Searching...
viernes, 20 de febrero de 2015

Malaïda AVL i malaïts els que la crearen i la blindaren / Maldita AVL y malditos los que la crearon y la blindaron


¡Açò és massa gros ya! L'entitat normativa valenciana promou estudis de lliteratura catalana en les universitats de Cambridge, Torí i Amiens; l'acadèmia, que costa als valencians 2,9 millons anuals, forma a professors estrangers per a que ensenyen català. ¡I s'apunta a fer enquestes per a l’amo Artur Mas. No anem a escriure els calificatius que pensem, encara que de sobra ho mereixen. 


A vore quin destrellat és més gran a cada dia que passa. Artur Mas encarrega a la AVL, l'elaboració d'enquestes sobre l'us del català en la Comunitat Valenciana, entitat reconeguda pel nostre Estatut d'Autonomia i que se supon que ha de treballar per determinar i elaborar la normativa llingüística del valencià. A nosatros no nos sorprén perque portem massa temps denunciant que esta acadèmia és moltes coses, pero que de valenciana, no té res de res. 

Lo únic que han fet ha segut apropiar-se del nom de llengua valenciana de manera covart i canallesca, perque si en l’any 1983 al pares els hagueren dit que sos fills anaven a estudiar català disfrassat baix el nom de valencià, estiguen segurs que s’hagueren negat. Lladres del nom de la nostra llengua per a introduir el català en els nostres coleges i institucions enganyant a tot lo món, i en l’únic objectiu d’assessinar-nos llingüísticament. 

Si Círcul Cívic Valencià ha de tindre una missió, entre d’atres, ha de ser protegir el nom del valencià, nostra  llengua valenciana, i si volen utilisar un nom per ad allò que ensenyen en els coleges, que utilisen el nom verdader d’eixa llengua estrangera nomenada català. A les proves de que és català es remetem. 

L'entitat que presidix el traïdor i venut Ramon Ferrer, li planta cara a la Generalitat Valenciana, és burla de tot un poble, definix que el valencià és català i la relació en el govern català cada dia és més estreta per ad ells i més repugnant per a nosatros. La AVL forma part des de 2013 del grup d'experts junt a entitats catalanes i de Balears, que han acordat fer enquestes simultànees en metodologia compartida, per a determinar l'us del català fòra de Catalunya.

¿Qué fa el nostre govern davant esta situació? S'ha queixat, no sabem a on ni de quina manera, perque senyors del PPCV queixar-se en un periòdic està molt be de cara a la galeria, ¿pero qué van a fer al respecte? Mai han tingut lo que  s’ha que tindre per anar als tribunals i desfer-se de la tirania del govern català, que nos posa en els territoris de parla catalana, nos posa en el mapa dels “països catalans” 

¿Cóm poden permetre que un govern alié als votants de la població de la Comunitat Valenciana, done les ordens i nos deixe sempre com els més panolis d'Espanya? El mateix Conseller Santamaria reconeix que açò va més llunt de l'unitat de les llengües. Llavors, ¿Qué esperen per a actuar? 


¡Ah, no! Que vostés açò ya ho sabien i a pesar d'això en els presuposts de 2015, la AVL tornarà a contar en els seus casi tres millons d'euros per a fer i desfer com i quan els done la gana. Que vostés ya saben que dels 2,9 millons, la majoria (1,69 millons) corresponen a despeses de personal, que inclouen les dietes dels acadèmics. ¡Ni el viage ha de pagar-los l’Arturet! ¡Ya paguem els valencians! ¡No tenen vergonya ni els d'ací, ni els d'allí, ni el govern central per permetre que Mas faça lo que li dona la gana en Espanya! ¡Saben de sobra que l'únic propòsit de Catalunya és anexionar terres per a demanar l'independència en més autoritat! 

