Searching...
martes, 27 de enero de 2015

I Centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana / I Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana

En el Saló Columnari de la Llonja de Valéncia, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), s'ha celebrat el solemne acte de commemoració del I Centenari de la fundació d'esta Institució acadèmica. De titularitat pública, fon creada el 20 de giner de 1915 a instàncies de la Diputació de Valéncia. Dos anys més tart se sumà l'Ajuntament de Valéncia.

Voltat per les màximes autoritats polítiques, civils i militars de la Comunitat Valenciana, el decà de la Real Acadèmia, Enrique de Miguel, feu un repàs històric des de la creació de l'institució acadèmica que, de la mà de José Martínez Aloy i Juan Pérez Lucia, inicià el seu camí com a Centre de Cultura Valenciana.

Posà de relleu l'elevat nivell intelectual dels acadèmics que des del primer moment formaren part de la RACV i treballaren des dels seus escomençaments en l'objectiu de donar “impuls i foment de tota l'obra cultural exclusivament valenciana”. Pero sempre tenint present la realitat d'una part de la població castellà parlant, per lo que els seus treballs s'han editat, indistintament, en valencià i en castellà.

El decà de la RACV recordà que u dels principis fundacionals fon el de renunciar a qualsevol tipo de compensació econòmica i es referí a les paraules de Pérez Lucia quan va dir que “no desijava més compensació que la de vore que el Centre complia tan alta missió, servir a Valéncia i, en ella, als interessos de la seua Pàtria”. Este aspecte, junt en la divisió de les activitats en seccions, són traços que se mantenen a dia de hui.

Relatà alguna de les activitats realisades a lo llarc d'estos 100 anys per mig de les seues 16 seccions, i destacà la publicació d'obres com la “Gramàtica de la Llengua Valenciana”, del Pare Lluís Fullana i Mira, o l'edició fotolitogràfica del “Llibre del Repartiment”, entre molts atres.

Fon en 1978 quan el Centre de Cultura passà a nomenar-se Acadèmia de Cultura Valenciana i s'incorporà a l'Institut d'Espanya com associada. Posteriorment, el Rei don Juan Carlos I li concedí el títul de Real i es troba, d'acort en la Constitució, baix l'Alt Patronat de S. M. el Rei, qui ha acceptat la Presidència d'Honor del Centenari i que pròximament rebrà a la Junta Directiva de la RACV. 

Enrique de Miguel se referí en els seu discurs a les escassees econòmiques que estan passant. Arribat ad este punt agraí la colaboració que la RACV rep dels alumnes de l'Escola Superior d'Estudis Valencians, els quals estan donant soport a l'institució.

El decà considerà pertinent fer públic que “ la nostra Acadèmia rep pressions des de diferents sector i en varies direccions. “Pero l'Acadèmia és apartidista i apolítica i, no pot tindre atres mires que engrandir la cultura valenciana, buscant sempre descobrir la veritat utilisant mètodos científics
En esta llínea va destacar “treballem per Valéncia i per a Valéncia. Esta Real Acadèmia no vol fronteres interiors entre els valencians i seguirà procurant fomentar l'unió de tots ells a través de la cultura”.
De Miguel senyalà que des de la RACV “defenem el nostre Estatut, la nostra llengua, la nostra Real Senyera i les restants senyes d'identitat, pero també defenem la llibertat d'expressió que recull la nostra Constitució.

Segons deixa clar tot açò, afegí “no és mercaderia que se compre ni se venga” i, si be, els temps van canviant les formes de comunicar la cultura “es deu mantindre el fondo, que no és atre que ser el referent cultural de la societat valenciana, encara que els obstàculs són grans”, senyalà.

En el capítul d'agraïments, ademés de fer lo propi en les institucions fundadores, tingué paraules especials per a la societat valenciana “en la que tenim un compromís de treball permanent i una vocació d'acostament, que ha de ser recíproca”.

