Searching...
viernes, 2 de enero de 2015

Puig, Urkullu i Mas

 
Puig, Urkullu i Mas - Círcul Cívic Valencià

 ¿Qué deuria d'haver en comú entre un valencià, un vasc i un català? A part de que els tres son espanyols i residents en el mateix país -per més que els fastidie- no hi hauria d'haver res més en comú. En CCV i només per curiositat nos agradaria saber;  en la reunió entre un vasc i un català, que se parlà en ¿vasc?, ¿en català? ¿o en una llengua que no defenen i desprecien com pot ser el castellà?        

Encara que pareix ser que a Mas i Puig els unixen més coses; com per eixample les supostes  ajudes de diners públics, que del eixecutiu d’Artur Mas reben les empreses de la família Puig, concretament Comunicacions dels Ports S.A. i Mas Mut Producciones S.L.U. abdós empreses vinculades a Francisco Javier Puig Ferrer, germà del líder dels Socialistes del “país valencià” per al foment del català en la comarca de Morella.

   De tots nosatres és sabut que a Puig, líder dels Socialistes del “país valencià” l'importa més l'independentisme que la Comunitat Valenciana i molt més l'unitat dels “països catalans” que Espanya o Valéncia.

   En declaracions a una ràdio nacional Puig va coincidir -¡cóm no!- en PNV I CIU en que Espanya està en “un procés de re-centralisació” per part del PP que empijora les prestacions de servicis bàsics de les Comunitats i Ajuntaments i que el pensar centraliste del PP és totalment erròneu per a la cohesió d'Espanya, coincidint en Urkullu i Mas en la denuncia que d'esta qüestió se va fer en Vitòria el dumenge en motiu de la reunió que que tingué lloc entre els dos dirigents nacionalistes i anti-espanyols. 

 Ademés, Puig opinà que l'encontre dels dos dirigents nacionalistes encara que en estratègies diferents tenen una lligança tàctica front a dos adversaris; Espanya i Podem. El líder del PSPV digué que no hi haurà coalició entre PP i PSOE i que la Comunitat Valenciana necessita medides concretes i manco verborrea.

   “Sr. Puig” el PP pot ser siga el partit manco centralista que queda en Espanya, si és que queda algun espanyol en Espanya, si el PP haguera segut centralista vosté no parlaria català en Valéncia, no podria aliar-se en els nacionalistes desijant la destrucció del país per a vendre la Comunitat Valenciana a l'imperialisme català.

   Els valencians han de saber ans de les votacions qui són els candidats de cada partit i que volen per a la nostra terra i, “vosté Sr. Puig”, ¿Posarà en el seu programa electoral que està d'acort en l'anexió llingüística i segurament territorial de la Comunitat Valenciana per a posar-nos al servici de la Catalunya independentista de Mas? ¿Posarà en el seu programa electoral que vosté defén el federalisme? ¿Posarà tota la veritat i les cartes cara amunt per a que els votants puguen saber en realitat a qui voten? 

   En CCV sabem que no, sabem que per a desgràcia dels valencians no ho posarà ningun partit, perque en la Comunitat Valenciana hui per hui no hi ha partit que defenga la terra, industria, agricultura, peixca, infraestructures, educació...en definitiva ni PP, PSPV, IUPV, ni Compromís poden dir que van a lluitar per els drets dels valencians, castellonencs i alacantins perque ya estarien mentint als electors només començar a parlar. Siguen decents per una vegada en la seua vida i diguen-li als votants de la Comunitat Valenciana les seues verdaderes intencions. 

   ¿Qué podem esperar d'un polític -i hui parlem de Puig, pero açò val per a tots els demés- que calla davant l'apropiació de l'estàtua de Jaume I per part de la Generalitat Catalana com si fora d'ells? ¿Qué esperar dels que callen i amaguen el cap, qual esturç davant tots els atropellaments que venen tant de Catalunya com del Govern Central? 

   Als ciutadans de la Comunitat Valenciana, a soles vos anem a demanar que s'informeu ben be d'estos candidats que se posaran la Senyera i parlaran en castellà o la cubana catalana i parlaran en català depenent del lloc a on estiguen cada dia. Perque són experts en saber que i com dir les coses segons el públic que tinguen davant en cada ocasió. 

¡Puig deixa't de discursos diferents i sigues valent per a dir lo que de veritat vols per al teu “país valencià” com tu nomenes a la nostra benvolguda terra.