Els valencians estem seent fagocitats, els balears, aragonesos, i per supost els catalans que no volen deixar de ser espanyols, pero pareix que poc o res els importem els bons ciutadans front als que manipulen, adoctrinen, roben papers a Salamanca, furten història als valencians, s'apropien de tot lo que els dona la gana. Pero si açò passa, només ¡és perque els governs estan permetent-ho! I perque la gent estem seent pacífics i a voltes fins i tot massa bons, atres ya estarien armant-la, pero clar, tants anys d'escoltar que el fascistes, blaveros...som nosatros, que si ara ad algú se l'hi ocorre dir de fer alguna cosa que no siga callar i esperar damunt seriem els roïns d'esta història. Per que ademés de robar, saben fer-se molt be les víctimes. 

Ademés de tot lo mencionat adés, la AVL, a part de les enquestes, també conten en la colaboració de les universitats de Valéncia i de Castelló, que per mig de l'institut Ramon Llull portaran a terme els estudis sobre la llengua i lliteratura catalana. D'acort en l'informe elaborat per la Generalitat Catalana, la AVL també ha impulsat cursos de formació didàctica de la llengua com a idioma estranger. Aixina, l'entitat normativa ha organisat, junt a l'Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives d'universitats, la quarta edició d'uns cursos que haurien tingut lloc en Vinaròs i Morella en l'objectiu de “contribuir en la formació de futurs professors de llengua catalana en universitats de l'exterior de Catalunya. 

Senyors del PPCV la Llei de Senyes arriba tart i no servirà de res, no és pot recomprar lo que s'ha malvenut tantes voltes, en totes les llegislatures que han estat al càrrec del poble valencià no nos han deixat més alternativa que defendre-nos nosatros mateixos dels atacs nazi pancatalanistes. Perque nosatros i vostés sabem que eixa llei de senyes serà derogada només entre el tripartit i si per alguna desgràcia del destí, continuaren vostés en el govern, són molt capaços de llevar-la en acabant, perque només la van a fer per motius electoralistes. 

 Círcul Cívic Valencià


¡Esto es demasiado grande ya! La entidad normativa valenciana promueve estudios de literatura catalana en las universidades de Cambridge, Turín y Amiens; la academia, que cuesta a los valencianos 2,9 millones anuales, forma a profesores extranjeros para que enseñan catalán. ¡Y se apunta a hacer encuestas para su amo, Artur Mas. No vamos a escribir los calificativos que pensamos, aunque de sobra lo merecen.A ver qué sinsentido más grande nos encontramos cada día que pasa. Mas encarga a la AVL, la elaboración de encuestas sobre el uso del catalán en la Comunidad Valenciana, entidad reconocida por nuestro Estatuto de Autonomía y que se supone que tiene que trabajar para determinar y elaborar la normativa lingüística del valenciano. A nosotros no nos sorprende porque llevamos demasiado tiempo denunciando que esta academia es muchas cosas, pero que de valenciana, no tiene nada de nada.

Lo único que han hecho ha sido apropiarse del nombre de lengua valenciana de manera cobarde y canalla, porque si en el año 1983 a los padres les hubieran dicho que sus hijos iban a estudiar catalán disfrazado bajo el nombre de valenciano, estén seguros de que se hubiesen negado. Ladrones del nombre de nuestra lengua para introducir el catalán en nuestros colegios e instituciones engañando a todo el mundo, y con el único objetivo de asesinarnos lingüísticamente.

Si Círculo Cívico Valenciano debe tener una misión, entre otras, debe ser proteger el nombre del valenciano, nuestra lengua valenciana, y si quieren usar un nombre para  lo que enseñan en los colegios, que utilicen el nombre verdadero de esa lengua extranjera, el catalán. A las pruebas de que es catalán nos remitimos.

