Searching...
jueves, 8 de enero de 2015

¡Senyor quanta paciència! / ¡Señor cuanta paciencia!

¡Senyor quanta paciència! - Círcul Cívic Valencià
Els antivalencians -només tenen que vore vostés el llaç que utilisen- “enllaçats per la llengua” se queixen amargament dels atacs al domini llingüístic català, la absència de la normalisació del català. Entre els més atacats destaquen els mijos de comunicació i l'ensenyança. ¿Qué més volen si l'escola està totalment governada per la catalanisació?

Atacs als “franjolins” aragonesos -¡quina barra!- que segons esta gent volen dignificar el català i el Govern aragonés no els deixa – que estrany que una Comunitat castellana-parlant se negue ¿eh?- o en el sur valencià a on els seus companyons “el tempir” a soles volen tindre una llengua cap a la llibertat de l'unitat del català.

Se mostren, en canvi, molt contents per la negació en les Balears de l'aplicació del Decret TIL, el passacarrer contra la sentència del TSJ quan este va aprovar el castellà en l'educació del “principat” -¿coneixen vostés algun atre principat dins de l'Estat espanyol a part del d'Astúries?- i feliciten a “salses” en Guardamar, “fraga” en Maó i fins i tot en l'Alguer. 

Se queixen amargament del poc català que deprenen els nostres chiquets, tal volta per això recomanen als pares tot un regal per a estes festes, un llibre en perfecte català sobre una història d'amistat i el respecte a la diferència -¿Vostés posen en pràctica estos valors alguna vegada?- I com no, el llibre ha d'anar ben acompanyat per a poder adoctrinar més als nostres chiquets en un cd en el conte i moltes cançons i fin i tot ha segut firmat per l'autor en una coneguda llibreria del carrer D. Juan d'Àustria.

La catalanista STEPV ya va anunciant per a 2015 la seua lluita per a donar soport als mestres, que no se lleven hores lectives de català i la derrogació de la LOMCE

En CCV ya no nos hauria de sorprende res de lo que facen o deixen de fer estos valencians renegats de la seua terra i antepassats. Pero d’igual manera que ells se queixen, sense raó, nosatros els diem que ací nos tindran per a defendre l’autentic  valencià en tots els seus aspectes. No tindrem subvencions de l'AVL, ni de les entitats catalanes que vos fan la faena més fàcil en diners, pero tenim i tindrem la raó, la veritat i les ganes infinites de lluitar per la nostra benvolguda terra. 

   CCV també estarà en 2015 donat la cara front al catalanisme i per a defendre a tot Lo Regne, ¡Mes qué mai la lluita continuarà!  
 Círcul Cívic Valencià¡Señor cuánta paciencia! - Círculo Cívico Valenciano
Los anti valencianos -sólo tienen que ver ustedes el lazo que utilizan- "enlazados por la lengua" se quejan amargamente de los ataques al dominio lingüístico catalán, de la ausencia de la normalización del catalán. Entre los más atacados destacan los medios de comunicación y la enseñanza. ¿Qué más quieren si la escuela está totalmente gobernada por la catalanización?

Ataques a los "franjolins" aragoneses -¡Qué barbaridad! - Que según esta gente quieren dignificar el catalán y el Gobierno aragonés no les deja - que raro que una Comunidad castellanoparlante se niegue ¿eh? - O en el sur valenciano donde sus compañeros de  "el tempir" solo quieren tener una lengua hacia la libertad de la unidad del catalán.

Se muestran, en cambio, muy contentos por la negación en las Baleares de la aplicación del Decreto TIL, el pasacalle contra la sentencia del TSJ cuando éste aprobó el castellano en la educación del "principado" -¿Conocen ustedes algún otro principado dentro del Estado español aparte del de Asturias? - y felicitan a "salses" en Guardamar, "fraga" en Mahón e incluso en l’Alguer.

Se quejan amargamente del poco catalán que aprenden nuestros niños, tal vez por eso recomiendan a los padres todo un regalo para estas fiestas, un libro en perfecto catalán sobre una historia de amistad y el respeto a la diferencia -¿Ustedes ponen en práctica estos valores alguna vez? - y como no, el libro debe ir bien acompañado para poder adoctrinar más a nuestros niños con un cd que incluye el cuento y muchas canciones, el cuento ha sido firmado por el autor en una conocida librería la calle D. Juan de Austria.

La catalanista STEPV ya va anunciando para 2015 su lucha para dar soporte a los maestros, que no se quitan horas lectivas de catalán y la derogación de la LOMCE.

En CCV ya no nos debería sorprender nada de lo que hagan o dejen de hacer estos valencianos renegados de su tierra y antepasados. Pero de igual manera que ellos se quejan, sin razón, nosotros les decimos que aquí nos tendrán para defender el auténtico valenciano en todos sus aspectos. No tendremos subvenciones de la AVL, ni de las entidades catalanas que os hacen el trabajo más fácil con su dinero, pero tenemos y tendremos la razón, la verdad y las ganas infinitas de luchar por nuestra querida tierra.

    CCV también estará en el 2015 dado la cara frente al catalanismo y para defender a todo El Reino, ¡Más que nunca la lucha continuará!
 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!