Searching...
miércoles, 7 de enero de 2015

Més llei de senyes / Más ley de señasSegons els radicals catalanistes “valencians” esta llei va en contra de tots els que representen al“país valencià” i tira a la societat quaranta anys arrere, i seguixen en lo que ad ells els preocupa de veritat “retirar o no otorgar subvencions públiques a aquelles activitats que suposen un greu o un menyspreu” cap a les senyes d'identitat,  atra cosa que els molesta i de quina manera,  serà que l'AVL I CVC se queden fòra de l'observatori perque Santamaria diu que el poble no les sent pròximes.

   Un Observatori que si contarà en la presència entre atres, de membres de Lo Rat Penat; la Real Acadèmia de Cultura Valenciana; el Tribunal de les Aigües; la Junta Rectora del Patronat del Misteri d'Elig; Patronat de la Festa de la Mare de Deu de la Salut d'Algemesí; Federació de Pilota Valenciana; Federació de Folclor Valenciana; Federació de Societats Musicals Valenciana i Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer.

   Ací arriba la part que no nos agrada a CCV “el caràcter de l'observatori serà consultiu” i per a marejar més, si és que se pot la perdiu, L'artícul 6 senyala que es reconeixen com a senyes d'identitat del poble valencià els símbols “de la Comunitat Valenciana” als quals se referix la llei 8/1984 del 4 de decembre per la qual es regulen els símbols valencians i la seua utilisació.

   Els catalanistes s'atrevixen a nomenar de tradició històrica o “popular”: el Sigle d'Or de la Llengua Valenciana; els Reals Monasteris de Santa Maria del Puig i Santa Maria de la Valldigna; l'Archiu de la Corona d'Aragó, en els termes prevists per la Llei 4/1998 de l'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià; el 9 d'Octubre; Els Furs i el Dret Civil Foral Valencià; els bens de la Comunitat declarats patrimoni de la Humanitat, aixina com els atres bens que es reconeixen en la Llei 4/1998 de l'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià.

   Més hauria d'arreplegar esta llei que ixcà nos enganyem i no siga a soles un nou engany als valencians de Lo Regne no als atres que se nomenen valencians pero que a soles miren cap a la seua amada Catalunya dictant de secessionista a la RACV i rient-li les gracietes a l’AVL i no ho diem nosatros, ho diuen ells en estes paraules; “El Consell aprova la llei de Senyes d'Identitat pròpia del règim franquista. La norma permetrà a l’Observatori, en el qual no estan ni l’AVL ni el CVC però sí Rat penat i la seccionista RACV”

   De pas EUPV ataca fen demagògia al dir que ““El que vol la gent –ha incidit- és treball digne, poder tenir assegurat el dret a l'habitatge, accedir a la sanitat sense problemes i que el patrimoni natural no siga destrossat”. I seguix “Fabra ens ha robat els mitjans de comunicació propis i en valencià, està fent fora de les escoles la nostra llengua, a banda aquesta Llei és la típica cortina de fum que tapa els autèntics problemes als quals hauria de donar resposta el Consell i no ha sigut capaç en tots aquests anys”, ha denunciat Tormo.

  El PPCV els han donat molt més de lo que els han furtat durant estos més de 35 anys, a soles tindre l’AVL dins de l’Estatut ya va ser regalar la Comunitat Valenciana per part del PPCV, aixina que ni uns ni atres han fet ni faran res per lo nostre.

   A CCV no nos vinguen plorant que el PPCV els ho ha llevat tot, perque simplement és mentira, tenen el català clavat en les escoles, el tenien en els mijos i els seguixen tenint encara que no tinguen “canal noi”, esta llei no farà res, que no els enganyen estos moderns de nova esquerra, ells busquen la total unitat de la llengua en el català i la mort completa del valencià. Si pujen al poder ya han anunciat intentar llevar-nos la Real Senyera, l’Himne Regional i tot lo que se’ls pose per davant que siga valencià.

   Per supost que els valencians volem un treball, una vivenda i tot el que per dret nos pertany, pero en CCV ni se'ls ocórrega utilisar la desgracia de tantes famílies per a  tapar uns i atres que part dels millons que haurien d'anar a solucionar eixos temes al final sempre van al foment del català en Lo Regne de Valéncia.

