Searching...
miércoles, 7 de enero de 2015

Eliseu Climent / Eliseo Climent

Sempre m'ha fascinat la capacitat de falsetat i invenció d'este personage. Dir que ara estem millor que en els anys 60 quan ell anava a l'universitat, en plena dictadura franquista-espanyolista, és com a mínim, un insult a l'inteligència dels valencians. Dir que el “país valencià” va millor gràcies en gran part a ell, tant en cultura, llengua, unitat territorial...és un suïcidi de cara als valencians de be, este home deu pensar que els demés no llegim la prensa i lo que està més que clar és que mai acceptarà el fracàs de l’ideologia que va apadrinar en son moment: el valencianisme catalanista. Eixe que ha adoctrinat a tres generacions de chiquets valencians convertint-los en un arma molt més perillosa de lo que ell es pensa. ¿I en quins diners? No se perguen les seues declaracions, els trauran de molts dubtes.

-Per a 2015 crear una articulació del món econòmic dels “països catalans”, en el nom d’Euro-regió de l’Arc Mediterràneu. Hi haurà un agermanament econòmic -¿Quí deya que a soles volien l'unitat llingüística?
-Quan començàrem, el meu amic Fuster deya que “el país sols dona per a un full parroquial” En la primera época esta casa es va inaugurar en un encontre d’astronautes de tot lo món per a trencar l’esquema, de que açò no era Lo Rat Penat. LRP hauria d'eixir al pas d'estes declaracions.

-En els anys 60, estàvem en un piset, en la llibreria, el centre de reunions clandestines... En l’any 68 ACPV era llegal i necessitàvem un lloc. No m’ho vaig pensar dos vegades i vaig anar a parlar en Jordi Pujol, de qui soc molt amic, i li vaig dir: “M’heu d’ajudar en este proyecte” ¿Quí nega ara l'aportació econòmica de Catalunya?

-Ha canviat la mentalitat dels empresaris, la de la societat, l'universitat. No hem fet el salt en la política pero espere que en 2015 el canvi siga possible. ¡Ací estarem nosatros per donar la cara per lo valencià!
-Hi ha motius per a l’esperança: s’ha desmontat l'anticatalanisme, ha desaparegut Unió Valenciana. Empresaris com Boluda o Federico Félix parlen de tindre un partit nacionalista. Ha segut una llàstima que el “país valencià” no haja tingut una Convergència i Unió. ¿De veritat se creu lo que diu?

-La meua esperança, la meua intenció, la meua confiança és que TV3 torne en 2016. Crec que RTVV té molt difícil reobrir, pràcticament impossible, primer arribarà TV3 que Canal 9. Ara, sí fora una nova ràdio-televisió pública, la de la ILP,a on ACPV ha estat batallant, estaria be. ¿Quí defén RTVV gent del “país valencià”?
-Una Catalunya independent li anirà be al “país valencià. Per a que desaparega l'anticatalanisme i per atra part si un tros del país s’independisa té millor qualitat de vida, més força i, això serà beneficiós per a nosatros i econòmicament nos anirà millor. ¿Quín país "Sr Climent"? ¿Podria vosté argumentar i demostrar en documents originals i sense manipular l'existència de "país valencià? ¿Este home no sap que Catalunya una volta siga independent nos chafarà com si fórem insectes?

-Soc amic de Pujol des dels 18 anys, molt amics. Ell és de les poques persones que coneixen els “països catalans” pam a pam. Un dia anàvem els dos per la Marina i ell anava nomenant-me llocs, muntanyes i pobles. Cal recordar que ell en els anys 50 anava a casa de Xavier Casp i a casa de Joan Fuster, ell ha tingut una especial sensibilitat pel “país valencià”, eficaç i discreta. ¡Manco mal que Pujol, segons Lerma i Zaplana no tenia res que vore en lo que passà i passa ací!

-Podem votarà contra el PP i pot bloquejar Ciutadans i UPyD. ¡Podem, ya sabeu per a que vols volen!

   Per a qui encara no sàpia qui és Climent, és el president de ACPV “acció cultural del país valencià” que anualment rep de l'eixecutiu català una fotracada de diners tan escandalosa com llamentable per al foment del català en les nostres terres. Si esta gent no estiguera subvencionada per Catalunya res de tot açò haguera passat ni estaria passant en Lo Regne de Valéncia.