La entidad que preside el traidor y vendido Ramón Ferrer, le planta cara a la Generalitat, se burla de todo un pueblo, define que el valenciano es catalán y la relación con el gobierno catalán cada día es más estrecha para ellos y más repugnante para nosotros. La AVL forma parte desde 2013 del grupo de expertos junto a entidades catalanas y de Baleares, que han acordado hacer encuestas simultáneas en metodología compartida, para determinar el uso del catalán fuera de Cataluña.

¿Qué hace nuestro gobierno ante esta situación? Se ha quejado, no sabemos a dónde ni de qué manera, porque señores del PPCV quejarse en un periódico está muy bien de cara a la galería, ¿pero qué van a hacer al respecto? Nunca han tenido lo que hay que tener para ir a los tribunales y deshacerse de la tiranía del gobierno catalán, que nos pone en los territorios de habla catalana, nos pone en el mapa de los "países catalanes" y mil cosas más.

¿Cómo pueden permitir que un gobierno ajeno a los votantes de la población de la Comunidad Valenciana, dé las ordenes y nos deje siempre como los más tontos de España? El mismo Consejero Santamaría reconoce que esto va más allá de la unidad de las lenguas. Entonces, ¿Qué esperan para actuar?

¡Ah, no! Que ustedes esto ya lo sabían y a pesar de ello en los presupuestos de 2015, la AVL volverá a contar con sus casi tres millones de euros para hacer y deshacer cómo y cuando les dé la gana. Que ustedes ya saben que los 2,9 millones, la mayoría (1,69 millones) corresponden a gastos de personal, que incluyen las dietas de los académicos. ¡Ni el viaje debe pagarles Arturet! ¡Ya pagamos los valencianos! ¡No tienen vergüenza ni los de aquí, ni los de allí, ni el gobierno central para permitir que Mas haga lo que le da la gana en España! ¡Saben de sobra que el único propósito de Cataluña es anexionar tierras para pedir la independencia con más autoridad!

Los valencianos estamos siendo fagocitados, los baleares, aragoneses, y por supuesto los catalanes que no quieren dejar de ser españoles, pero parece que poco o nada les importamos los buenos ciudadanos frente a los que manipulan, adoctrinan, roban papeles en Salamanca, roban historia a valencianos, se apropian de todo lo que les da la gana. Pero si esto ocurre, ¡es porque los gobiernos están permitiéndolo! Y porque la gente estamos siendo pacíficos y a veces incluso demasiado buenos, otros ya estarían armándola, pero claro, tantos años de escuchar que los fascistas, blaveros ... somos nosotros, que si ahora a alguien se le ocurre decir o hacer algo que no sea callar y esperar, encima seriamos los malos de esta historia. Porque además de robar, saben hacerse muy bien las víctimas.

Además de todo lo mencionado anteriormente, la AVL, aparte de las encuestas, también cuenta con la colaboración de las universidades de Valencia y de Castellón, que por medio del instituto Ramon Llull llevarán a cabo los estudios sobre la lengua y literatura catalana. De acuerdo con el informe elaborado por la Generalitat Catalana, la AVL también ha impulsado cursos de formación didáctica de la lengua como idioma extranjero. Así, la entidad normativa ha organizado, junto al Instituto Ramon Llull y la Red Vives de Universidades, la cuarta edición de unos cursos que habrían tenido lugar en Vinaroz y Morella con el objetivo de "contribuir en la formación de futuros profesores de lengua catalana en universidades del exterior de Cataluña.
Señores del PPCV, la Ley de Señas llega tarde y no servirá de nada, no se puede recomprar lo que se ha malvendido tantas veces, en todas las legislaturas que han estado a cargo del pueblo valenciano no nos han dejado otra alternativa que defendernos  nosotros mismos de los ataques nazi pancatalanistas. Porque nosotros y ustedes sabemos que esa ley de señas será derogada sólo entre el tripartito y si por alguna desgracia del destino, continuaran ustedes en el gobierno, son muy capaces de terminar quitándola, porque sólo la van a hacer por motivos electoralistas.

 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!