Searching...
domingo, 11 de enero de 2015

¿Per qué seguixen dient-li valencià al català? - ¿Por qué siguen llamando valenciano al catalán?
Ya no sorprén que siga la portaveu municipal de “compromís” de l'ajuntament de Castelló, Ali Brancal, la que demane un informe -¡Per demanar qué no quede! - “sobre el grau de compliment del reglament de l'us del valencià en la llegislatura actual” perque esta dòna està convençuda de que s'ha incomplit.

   Per a desmontar les mentires de compromís no fa falta anar més llunt d'una cosa tan senzilla com és visitar pàgines web d'ajuntaments de Castelló i província, per eixemple, entren a estos enllaços públics i vegen vostés mateixos quina llengua normalisa l'ajuntament de Castelló. L'oferta és insuperablement catalana, fins al punt de que posen a la disposició de qualsevol persona diccionaris de l'acadèmia valenciana de la llengua (la catalana disfrassada en el nom de valenciana) i de l'institut d'estudis catalans...

No serà CCV qui defenga la política llingüística de l'ajuntament de Castelló, lo que nos preguntem és, ¡Qué més volen des de “compromís” si ya tenen introduït, per a desgràcia dels valencians, el català en tots els estaments públics! A on ya no amaguen que la llengua que normalisen se nomena català. 

Per culpa dels nostres ineptes i venuts polítics hem de engolir-nos en la normativa de l'acadèmia valenciana de la llengua, ¿pero a ón posa que haja de ser el diccionari del institut d'estudis catalans el que hagen de consultar els castellonencs, alacantins i valencians?


Una volta més els demanem que deixen d'amagar-se baix el nom de valencià i li diguen a les coses pel seu nom. ¿O cóm diu Oltra utilisar el terme català, "país valencià" o "països catalans" a soles ho fan en l'intimitat dels seus actes? ¿Si tanta raó tenen, per qué s'amaguen aixina?

 Círcul Cívic Valencia


Ya no sorprende que sea la portavoz municipal de "compromiso" del ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, la que pida un informe -¡Será por pedir!- "sobre el grado de cumplimiento del reglamento del uso del valenciano en la legislatura actual "porque esta mujer está convencida de que se ha incumplido.

   Para desmontar las mentiras de compromiso no hace falta ir más lejos de algo tan sencillo como es visitar páginas web de ayuntamientos de Castellón y provincia, para ejemplo entren en estos enlaces públicos y vean ustedes mismos qué lengua normaliza el ayuntamiento de Castellón. La oferta es insuperablemente catalana, hasta el punto de que ponen a disposición de cualquier persona diccionarios de la academia valenciana de la lengua (la catalana disfrazada con el nombre de valenciana) y del instituto de estudios catalanes...

  No será CCV quien defienda la política lingüística del ayuntamiento de Castellón, lo que nos preguntamos es, ¡Qué más quieren desde "compromiso" si ya tienen introducido, para desgracia de los valencianos, el catalán en todos los estamentos públicos! Donde ya no esconden que la lengua que normalizan se denomina catalán.

   Por culpa de nuestros ineptos y vendidos políticos debemos tragar con la normativa de la academia valenciana de la lengua, ¿pero  dónde pone qué deba ser el diccionario del  instituto de estudios catalanes lo que tengan que consultar los castellonenses, alicantinos y valencianos?

Una vez más les pedimos que dejen de esconderse bajo el nombre de valenciano y le digan a las cosas por su nombre. ¿O cómo dice Oltra utilizan el término catalán, "país valenciano" o "países catalanes"  solo  en la intimidad de sus actos? ¿Si tanta razón tienen, por qué se esconden así?

 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!