Searching...
viernes, 30 de enero de 2015

La pancatalanista i traïdora "escola valenciana" / La pancatalanista y traidora “escola valenciana”


Escola valenciana, o lo que és lo mateix, l'entitat que defén que els valencians parlem català, que infecta als nostres menuts en l'educació dins dels coleges en la fastidiosa unitat de la llengua, que a sos pares els amenaça de forma molt sotil per a que callen o sos fills si protesten seran apartats, rebujats i objecte de burles. Eixa associació que vol fer creure als pares que són uns incults i que ells són posseïdors de la veritat divina marcada per catalunya i el seu malalt anhel de anexionar la Comunitat Valenciana i més territoris per a formar el grandiós imperi català en el nom de “països catalans” , eixe imperi que promet una vida en treball per a tots, sense corrupció política, sense castellà, sense Espanya, en una llengua que tots parlaran com si de robots es tractara, a on tots seran molt cults i no se quantes follies més. ¡Eixa “escola valenciana” és deslleal als valencians!


Per cert, menten més que respiren, per si als pares els interessa informar-se de la veritat i deixar ya les pors, haurien de saber que; “escola valenciana” no seria ningú si li tallaren les subvencions de diners públics que arriben des de catalunya per a menjar la testerola i intentar adoctrinar a alacantins, castellonencs i valencians. 

Són com una secta de les películes -”Vine en nosatros, som l'única veritat i la salvació de Valéncia front als espanyolistes”- ¡Ya està be de fer teatre! 

Imaginen vostés si fan be el seu treball catalanisador que ara opten a un premi en Catalunya “pel seu treball pel català”. En concret opten al premi “que distinguix a l'associació que més ha treballat per la llengua catalana” que s'entregarà el pròxim 12 de febrer en Barcelona. ¿Per qué una associació de Valéncia, que està dins de l'educació dels nostres chiquets, que treballa en territori de la Comunitat Valenciana opta a un premi per treballar per una llengua aliena? Jugen vostés mateixos i no perguen detall des d'a on els apleguen els diners per a poder treballar tant i tant be pels interessos catalans en la nostra terra.

Artur Mas, o lo que és lo mateix, la Generalitat Catalana, li otorgà en el primer trimestre de 2014 ajudes a “escola valenciana” per un montant de 110.000 euros, 102.900 en 2013 i 193.500 en 2011 ya veuen vostés de qué viu “escola valenciana”, d'eixos diners i de la promesa d'incorporar a la Comunitat Valenciana en el procés secessionista català, per al qual necessita anexionar la nostra terra i al qual “escola valenciana” està més que disposta a contribuir. ¡Ningú ven duros a pessetes!

“Escola valenciana” té com a única missió traïcionar i malvendre la nostra terra, cultura, costums i llengua com si fora d'ells i els demés no fórem valencians ni tinguérem els mateixos drets de decidir. ¿A quí o quant han preguntant a la societat valenciana si volem ser catalans i deixar de ser valencians i espanyols? 

¡Som valencians i parlem valencià!

Círcul Cívic Valencià
Escuela valenciana, o lo que es lo mismo, la entidad que defiende que los valencianos hablamos catalán, que infecta a nuestros hijos con la educación dentro de los colegios con la dichosa unidad de la lengua, que a los padres los amenaza de forma muy sutil para que callen o sus hijos, si protestan serán apartados, rechazados y objeto de burlas. Esa asociación que quiere hacer creer a los padres que son unos incultos y que ellos son poseedores de la verdad divina marcada por Cataluña y su enfermo anhelo de anexionar la Comunidad Valenciana y más territorios para formar el grandioso imperio catalán con el nombre de "países catalanes ", ese imperio que promete una vida con trabajo para todos, sin corrupción política, sin castellano, sin España, con una lengua que todos hablarán como si de robots se tratara, donde todos serán muy cultos y no sé cuantas locuras más. ¡Esa "escuela valenciana" es desleal a los valencianos!


Por cierto, mienten más que respiran, por si a los padres les interesa informarse de la verdad y dejar ya los miedos, deberían saber que; "Escuela valenciana" no sería nadie si le cortaron las subvenciones de dinero público que llegan desde Cataluña para comer la cabeza e intentar adoctrinar a alicantinos, castellonenses y valencianos.

Son como una secta de las películas - "Ven con nosotros, somos la única verdad y la salvación de Valencia frente a los españolistas" - ¡Ya está bien de hacer teatro!

Imaginen ustedes si hacen bien su trabajo catalanizador que ahora optan a un premio en Cataluña "por su trabajo por el catalán". En concreto optan al premio "que distingue a la asociación que más ha trabajado por la lengua catalana" que se entregará el próximo 12 de febrero en Barcelona. ¿Por qué una asociación de Valencia, que está dentro de la educación de nuestros niños, que trabaja en el territorio de la Comunidad Valenciana opta a un premio por trabajar por una lengua ajena? Juzguen ustedes mismos y no pierdan detalle de donde  reúnen el dinero para poder trabajar tanto y tan bien por los intereses catalanes en nuestra tierra.

Artur Mas, o lo que es lo mismo, la Generalitat Catalana, le otorgó en el primer trimestre de 2014 ayudas a "escuela valenciana" por un montante de 110.000 euros, 102.900 en 2013 y 193.500 en 2011. Ya ven ustedes de qué vive "escuela valenciana ", de ese dinero y de la promesa de incorporar a la Comunidad Valenciana en el proceso secesionista catalán, para el que necesita anexionar nuestra tierra y al que" escuela valenciana "está más que dispuesta a contribuir. ¡Nadie vende duros a pesetas!

"Escuela valenciana" tiene como única misión traicionar y malvender nuestra tierra, cultura, costumbres y lengua como si fuera de ellos y los demás no fuéramos valencianos ni tuviéramos los mismos derechos a decidir. ¿A quién o cuánto han preguntando a la sociedad valenciana si queremos ser catalanes y dejar de ser valencianos y españoles?


¡Somos valencianos y hablamos valenciano!

Círculo Cívico Valenciano

1 comentarios:

Buitre dijo...

La secta catalana junt a la màfia de l'imperialisme català, pot seguir marejant a lo regne de Valéncia, pero no pot anular-mos. Tingau present, pancatalanistes, que entre "vusaltras" i mosatros, sempre hi haurà una gran diferència.

 
Back to top!