¿Despuix d'estes declaracions encara n’hi ha qui pensa que el catalanisme no ha segut un invent subvencionat des de Catalunya en l'ajuda dels traïdors valencians?
Círcul Cívic Valencià


Siempre me ha fascinado la capacidad de falsedad e invención de este personaje. Decir que ahora estamos mejor que en los años 60 cuando él iba a la universidad, en plena dictadura franquista-españolista, es como mínimo, un insulto a la inteligencia de los valencianos. Decir que el "país valenciano" va mejor gracias en gran parte a él, tanto en cultura, lengua, unidad territorial... es un suicidio de cara a los valencianos de bien, este hombre debe pensar que los demás no leemos la prensa y lo que está más que claro es que nunca aceptará el fracaso de la ideología que apadrinó en su momento: el valencianismo catalanista. Ese que ha adoctrinado a tres generaciones de niños valencianos convirtiéndolos en un arma mucho más peligrosa que una de fuego. ¿Y con qué dinero? No se pierdan sus declaraciones, los sacarán de muchas dudas.

-Para 2015 crear una articulación del mundo económico de los “países catalanes” con el nombre de Euro-región del Arco Mediterráneo. Habrá un hermanamiento económico -¿Quién decía que sólo querían la unidad lingüística?

-Cuando empezamos, mi amigo Fuster decía que "el país sólo da para una hoja parroquial" En la primera época esta casa se inauguró con un encuentro de astronautas de todo el mundo para romper el esquema, de que esto no era Lo Rat Penat. LRP debería salir al paso de estas declaraciones.

-En los años 60, estábamos en un pisito, en la librería, el centro de reuniones clandestinas... En el año 68 ACPV era legal y necesitábamos un lugar. No me lo pensé dos veces y fui a hablar con Jordi Pujol, de quien soy muy amigo, y le dije: "Me tenéis que ayudar en este proyecto" ¿Quién niega ahora la aportación económica de Cataluña?

-Ha cambiado la mentalidad de los empresarios, la de la sociedad, la universidad. No hemos dado el salto en la política pero espero que en 2015 el cambio sea posible. ¡Aquí estaremos nosotros para dar la cara por lo valenciano!

-Hay motivos para la esperanza: se ha desmontado el anti-catalanismo, ha desaparecido Unión Valenciana. Empresarios como Boluda o Federico Félix hablan de tener un partido nacionalista. Ha sido una lástima que la Comunidad Valenciana no haya tenido una CiU. ¿De verdad se cree lo que dice?

-Mi esperanza, mi intención, mi confianza es que TV3 vuelva en 2016. Creo que RTVV tiene muy difícil reabrir, prácticamente imposible, primero llegará TV3 que Canal 9. Ahora, si fuera una nueva radio-televisión pública, la de la ILP, donde ACPV ha estado batallando, estaría bien. ¿Quién defiende RTVV gente del "país valenciano"?

-Una Cataluña independiente le irá bien al "país valenciano”. Para que desaparezca el anti-catalanismo y por otra parte, si un trozo del País se independiza tiene mejor calidad de vida, más fuerza… esto será beneficioso para nosotros y económicamente nos irá mejor. ¿Qué país “Sr. Climent? ¿Podría usted argumentar y demostrar en documentos originales y sin manipular la existencia de “país valenciano”? ¿Este hombre no sabe que Cataluña una vez sea independiente nos aplastará como si fuéramos insectos?

-Soy amigo de Pujol desde los 18 años, muy amigos. Él es de las pocas personas que conocen los “países catalanes” palmo a palmo. Un día íbamos los dos por la Marina y él iba nombrándome lugares, montañas y pueblos. Hay que recordar que él en los años 50 iba a casa de Xavier Casp y a casa de Joan Fuster, él ha tenido una especial sensibilidad por Valencia, eficaz y discreta. ¡Menos mal que Pujol, según Lerma y Zaplana no tenía nada que ver con lo que pasó y pasa aquí!

-Podemos Votará contra el PP y puede bloquear a Ciudadanos y UPyD. ¡Podemos, ya sabéis para que os quieren!

    Para quien aún no sepa quién es Climent, es el presidente de ACPV "acción cultural del país valenciano" que anualmente recibe del ejecutivo  catalán una intolerable cantidad de dinero tan escandalosa como lamentable para el fomento del catalán en nuestras tierras. Si esta gente no estuviera subvencionada por Cataluña nada de todo esto hubiera pasado ni estaría pasando en El Reino de Valencia.

¿Después de estas declaraciones todavía hay quien piense que el catalanismo no ha sido un invento subvencionado desde Cataluña con la ayuda de los traidores valencianos?
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!