Searching...
sábado, 10 de enero de 2015

Defendre lo nostre - Defender lo nuestro

CCV demana la destitució de la persona encarregada de les ret socials de l'ajuntament de Gandia per no disculpar-se en els que demanem que escriguen en valencià i deixen d'utilisar una llengua aliena a la nostra, com és la catalana. Encara que haurien de dimitir tots els encarregats de rets socials que utilisen el català en conte del valencià. Diem tots, perque evidentment en Lo Regne de Valéncia fa molt anys que deixà d'utilisar-se el valencià i fon substituït per l'aliena llengua catalana per qüestions purament polítiques. 

   “Compromís” demana la destitució de la persona encarregada de les rets socials de l'ajuntament de Gandia "pel que considera un insult i un menyspreu cap a la llengua que parlen i consideren com a pròpia milers de persones a la nostra ciutat". 

   CCV la demana per l'insult que portem patint décades al obligar-nos a escoltar català a diari en les institucions, en els coleges...perque la llengua que sentim com a pròpia la majoria de valencians és la valenciana. I si pregunten la gent els dirà que la valenciana i la castellana. Perque som valencians i espanyols, perque no fomentem una defensa de la nostra llengua que siga excloent. Perque no se cansarem de demanar la derogació de la catalanisada AVL i sobre tot no es cansarem de lluitar per la verdadera llengua valenciana. 

  Diu “compromís” que si l'administració local incomplix les seues normatives, en referència a la normativa municipal pel que fa als criteris de l’us del valencià per part de l’Ajuntament de Gandia que diu: “ Els fulls informatius, les pàgines webs, els anuncis i les publicacions se faran en valencià. Per a la promoció externa de la ciutat s’utilisarà, ademés del valencià, la llengua que en cada cas es considere adequada” no pot donar eixemple de normalisació llingüística a la ciutadania. Que estan farts de que els governants del PPCV utilise els mijos i les rets institucionals per oferir informació sectària, parcial i atacar als que, com ells, fan un bon us del manament democràtic de fiscalisar la gestió del govern. Que tot açò passa per posar a treballar gent poc professional i partidistes que no saben distinguir entre lo que és de tots i la seua ideologia particular. 

   ¿De veritat és creuen lo que diuen? Pero si el vostre major aliat en la normalisació del català a la nostra terra ha segut el PP, si vosatros utiliseu mijos, escoles, trobades, teatre, qualsevol cosa que se vos pose per davant per adoctrinar llingüísticament al nostres nanos. ¿Vosatros aneu a presumir de saber distinguir lo que és de tots i la vostra ideologia? -retòrica- Estes declaracions les traurem en el cas de que aplegueu a la Generalitat per recordar-vos com ereu de sectaris ya ans de arribar al poder.

¡Estem i estarem ací per adefendre la nostra llengua i llibertat!

 Círcul Cívic Valencia


CCV pide la destitución de la persona encargada de las redes sociales del ayuntamiento de Gandía por no disculparse con los que pedimos que escriban en valenciano y dejen de usar una lengua ajena a la nuestra, como es la catalana. Aunque deberían dimitir todos los encargados de redes sociales que utilizan el catalán y no el valenciano. Decimos todos, porque evidentemente en El Reino de Valencia hace muchos años que dejó de usarse el valenciano y fue sustituido por la ajena lengua catalana por cuestiones puramente políticas.

"Compromiso" pide la destitución de la persona encargada de las redes sociales del ayuntamiento de Gandía "por lo que considera un insulto y un desprecio hacia la lengua que hablan y consideran como propia miles de personas en nuestra ciudad".

CCV la solicita por el insulto que llevamos sufriendo décadas al obligarnos a escuchar catalán a diario en las instituciones, en los colegios... porque la lengua que sentimos como propia la mayoría de valencianos es la valenciana. Y si preguntan la gente les dirá que la valenciana y la castellana. Porque somos valencianos y españoles, porque no fomentamos una defensa de nuestra lengua que sea excluyente. Porque no nos cansaremos de pedir la derogación de la catalanizada AVL y sobre todo no nos cansaremos de luchar por la verdadera lengua valenciana.

Dice "compromiso" que si la administración local incumple sus normativas, en referencia a la normativa municipal en cuanto a los criterios del uso del valenciano por parte del Ayuntamiento de Gandía que dice: "Las hojas informativas, las páginas webs, los anuncios y las publicaciones se harán en valenciano. Para la promoción externa de la ciudad se utilizará, además del valenciano, la lengua que en cada caso se considere adecuada" no puede dar ejemplo de normalización lingüística a la ciudadanía. Que están hartos de que los gobernantes del PPCV utilicen los medios y las redes institucionales para ofrecer información sectaria, parcial y atacar a los que, como ellos, hacen un buen uso del mandato democrático de fiscalizar la gestión del gobierno. Que todo esto pasa por poner a trabajar gente poco profesional y partidistas que no saben distinguir entre lo que es de todos y su ideología particular.

¿De verdad se creen lo qué dicen? Pero si su mayor aliado en la normalización del catalán en nuestra tierra ha sido el PP, si vosotros utilizáis medios, escuelas, encuentros, teatro, cualquier cosa que se os ponga por delante para adoctrinar lingüísticamente a nuestros pequeños. ¿Vosotros vais a presumir de saber distinguir lo qué es de todos y vuestra ideología? -retórica- Estas declaraciones las sacaremos en el caso de que lleguéis a la Generalitat para recordaros como erais de sectarios ya antes de llegar al poder.
¡Estamos y estaremos aquí para defender nuestra lengua y libertad!

Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!