Searching...
viernes, 9 de enero de 2015

Homenage a Josep Aguirre Matiol - Homenaje a José Aguirre Matiol


L'associació valencianista El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana, es dirigix a totes les persones i demés associacions que tinguen algun interés per la qüestió identitària valenciana en l'intenció de que els valencians se sensibilisen de l'importància de prendre consciencia clara de lo que com a poble som, per a poder ser protagonistes de la construcció del nostre propi futur.

   Per este motiu un atre més nos disponem a participar en els encontres que baix l’epígraf “Tots els dies 9” i que dediquem este mes a Josep Aguirre Matiol. Ilustre valencià que inicià l’exportació de la taronja a Anglaterra, un comerciant pioner, l’intervenció del qual en el desenroll del port de Valéncia en les acabances del sigle XIX i XX fon notable. No hem d’oblidar que també fon un home de lletres vinculat al moviment renaixentiste i a la societat Lo Rat Penat.

   La convocatòria és per ad este dissabte, dia 10 de Giner, a les 11:30h en l’encreuament dels carrers Josep Aguirre i Sant Crist del Grau, en el mateix cantó del Mercat del Grau (no del Cabanyal), a on hi ha una làpida dedicada al seu recort i memòria.

   Una vegada escoltem el parlament, que en esta ocasió, realisarà el president de l’Institut d’Estudis Valencians, En Ferran Ribes, realisarem un passeig per a vore, des de l’exterior, les darassanes, l’Iglésia de Sta. Maria del Mar i l’edifici del Rellonge del Port de Valéncia.

   Com sempre esta serà una ocasió per a trobar-nos, compartir un temps i poder dialogar sobre aquells temes que nos interessen.

 Círcul Cívic Valencia

La asociación valencianista El Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana, se dirige a todas las personas y demás asociaciones que tengan algún interés por la cuestión identitaria valenciana con la intención de que los valencianos se sensibilicen de la importancia de tomar conciencia clara de lo que como pueblo somos, para poder ser protagonistas de la construcción de nuestro propio futuro.
Por este motivo  otro mes más nos disponemos a participar en los encuentros que bajo el epígrafe "Tots el dies 9" y que dedicamos este mes a José Aguirre Matiol. Ilustre valenciano que inició la exportación de la naranja en Inglaterra, un comerciante pionero, la intervención del cual influyó en el desarrollo del puerto de Valencia en las postrimerías del siglo XIX y XX fue notable. No debemos olvidar que también fue un hombre de letras vinculado al movimiento renacentista ya la sociedad Lo Rat Penat.

    La convocatoria es para a este sábado, día 10 de Enero, a las 11: 30h en el cruce de las calles José Aguirre y Santo Cristo del Grao, en el mismo lado del Mercado del Grado (no del Cabañal), donde hay una lápida dedicada a su recuerdo y memoria.

    Una vez escuchamos el discurso, que en esta ocasión, realizará el presidente del Instituto de Estudios Valencianos, Fernando Ribes, daremos un paseo para ver, desde el exterior, las Atarazanas, la Iglesia de Sta. María del Mar y el edificio del reloj del Puerto de Valencia.

Circulo Cívico Valenciano0 comentarios:

 
Back to top!