Searching...
domingo, 4 de enero de 2015

¿A quí pretens enganyar ara Fabra? / ¿A quién pretendes engañar ahora Fabra?Nos alcem en la notícia, el 3 de giner, a tota portada de que el PPCV vol tornar als valencians lo que mai degueren furtar-nos, les Normes del Puig i els títuls de Lo Rat Penat ademés de donar el lloc que mereix a la RACV- no s'ofenga “Sr. Alberto Fabra” sino nos creem res de lo que vinga del seu eixecutiu- Que els populars proponen tancar l'aixeta de diners públics a les institucions que no respecten les Senyes d'Identitat és tan fals com que Fabra se senta valencià, ¿O nos explica el per qué esta notícia ix despuix d'haver dotat a la catalanista i traïdora AVL d'una intolerable quantitat de diners públics en els presuposts de 2015?

Diverses entitats cíviques li varem presentar al conseller Santamaria les esmenes que ara volen apropiar-se com si hagueren naixcut d'ells, pero a nosatros se nos va negar presentar eixes esmenes i com a conseqüència CCV i atres associacions se varem negar a entrar en l'observatori per considerar-lo una nova enganyifa del PPCV de cara als valencians i en l'únic propòsit d'arreplegar els vots valencianistes de cara a les eleccions de maig. ¿No creuen que és un poc tart? Tart per a fer lo que no han fet en tots els anys que han estat apoltronats en els seus cadirots i que hagueren pogut, ya no acabar en açò, hagueren pogut evitar que començara ¿Quí va fer intocable a l’AVL posant-la dins de l'Estatut d'Autonomia? ¡Vostés!

El discurs de cada quatre anys del PPCV, ¡Nosatros, el PPCV serem qui fem possible d'una vegada per totes la diferenciació de llengües entre valencià i català! ¿En quina llegislatura ho han complit? ¡En cap!

Ramon Ferrer estarà morint-se, pero de rialla al llegir les notícies, ¿Quàn el PPCV ha conseguit que l’AVL en este home al front se retracte de les barbaritats que estan fent en la llengua i cultura valencianes?

Mentrimentres el CJC ya pareix decantar-se a favor de l’AVL i en contra de la Llei de Senyes, el seu president ya s'ha pronunciat dient que esta llei podria utilisar-se per obviar la normativa oficial del valencià i que les entitats que reben subvencions haurien d'acatar les normes de la AVL. ¡Insumissió des de ya a la AVL!

És molt indignant que vostés diguen que deixaran de donar subvencions a qui no respecte les senyes del poble valencià, mentres els òmplin les boljaques de diners, els mateixos que porten més de tres décades en el poder i mai han fet res per evitar la catalanisació de les escoles, instituts, universitats, ¡Pero si fins i tot les pàgines oficials de la Generalitat estan escrites en perfecte català de la AVL! La Sra. Mª José Català no para de recolzar a totes les entitats antivalencianes, ¿aixina pensen defendre les senyes? Fabra ni sap ni vol saber, un president no votat per ningú que no ha alçat un dit en defensa dels valencians en estos anys que porta al front de l'eixecutiu del poble valencià. ¡Cap valencià el va votar, nos el van posar ahí a dit! I l'impressió és que el càrrec li ve tan gran que només deu tindre ganes de pedre les eleccions per a poder tornar a sa casa.

A tot açò, ¿Quí serà el candidat del PPCV a president de la Generalitat? ¿Quí a l'alcaldia de Alacant, Castelló i Valéncia? Nos tenen en un sense viure -o no- per saber qui s'atrevirà a donar la cara per el partit polític més traïdor als valencians de tota la suposta democràcia.

¿Quí serà el o la que done la cara per tot açò nomenat i ademés tindrà la valentia de seguir en la mentira de valencianisme del PPCV per a poder guanyar vots?

¡Sou els més indignes de nomenar-se valencians!

Círcul Cívic Valencià


Nos levantamos con la noticia, el 3 de enero, a toda portada de que el PPCV quiere devolver a los valencianos lo que nunca debieron robarnos, Les Normes del Puig y los títulos de Lo Rat Penat además de dar el lugar que merece a la RACV- no se ofenda "Sr. Alberto Fabra "sino nos creemos nada de lo que venga de su ejecutivo- Que los populares proponen cerrar el grifo de dinero público a las instituciones que no respetan las Señas de Identidad es tan falso como que Fabra se sienta valenciano, ¿O nos explica por qué esta noticia sale después de haber dotado a la catalanista y traidora AVL de una intolerable cantidad de dinero público en los presupuestos de 2015?

Varias entidades cívicas le presentamos al Conseller  Santamaría las enmiendas que ahora quieren apropiarse como si hubieran nacido de ellos, pero a nosotros se nos negó presentar esas enmiendas y como consecuencia CCV y otras asociaciones nos negamos a entrar en el observatorio por considerarlo una nueva engañifa del PPCV de cara a los valencianos y con el único propósito de recoger los votos valencianistas de cara a las elecciones de mayo. ¿No creen que es un poco tarde? Tarde para hacer lo que no han hecho en todos los años que han estado apoltronados en sus asientos calientes y que hubieran podido, ya no terminar con esto, ¡hubieran podido evitar que comenzara! ¿Quién hizo intocable a la AVL poniéndola dentro del Estatuto de Autonomía? ¡Ustedes!

El discurso de cada cuatro años del PPCV, ¡Nosotros, el PPCV seremos quienes haremos posible de una vez por todas la diferenciación de lenguas entre valenciano y catalán! ¿En qué legislatura lo han cumplido? ¡En ninguna!

Ramón Ferrer estará muriéndose, pero de risa al leer las noticias, ¿Cuando el PPCV ha conseguido que la AVL con este hombre al frente se retracte de las barbaridades que están haciendo con la lengua y cultura valencianas?

Mientras tanto el CJC ya parece decantarse a favor de la AVL y en contra de la Ley de Señas, su presidente ya se ha pronunciado diciendo que esta ley podría usarse para obviar la normativa oficial del valenciano y que las entidades que reciben subvenciones deberían acatar las normas de la AVL. ¡Insumisión desde ya a la AVL!

Es muy indignante que ustedes digan que dejarán de dar subvenciones a quien no respete las señas del pueblo valenciano, mientras les llenan los bolsillos de dinero, los mismos que llevan más de tres décadas en el poder y nunca han hecho nada para evitar la catalanización de las escuelas, institutos, universidades, ¡Pero si incluso las páginas oficiales de la Generalitat están escritas en perfecto catalán de la AVL! La Sra. Mª José Catalán no para de apoyar a todas las entidades antivalencianas, ¿así piensan defender las señas? Fabra ni sabe ni quiere saber, un presidente no votado por nadie que no ha levantado un dedo en defensa de los valencianos en estos años que lleva al frente del ejecutivo del pueblo valenciano. ¡Ningún valenciano lo votó, nos lo pusieron ahí a dedo! Y la impresión es que el cargo le viene tan grande que sólo debe de tener ganas de perder las elecciones para poder volver a su casa.

A todo esto, ¿Quién será el candidato del PPCV a presidente de la Generalitat? ¿Quién a la alcaldía de Alicante, Castellón y Valencia? Nos tienen en un sin vivir -o no- para saber quién se atreverá a dar la cara por el partido político más traidor a los valencianos de toda la supuesta democracia.

¿Quién será el o la que dé la cara por todo esto nombrado y además tendrá la valentía de seguir en la mentira de valencianismo del PPCV para poder ganar votos?

¡Son los más indignos de llamarse valencianos!
 
Círculo Cívico Valenciano
 

0 comentarios:

 
Back to top!