Searching...
viernes, 16 de enero de 2015

Una exposició, una mentira més / Una exposición, una mentira más

Baix el nom “una exposició que aborda el valencianisme” es va inaugurar l'atre dia en Castelló l'exposició “100 anys de l'Acte d'Afirmació Valencianista i de la Mancomunitat de Catalunya” -no poden parar de tocar els nassos i contar mentires com a cabaços- seguixen en “la lluita per la recuperació de l'autogovern” – l’autogovern català i a nosatros tractar-nos com a fidels servidors, per no dir borregos- L'acte de presentació va ser en el Casal d'Acció Cultural de Castelló -més diners per a pagar sèus que... ¿d'a ón apleguen? 

Que els participants en l'acte inaugural foren Nomdedéu (Compromís) i Joan Francesc Mira (acció cultural del país valencià), ya nos dona una idea molt clara que esta exposició serà de tot manco valencianista. Pero com estes persones s'han pujat al carro de ser catalans de segona i destruir Lo Regne de Valéncia siga com siga -o segons lo que els paguen...- Són gent sense escrúpuls ni consciència i faran tot lo que els amos de dalt els manen. Com quan Nomdedéu anà a Escòcia a donar soport a l'independència d'este país -que sí que ho va ser en un passat- i de pas a fer el numeret en els catalans.

Per si ad algú li fa curiositat l'exposició estarà oberta fins el 22 de giner de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.30 hores de dilluns a divendres. Carrer de la Balma, 1 en Castelló de la Plana.

Que est artícul ni cap atre porten a engany a la gent, per CCV els catalans poden demanar, fer, desfer i anar a on els done la real gana, pero mai callaren davant l'intolerable traïció d'estos valencians renegats. 

 Círcul Cívic Valencià
Bajo el nombre "una exposición que aborda el valencianismo" se inauguró el otro día en Castellón la exposición "100 años del Acto de Afirmación Valencianista y de la Mancomunidad de Cataluña" -no pueden parar de tocar las narices y contar mentiras como catedrales- siguen en "la lucha por la recuperación del autogobierno" - el autogobierno catalán y a nosotros a tratarnos como fieles servidores, por no decir borregos- el acto de presentación fue en la Sede de Acción Cultural de Castellón -más dinero para pagar sedes que ... ¿de dónde llega?

Que los participantes en el acto inaugural fueron Nomdedéu (Compromiso) y Joan Francesc Mira (acción cultural del país valenciano), ya nos da una idea muy clara que esta exposición será de todo menos valencianista. Pero como estas personas se han subido al carro de ser catalanes de segunda y destruir El Reino de Valencia de cualquier modo -o según lo que les paguen...- Son gente sin escrúpulos ni conciencia y harán todo lo que los dueños de arriba les manden. Como cuando Nomdedéu fue a Escocia a dar su apoyo a la independencia de este país -que sí lo fue en un pasado- y de paso a hacer el numerito con los catalanes.

Por si a alguien le da la curiosidad la exposición estará abierta hasta el 22 de enero de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas de lunes a viernes. Calle de la Balma, 1 en Castellón de la Plana.


Que este artículo ni ningún otro lleven a engaño a la gente, por CCV los catalanes pueden pedir, hacer, deshacer y ir a donde les dé la real gana, pero nunca callaremos ante la intolerable traición de estos valencianos renegados.

0 comentarios:

 
Back to top!