Searching...
miércoles, 28 de enero de 2015

Uns resistixen, atres ho fan debades, o ¿cobren? / Unos resisten, otros lo hacen gratis, o ¿cobran?

Els supermercats Alcampo i Dia no han cedit a les pressions que estan rebent per part de vàries plataformes catalanistes i declaren que no hi ha intenció de canviar res en l'idioma de les seues webs.

Santander, McDonald's, Stratbucks de moment se neguen a afegir a les seues webs la llengua catalana. Les empreses reconeixen que han rebut solicituts i inclús pressions per a que açò se faça efectiu i s'implante el català en les seues pàgines webs.

¿Llegal? Ya no ho sabem... ¿Lícit, que esta pressió la facen organisacions procedents del catalanisme més radical i de forma indirecta de la Generalitat Catalana? ¡Per supost que no! Com sempre pel mig la “plataforma per la llengua” associació declarada no governamental creada en 1993 per a garantisar la presència del català en tots els àmbits – i per desgracia la nostra terra és u d'eixos àmbits! 

La poca vergonya del Govern Central i sumada a la més frustant és la gens ni miqueta d'ètica del govern valencià que permeten que associacions com esta “no governamental” reba tots els anys 36.000 € directes de la Generalitat Catalana, o siga, de tots els espanyols, des de 2006 i de tots és sabut que atres instàncies nacionalistes i anexionistes reben diners públics per fer estes llabors destructives d'acossar, pressionar, vindre a Valéncia a fer campanyes pagades en eixos diners bruts. 

¡Si esta gent se quedara en sa casa tots estaríem més tranquils, en la Comunitat Valenciana ya tenim prou en els seus borreguets adoctrinats que farien eixes campanyes debades en tal de nomenar-se gent culta! 

Ací en Consum ya en tenim prou de catalanisat, ¿Qué guanyen per traïcionar la seua terra d'orige?¿Val la pena? 


¿Cóm nos explicaria el Sr. Juan Roig que en la mateixa Valéncia, Mercadona pose a disposició dels clients valencians els tríptics en complet barceloní? En paraules com: "seva, consulti, descarregui, aquesta, sol.licituts, veure, realitzades, amb, actualitzar..." Com una image val molt més que mil paraules ací els deixem la web de Mercadona en un idioma que ni la AVL entendria i ¡això ya és dir eh! https://www.tarjetamercadona.es/local_tlaf/login_tlaf_mercadona_CAT.html#

¡Quant de despropòsit i falta de respecte per la seua terra natal, Juan Roig! Que en Catalunya pose una web en català barceloní pur i dur nos és indiferent, pero que els tríptics que se repartixquen en supermercats de Valéncia, Carrer Mestre Bellver, per eixemple, és d'una ingerència sense calificatiu. Eixa llengua és aliena a la nostra, per si ningú li ho ha dit encara, pero no és preocupe que ya li ha anirem recordant nosatros i tots els valencianistes de be que si volen, lliurement poden cridar a reclamar que canvien els tríptics. Ací els deixem el teléfon gratuït de Mercadona a on estem segurs que no els importarà arreplegar les nostres sugerències. 900-500-103 

Per estos motius des de CCV li exigim una rectificació en els tríptics y la pàgina web per a que estiguen escrites en ¡VALENCIÀ!. Si necessita assessorament per a escriure en valencià estem a la seua disposició.

Sr. Roig en Valéncia parlem i escrivim valencià. No nos porte una llengua aliena que ni és ni serà la nostra. 
¡En una AVL ya tenim prou!
Círcul Cívic ValenciàLos supermercados Alcampo y Día no han cedido a las presiones que están recibiendo por parte de varias plataformas catalanistas y declaran que no tienen intención de cambiar nada en el idioma de sus webs.

Santander, McDonalds, Stratbucks de momento se niegan a añadir a sus webs la lengua catalana. Las empresas reconocen que han recibido solicitudes e incluso presiones para que esto se haga efectivo y se implante el catalán en sus páginas webs.

¿Legal? Ya no lo sabemos… ¿Lícito, que esta presión la hagan organizaciones procedentes del catalanismo más radical y de forma indirecta de la Generalidad Catalana? ¡Por supuesto que no! Como siempre por medio la "plataforma para la lengua" asociación declarada no gubernamental creada en 1993. Para garantizar la presencia del catalán en todos los ámbitos - y por desgracia nuestra tierra es uno de esos ámbitos!

La poca vergüenza del Gobierno Central y sumada a la más frustrante es la falta de ética del gobierno valenciano que permiten que asociaciones como ésta "no gubernamental" reciba todos los años € 36.000 directos de la Generalidad Catalana, o sea, de todos los españoles, desde 2006 y de todos es sabido que otras instancias nacionalistas y anexionistas reciben dinero público para hacer estas labores destructivas de acosar, presionar, venir a Valencia a hacer campañas pagadas con ese dinero sucio.

¡Si esta gente se quedara en su casa, todos estaríamos más tranquilos, en la Comunidad Valenciana ya tenemos suficiente con sus borreguitos adoctrinados que harían esas campañas gratis con tal dárselas de gente culta!

Aquí con Consum ya tenemos bastante de catalanizado, ¿Qué ganan por traicionar su tierra de origen? ¿Vale la pena?

¿Cómo nos explicaría el Sr. Juan Roig qué en la misma Valencia, Mercadona ponga a disposición de los clientes valencianos los trípticos en completo barceloní?. En paraules com: "seva, consulti, descarregui, aquesta, sol.licituts, veure, realitzades, amb, actualitzar..." Como una imagen vale más que mil palabras aquí les dejamos la web de Mercadona en un idioma que ni la AVL entendería y ¡eso ya es decir eh! https://www.tarjetamercadona.es/local_tlaf/login_tlaf_mercadona_CAT.html#

¡Cuánto despropósito y falta de respeto por su tierra natal, Juan Roig! Que en Cataluña ponga una web en catalán barcelonés puro y duro nos es indiferente, pero que los trípticos que se reparten en supermercados de Valencia, por ejemplo  Calle Mestre Bellver, es de una injerencia sin calificativo. Esa lengua es ajena a la nuestra, por si nadie se lo ha dicho todavía, pero no se preocupe que ya se lo iremos recordado nosotros y todos los valencianistas de bien que si quieren, libremente pueden llamar a reclamar que cambien los trípticos. Aquí les dejamos el teléfono gratuito de Mercadona en donde estamos seguros de que no les importará recoger nuestras sugerencias. 900-500-103

Por estos motivos desde CCV le exigimos una rectifiación en los trípticos y en la página web para que estén escritos en ¡VALENCIANO!. Si necesita asesoramiento para escribir en valenciano estamos a su disposición. 
Sr. Roig en Valencia hablamos y escribimos valenciano. No nos traiga una lengua ajena que ni es ni será la nuestra.
¡Con una AVL ya tenemos bastante!
Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!