Searching...
miércoles, 28 de enero de 2015

La Generalitat Catalana als jujats / La Generalitat Catalana a los juzgados

Círcul Cívic Valencià sempre ha manifestat el seu soport a Policarpo Sanchez en la seua lluita valenta i plena de raons per la devolució dels documents a l'archiu de tots els espanyols, que tenen la sèu en Salamanca.

El juge ha desestimat les alegacions de la Generalitat Catalana sobre els papers de Salamanca. La resolució judicial contra la que no cap recurs, obliga a Catalunya a enfrontar-se en els jujats a la demanda interposta per Policarpo Sanchez. 

Aixina de contundent i feliç es mostrava l'investigador “Ara veem molt més prop el dia en el qual els documents tornen a l'Archiu General de la Guerra Civil Espanyola, en sèu en Salamanca i que Catalunya manté indegudament en son poder”.

En la seua demanda, Sanchez solicita a la Justícia que demane a la Generalitat Catalana tots els documents “que no hagen segut incautats en Catalunya a persones naturals o jurídiques de caràcter privat en residència, domicili, delegació o seccions en Catalunya” i tots aquells que no hagen segut tornats a sos llegítims propietaris. De la mateixa manera també reclama “tots aquells documents i demés efectes que, complint els requisits, no han segut digitalisats en total integritat ni compulsats” Segons Sanchez són mils els documents que es troben en esta situació.

La demanda basada en la pròpia Llei de Restitució que va permetre realisar els enviaments i la Sentència del Tribunal Constitucional del 31 de giner de 2013, deixa ben clar que si la Generalitat Catalana no troba als llegítims propietaris dels documents, el titular dels documents seguirà sent l'Archiu Estatal del qual varen eixir, el de Salamanca.

“Anem a guanyar, puix a soles demanem que Artur Mas complixca la llei i la sentència del Constitucional, o si no que s'atenga a les conseqüències de viure en un Estat social i democràtic de Dret com és Espanya. Li serà molt difícil al seu conseller de Cultura resistir en el Tribunal les mirades de les famílies afectades, que han demanat el retorn de sos documents a l'archiu de tots els espanyols, en sèu en Salamanca” 

Policarpo ha destacat la postura del recent nomenat director general de Belles Arts i Archius, qui demanà públicament que Catalunya torne tots els documents que no els pertanyen, “paraules que venen a donar-nos la raó” apuntà Policarpo Sanchez.

La nostra més sincera enhorabona a Policarpo Sanchez que, com ell i tots vostés saben conta en el nostre recolzament per a la recuperació de l'Archiu de Salamanca.

Si algú està interessat en ajudar econòmicament a recuperar allò que el totalitarisme nos vol furtar pot fer aportacions en el BBVA  0182 6226 9302 0150 1278 a nom de "Asociación Salvar el Archivo de Salamaca"  Podeu contactar en ells en twitter @salvararchivo i en facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002562998681

Twitter : @CCivico_valCírculo Cívico Valenciano siempre ha manifestado su apoyo a Policarpo Sánchez en su lucha valiente y llena de razones para solicitar el retorno de los documentos al archivo de todos los españoles, que tienen la sede en Salamanca.

El juez ha desestimado las alegaciones de la Generalidad Catalana sobre los papeles de Salamanca. La resolución judicial contra la que no cabe recurso, obliga a Cataluña a enfrentarse en los juzgados a la demanda interpuesta por Policarpo Sánchez.

Así de contundente y feliz se mostraba el investigador "Ahora vemos mucho más cerca el día en el que los documentos vuelven al Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca y que Cataluña mantiene indebidamente en su poder"

En su demanda, Sánchez solicita a la Justicia que pida a la Generalidad Catalana todos los documentos "que no hayan sido incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña" y todos aquellos que no hayan sido devueltos a sus legítimos propietarios. Del mismo modo también reclama "todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos, no han sido digitalizados con  integridad ni compulsados". Según Sánchez son miles los documentos que se encuentran en esta situación.

La demanda basada en la propia Ley de Restitución que permitió realizar los envíos y la Sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de enero de 2013, deja bien claro que si la Generalitat Catalana no encuentra a los legítimos propietarios de los documentos, el titular de los documentos seguirá siendo el Archivo Estatal del que salieron, el de Salamanca.

"Vamos a ganar, pues solo pedimos que Artur Mas  que cumpla la ley y la sentencia del Constitucional, o si no que se atienda a las consecuencias de vivir en un Estado social y democrático de Derecho como es España. Le será muy difícil a su consejero de Cultura resistir en el Tribunal las miradas de las familias afectadas, que han pedido la devolución de sus documentos al archivo de todos los españoles, con sede en Salamanca"

Policarpo destacó la postura del recién nombrado director general de Bellas Artes y Archivos, quien pidió públicamente que Cataluña devuelva todos los documentos que no les pertenecen, "palabras que vienen a darnos la razón" apuntó Policarpo Sánchez.

Nuestra más sincera enhorabuena a Policarpo Sánchez que, como él y todos ustedes saben cuenta en nuestro apoyo para la recuperación del Archivo de Salamanca.Si alguien está interesado en ayudar en económicamente a recuperar aquello que el totalitarismo nos quiere quitar pueden hacer aportaciones en el BBVA  0182 6226 9302 0150 1278 a nombre de "Asociación Salvar el Archivo de Salamaca" Pueden contactar con ellos en tuiter @salvararchivo y en facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100002562998681

Twitter : @CCivico_val

Círculo Cívico Valenciano
0 comentarios:

 
Back to top!