 Círcul Cívic Valencià


Puig, Urkullu y Mas - Círculo Cívico Valenciano

¿Qué debería haber en común entre un valenciano, un vasco y un catalán? Aparte de que los tres son españoles y residentes en el mismo país -por más que los fastidie- no debería haber nada más en común. En CCV y sólo por curiosidad nos gustaría saber; en la reunión entre un vasco y un catalán, que se habló en ¿vasco?, ¿en catalán? ¿O en una lengua qué no defienden y desprecian, cómo puede ser el castellano?

   Aunque parece ser que a Mas y Puig les unen más cosas; como por ejemplo las supuestas ayudas de dinero público, que del ejecutivo de Artur Mas reciben las empresas de la familia Puig, concretamente Comunicaciones de los Puertos SA y Mas Mut Producciones S.L.U. ambas empresas vinculadas a Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del líder de los Socialistas del "país valenciano" para el fomento del catalán en la comarca de Morella.

    De todos nosotros es sabido que Puig, líder de los Socialistas del "país valenciano" le importa más el independentismo que la Comunidad Valenciana y mucho más la unidad de los "países catalanes" que España o Valencia.

    En declaraciones a una radio nacional Puig coincidió -¡Cómo no! - En PNV Y CIU en que España está en "un proceso de recentralización" por parte del PP que empeora las prestaciones de servicios básicos de las Comunidades y Ayuntamientos y que el pensar centralista del PP es totalmente erróneo para la cohesión de España, coincidiendo con Urkullu y Mas en la denuncia que de esta cuestión se hizo en Vitoria el domingo con motivo de la reunión que tuvo lugar entre los dos dirigentes nacionalistas y antiespañoles.

  Además, Puig opinó que el encuentro de los dos dirigentes nacionalistas aunque en estrategias diferentes tienen una alianza táctica frente a dos adversarios; España y Podemos. El líder del PSPV dijo que no habrá coalición entre PP y PSOE y que la Comunidad Valenciana necesita medidas  concretas y menos verborrea.

    "Sr. Puig "el PP puede ser sea el partido menos centralista que queda en España, si es que queda algún español en España, si el PP hubiera sido centralista usted no hablaría catalán en Valencia, no podría aliarse con los nacionalistas deseando la destrucción del país para vender la Comunidad Valenciana al imperialismo catalán.

    Los valencianos deben saber antes de las votaciones quienes son los candidatos de cada partido y que quieren para nuestra tierra y, "usted Sr. Puig ", ¿Pondrá en su programa electoral qué está de acuerdo con la anexión lingüística y seguramente territorial de la Comunidad Valenciana para ponernos al servicio de la Cataluña independentista de Mas? ¿Pondrá en su programa electoral que usted defiende el federalismo? ¿Pondrá toda la verdad y las cartas boca arriba para que los votantes puedan saber en realidad a quién votan?

    En CCV sabemos que ¡no! sabemos que para desgracia de los valencianos no lo pondrá ningún partido, porque en la Comunidad Valenciana hoy por hoy no hay partido que defienda la tierra, industria, agricultura, pesca, infraestructuras, educación... en definitiva ni PP, PSPV, IUPV ni Compromiso pueden decir que van a luchar por los derechos de los valencianos, castellonenses y alicantinos porque ya estarían mintiendo a los electores sólo al empezar a hablar. Sean decentes por una vez en su vida y digan a los votantes de la Comunidad Valenciana sus verdaderas intenciones.

    ¿Qué podemos esperar de un político -y hoy hablamos de Puig pero esto vale para todos los demás- que calla ante la apropiación de la estatua de Jaume I por parte de la Generalitat Catalana como si fuera de ellos? ¿Qué esperar de los que callan y esconden la cabeza, como fueran avestruces ante todos los atropellos que vienen tanto de Cataluña como del Gobierno Central?

    A los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, solo os vamos a pedir que os informéis bien de estos candidatos que se pondrán la Señera y hablarán en castellano o la cubana catalana y hablarán en catalán dependiendo del lugar donde estén cada día. Porque son expertos en saber qué y cómo decir las cosas según el público que tengan delante en cada ocasión.

¡Puig déjate de discursos diferentes y sé valiente para decir lo que de verdad quieres para tu "país valenciano" como tú nombras a nuestra querida tierra!
 Círculo Cívico Valenciano

0 comentarios:

 
Back to top!