Davant els més de 500 assistents a la celebració del I Centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el decà senyalà : “Seguirem treballant, en discret silenci, pero sense amollar, con a segut la constant històrica d'esta Real Acadèmia, en cent anys de vida, disposts i units per la bella i clàssica mampresa comuna, a la que hem segut cridats i per la que nos sentim orgullosament concernits”.
La celebració finalisà en l'interpretació de varies composicions musicals creades per acadèmics de la RACV, entre les que s'estrenaren dos obres de Salvador Chulià, “Triptip” i l'Himne del Centenari de la RACV, est últim en música del mateix Salvador Chulià i Josep Climent, i lletra de Vicent Ramon Calatayut. Tot el concert estigué interpretat per la Banda Municipal de Valéncia, acompanyada per la Coral Catedralícia. 

CCV se suma un dia més a les felicitacions i l’agraïment a la RACV pel seu gran treball, incloent a  totes les seccions i a tots el que formen l’entitat que sense rebre cap salari nos oferixen un  treball que d’atra manera els valencians no podríem gojar i en el qual nos enriquim cultural, històrica i llingüísticament. 

En lo referent a la part dels discursos dels polítics, fon el delegat del Govern en la Comunitat, Serafí Castellano, qui va estar més reivindicatiu, senyalant que “un dels més grans erros dels valencians ha segut el de la divisió en moments clau de la seua història” Fent menció tant del valencianisme excloent i tancat en sí mateix com del valencianisme que viu baix l'influència del catalanisme. “Yo no compartixc ni u ni l’atre” va dir.
Advocà per un “valencianisme potent, integrador, inteligent, útil i pragmàtic. Un valencianisme de tots, propi del sigle XXI, que supere fòbies i fantasmes”. Ademés, reclamà per a la Comunitat un “paper central i principal en Espanya, per la seua pròpia identitat, pel seu pes econòmic i de població”.
Son discurs fon interromput pels aplaudiments quan mencionà a l'exdecà de la RACV Vicente Simó Santonja, el qual va faltar recentment, i en el agraïments exprés que feu a l'actual, Enrique de Miguel.

