "la escuela pública debe ser el eje vertebrador de la educación porque es la escuela de todos, la que da las mismas oportunidades a todo el mundo. Escuela valenciana no hace más que mentir, y si no vayan ustedes a pedir escuela para sus hijos en valenciano o castellano, acudan a un acto de ellos con una Señera y verán cómo ni es de todos ni da las misma oportunidades a todo el mundo .

Escuela valenciana haciendo campaña junto a Compromís, ese partido político para nada valenciano que ha dejado las camisetas atrás según Oltra, acusa al actual ejecutivo de hacer  pagos excesivos e irregulares en la escuela concertada.

Entre unos y otros la casa por barrer, porque "escuela valenciana" debería hacer público de dónde saca el dinero para financiarse, debería hacer público que actúan con dinero de otra comunidad autónoma, la catalana, deberían hacer público hasta donde es legal que hagan sus actos en el dinero que el ejecutivo de Artur Mas envía anualmente a Valencia para financiar la enseñanza en catalán de nuestros hijos, sobrinos y nietos.

El único propósito de escuela valenciana es servir al imperialismo pancatalanista y es hora de que los padres y madres que guardan silencio empiecen a hablar sin miedo. Círculo Cívico Valencia los asesorará, apoyará y ayudará en todo lo que esté en nuestras manos.

Informarse nunca ha hecho daño a nadie y
en CCV nos comprometemos a que guardaremos
la privacidad de la identidad
de los padres que nos pidan ayuda.


0 comentarios:

 
Back to top!