Círcul Cívic Valencià

 


Según los radicales catalanistas "valencianos" esta ley va en contra de todos los que representan al "país valenciano" y echa a la sociedad cuarenta años atrás, lo que a ellos les preocupa de verdad es la posibilidad de "retirar o no otorgar subvenciones públicas a aquellas actividades que suponen un agravio o  menosprecio hacia las señas de identidad, otra cosa que les molesta y de qué manera, será que la AVL y CVC se quedan fuera del observatorio porque Santamaría dice que el pueblo no las siente cercanas.

    Un Observatorio que si contará en la presencia entre otros, de miembros de Lo Rat Penat; la Real Academia de Cultura Valenciana; el Tribunal de las Aguas; la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche; Patronato de la Fiesta de la Virgen de la Salud de Algemesí; Federación de Pelota Valenciana; Federación de Folclor Valenciana; Federación de Sociedades Musicales Valenciana y Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer.

    Aquí llega la parte que no nos gusta a CCV "el carácter del observatorio será consultivo" y para marear más, si es que se puede la perdiz, el artículo 6 señala que se reconocen como señas de identidad del pueblo valenciano los símbolos "de la Comunidad Valenciana" a los que se refiere la ley 8/1984 del 4 de diciembre por la que se regulan los símbolos valencianos y su utilización.

    Los catalanistas se atreven a nombrar de tradición histórica o "popular": el Siglo de Oro de la Lengua Valenciana; los Reales Monasterios de Santa María del Puig y Santa María de la Valldigna; el Archivo de la Corona de Aragón, en los términos previstos por la Ley 4/1998 del 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano; el 9 de Octubre; Los Fueros y el Derecho Civil Foral Valenciano; los bienes de la Comunidad declarados patrimonio de la Humanidad, así como los demás bienes que se reconocen en la Ley 4/1998 del 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano.

    Más debería recoger esta ley que quisiéramos equivocarnos y que no sea solo un nuevo engaño a los valencianos de El Reino, no a los demás que se nombran valencianos pero que solo miran hacia su amada Cataluña tachando de  secesionista a la RACV y riéndole las gracias a la AVL y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos con estas palabras; "El Consejo aprueba la ley de Señas de Identidad propia del régimen franquista. La norma permitirá al Observatorio, en el que no están ni la AVL ni el CVC pero sí Lo Rat penado y la secesionista RACV"

    De paso EU ataca haciendo demagogia al decir que "" Lo que quiere la gente -ha incidido- es trabajo digno, poder tener asegurado el derecho a la vivienda, acceder a la sanidad sin problemas y que el patrimonio natural no sea destrozado ". Y sigue "Fabra nos ha robado los medios de comunicación propios y en valenciano, está echando fuera de las escuelas nuestra lengua, aparte esta ley es la típica cortina de humo que tapa los auténticos problemas a los que debería dar respuesta el Consejo y no ha sido capaz en todos estos años ", ha denunciado Tormo.

   El PPCV les ha dado mucho más de lo que les ha robado durante estos más de 35 años, solamente tener la AVL dentro del Estatuto ya fue regalar la Comunidad Valenciana por parte del PPCV, así que ni unos ni otros han hecho ni harán nada por lo nuestro.

    A CCV no nos vengan llorando que el PPCV se lo ha quitado todo, porque simplemente es mentira, tienen el catalán metido en las escuelas, lo tenían en los medios y los siguen teniendo aunque no tengan "canal noi", esta ley no hará nada, que no les engañan estos modernos de nueva izquierda, ellos buscan la total unidad de la lengua en el catalán y la muerte completa del valenciano. Si suben al poder ya han anunciado intentar quitarnos la Real Senyera, el Himno Regional y todo lo que se les ponga por delante que sea valenciano.

  Claro que los valencianos queremos un trabajo, una vivienda y todo lo que por derecho nos pertenece, pero con CCV ni se les ocurra utilizar la desgracia de tantas familias para tapar unos y otros que parte de los millones que deberían ir a solucionar esto temas al final siempre van al fomento del catalán en el Reino de Valencia.
Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!