 Círcul Cívic Valencià

En el Salón Columnario de la Lonja de Valencia, la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), se ha celebrado el solemne acto de conmemoración del I Centenario de la fundación de esta Institución académica. De titularidad pública, fue creada el 20 de enero de 1915 a instancias de la Diputación de Valencia. Dos años más tarde se sumó el Ayuntamiento de Valencia.
Rodeado por las máximas autoridades políticas, civiles y militares de la Comunidad Valenciana, el decano de la Real Academia, Enrique de Miguel, hizó un repaso histórico desde la creación de la institución académica que, de la mano de José Martínez Aloy y Juan Pérez Lucía, inició su andadura como Centro de Cultura Valenciana.
Puso de relieve el elevado nivel intelectual de los académicos que desde el primer momento formaron parte de la RACV y trabajaron desde sus comienzos con el objetivo de dar "impulso y fomento de toda la obra cultural exclusivamente valenciana". Pero siempre teniendo presente la realidad de una parte de la población castellano hablante, por lo que sus trabajos se han editado, indistintamente, en valenciano y en castellano.
El decano de la RACV recordó que uno de los principios fundacionales fue el de renunciar a cualquier tipo de compensación económica y se refirió a las palabras de Pérez Lucía cuando dijo que "no deseaba más compensación que la de ver que el Centro cumplía tan alta misión , servir a Valencia y, con ella, los intereses de su Patria ". Este aspecto, junto con la división de las actividades en secciones, son trazos que se mantienen a día de hoy.
Relató alguna de las actividades realizadas a lo largo de estos 100 años por medio de sus 16 secciones, y destacó la publicación de obras como la "Gramática de la Lengua Valenciana", del Padre Luis Fullana Mira, o la edición fotolitográficos del "Llibre del Repartiment", entre otros.
Fue en 1978 cuando el Centro de Cultura pasó a nombrarse Academia de Cultura Valenciana y se incorporó al Instituto de España como asociada. Posteriormente, el Rey don Juan Carlos I le concedió el título de Real y se encuentra, de acuerdo con la Constitución, bajo el Alto Patronato de S.M. el Rey, quien ha aceptado la Presidencia de Honor del Centenario y que próximamente recibirá a la Junta Directiva de la RACV.
Enrique de Miguel se refirió en su discurso a las escaseces económicas que están pasando. Llegado a este punto agradeció la colaboración que la RACV recibe de los alumnos de la Escuela Superior de Estudios Valencianos, los cuales están dando soporte a la institución.
El decano consideró pertinente hacer público que "nuestra Academia recibe presiones desde diferentes sectores y en varias direcciones. "Pero la Academia es apartidista y apolítica y no puede tener otras miras que agrandar la cultura valenciana, buscando siempre descubrir la verdad empleando métodos científicos"
En esta línea destacó "trabajamos para Valencia y por Valencia. Esta Real Academia no quiere fronteras interiores  entre los valencianos y seguirá procurando fomentar la unión de todos ellos a través de la cultura ".
De Miguel señaló que desde la RACV "defendemos nuestro Estatuto, nuestra lengua, nuestra Real Señera y el resto de nuestras señas de identidad, pero también defendemos la libertad de expresión que recoge nuestra Constitución.
Según dejó claro todo esto, añadió "no es mercancía que se compre ni se venda" y, si bien, los tiempos van cambiando las formas de comunicar la cultura "se debe mantener el fondo, que no es otro que ser el referente cultural de la sociedad valenciana, aunque los obstaculos son grandes ", señaló.
En el capítulo de agradecimientos, además de hacer lo propio con las instituciones fundadoras, tuvo palabras especiales para la sociedad valenciana "con la que tenemos un compromiso de trabajo permanente y una vocación de acercamiento, que debe ser recíproca".
Ante las más de 500 personas asistentes a la celebración del I Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana, el decano señaló: "Seguiremos trabajando, en discreto silencio, pero sin aflojar, como ha sido la constante histórica de esta Real Academia, con cien años de vida, dispuestos y unidos por la bella y clásica empresa común, a la que hemos sido llamados y por la que nos sentimos orgullosamente concienciados ".
La celebración finalizó con la interpretación de varias composiciones musicales creadas por académicos de la RACV, entre las que se estrenaron dos obras de Salvador Chuliá, "Triptip" y el Himno del Centenario de la RACV, este último con música del mismo Salvador Chulià y Josep Climent, y letra de Vicent Ramon Calatayud. Todo el concierto estuvo interpretado por la Banda Municipal de Valencia, acompañada por la Coral Catedralicia.
CCV se suma un día más a las felicitaciones y agradecimiento a la RACV por su gran trabajo, incluyendo a todas las secciones y a todos los que forman la entidad que, sin recibir salario ninguno nos ofrecen una labor que de otra manera los valencianos no podríamos disfrutar y con el cual nos enriquecemos cultural, histórica y lingüísticamente
En lo referente a la parte de los discursos de los políticos, fue el delegado del Gobierno en la Comunidad, Serafín Castellano, quien estuvo más reivindicativo, señalando que "uno de los grandes errores de los valencianos ha sido el de la división en momentos claves de su historia "Haciendo mención tanto al valencianismo excluyente y cerrado en sí mismo como al valencianismo que vive bajo la influencia del catalanismo. "Yo no comparto ni uno ni otro" dijo.
Abogó por un "valencianismo potente, integrador, inteligente, útil y pragmático. Un valencianismo de todos, propio del siglo XXI, que supere fobias y fantasmas ". Además, reclamó para la Comunidad un "papel central y principal en España, por su propia identidad, por su peso económico y poblacional".
Su discurso fue interrumpido por los aplausos cuando mencionó al exdecano de la RACV Vicente Simó Santonja, quien falleció recientemente, y con el agradecimientos expreso al actual decano, Enrique de Miguel.

 Círculo Cívico Valenciano


0 comentarios:

 
Back to top!